Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Alfonsas Grauslys
Savo asmenybe, tvirta valia, socialinėm idėjom, kelionėm, nors ne vispusiškai ir savo nusistatymu,

27. PEDAGOGAS IGNAS MALĖNAS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Vytautas Seirijis
Ignas Malėnas (Malinauskas) š.m. vasario 14 sulaukė 80 m. amžiaus. Savo gyvenimą pašventė

28. Po "Paskutinio Krappo įrašo" 1979/4 balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Bostone. Sausio 13-oji. Prietaringam žmogui nieko gera nežadanti diena. Jau nuo pat ankstyvo ryto vis

29. Poezijos baruose Lietuvoje pasižvalgius 1979/10 gruodis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
1978 m. pasirodžiusiame kritikos straipsnių rinkinyje Eilėraščio keliais Valentinas Sventickas aptaria

30. PEN KLUBO 44-ASIS KONGRESAS BRAZILIJOJE 1979/10 gruodis; Autorius : St. Goštautas
Metinis PEN klubo kongresas šiais metais įvyko Rio de Janeiro mieste liepos 15-21. Kaip ir dažnas

31. PEOPLE'S TEMPLE TRAGEDIJOS METINĖS 1979/10 gruodis; Autorius : Red.
Šiemet lapkričio mėnesį JAV spauda trumpai paminėjo ano baisaus įvykio metines, kai Guayanoje,

32. PAGALIAU LITERATŪROS ŽURNALAS 1948/12 kovas; Autorius : K. P.
Gintaras. Pirmosios knygos. Neperiodinis literatūros žurnalas. Vasaris, 1948. Redaktorius

33. PIETŲ AMERIKOS LITERATŪROS KELIAI 1948/12 kovas; Autorius : Red.
Devyniolikto amž. Pietų Amerikos rašytojai nėra perdaug savarankiški: jų daugumas seka ispanų

34. Paminėtas Vydūno jubiliejus 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Kovo mėnesyje tiek spaudoje, tiek stovyklose plačiai paminėtas rašytojo ir filosofo Vydūno 80 metų

35. Popiežiaus minėjimas Miunchene 1948/13 balandis; Autorius : Sig.
Kovo 18 d. vakare, Sophiensaal, Miunchene, Cathunito iniciatyva, buvo paminėta Popiežiaus Pijaus XI

36. Pasaulinė bažnyčių taryba paskelbė statistiką 1948/13 balandis; Autorius : Red.
* Pasaulinė bažnyčių taryba paskelbė statistiką, kiek visame pasaulyje yra krikščionių. Iš bendro

37. Patikslinimas 1948/13 balandis; Autorius : Red.
„Aidų“ 1 2 - t a m e Nr. A. Škėmos dramoje, “Ž i v i l ė“ ištaisytinos šios korektūros

38. PIRMOJI ŠVENTOJI AMERIKIETĖ 1976/2 vasaris; Autorius : J. Vaišnora
Pagaliau ir Amerika turi savo šventąją — Elzbietą-Oną Bayley Seton. Tiesa, 1946 m. buvo kanonizuota

39. PRANAS SKARDŽIUS 1976/2 vasaris; Autorius : L. Dambriūnas
Pr. Skardžius gimė 1899 m. kovo 26 Subačiuje, Lietuvoje, o mirė 1975 m. gruodžio 18 Hot Springs,

40. PETRO JUODELIO GRUOBLĖTAS GYVENIMO KELIAS PASIBAIGĖ 1976/4 balandis; Autorius : K. Ž.
Pirmoj eilėj iš k.: Danutė Juodelienė, Vanda Juodelytė-Tumelienė, Kazio Juodelio duktė ir Kazio

41. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/5 gegužė; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižosStaigi pradžiaAtstovų suvažiavime (oficialiame

42. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/6 birželis; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos(Tęsinys)Stovykla ir renginiai ArgentinojeGruodžio 17

43. PENKTOJI PABALTIJO STUDIJŲ KONFERENCIJA 1976/7 rugsėjis; Autorius : Alina Staknienė
Kai vienam iš žymiausių pasaulio mokslo centrų, Columbia Universitete, New Yorke, susiburia apie 400

44. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Saulaitis
Posėdis studijų savaitėje. Nuotr. Danos ElenosIII-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso

45. PRANCIŠKONIŠKOSIOS SUKAKTYS 1976/8 spalis; Autorius : L. A.
Lietuvių pranciškonų vadovybė, rugsėjo 9 išrinkta trejiem metam. Pirmoj eilėj iš kairės: Tėv.

46. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos(Pabaiga)Pačios studijų savaitės vadovai buvo

47. PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1976/9 lapkritis; Autorius : Juozas Prunskis
Tautinių šokių šventės jau pasidarė išeivijoje tokia brangia tradicija, kaip ir dainų šventės.

48. POETAS VINCENTE ALEIXANDRE -NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1977/10 gruodis; Autorius : P. Gaučys
Šių dienų žymiausias senosios kartos ispanų poetas (šalia Jorge Gillen) ir nepaprastai populiarus tarp

49. PENKTOJI DAINŲ ŠVENTĖ TORONTE 1978/8 spalis; Autorius : V. Verikaitis
Kaip buvo ruošiamasiKai 1975 m. įvyko pirmoji Kanados lietuvių dainų ir šokių šventė, PLB pirmininkas

50. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES SEIMAS 1978/8 spalis; Autorius : A. Kalnius
AtidarymasOficialus seimo atidarymas Royal Yorko viešbutyje įvyko liepos 1 d. rytą. Registracija ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai