Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. SOVIETINĖS TIKROVĖS ATSIMINIMAI 1971/3 kovas; Autorius : Žit.
I. Dovydėno ir S. Rūkienės knygosNeseniai pasirodė dvi memuarinės knygos, atkuriančios sovietinę

2. SUGRĮŽUS l DP METO MOKYKLAS 1971/6 birzelis; Autorius : J. G.
Pokarinis penkmetis buvo ne tik varganos netikrybės, 'bet ir atkaklaus ryžto metas. Laikas išblė-sino

3. SADŪNAITĖS "LAIŠKAI DIEVUI" 1971/7 rugsejis; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
Laiškai Dievui yra ketvirtasis Danguolės Sadūnaitės eilėraščių rinkinys (išleido Ateities leidykla

4. SPALVINGAS LIETUVĖS MOTERS PORTRETAS 1972/4 geguze; Autorius : Titas Alga
Vienos rankos pirštų būtų per daug suskaičiuoti ne moterų rašytojų eg-zilyje parašytiems romanams,

5. SOVIETINIS ŽVILGIS Į FILOSOFIJOS ISTORIJĄ 1973/5 geguze; Autorius : K. Skrupskelis
Prieš penkerius metus (1968) Vilniuje Minties leidykla yra išleidusi 103 puslapių knygelę "Iš

6. SABALIŪNO ĮNAŠAS LITERATŪRAI APIE LIETUVĄ ANGLŲ KALBA 1972/7 spalis; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
Leonas Sabaliūnas. LITHUANIA IN CRISIS: NATIONALISM TO COMMUNISM 1039-1940. Bloom-ington: University of

7. SŪNUS — GAL, ABRAOMAS — NE 1973/10 gruodis; Autorius : Kęstutis Keblys
"Daug pasaulio rašytojų rašo apie niekšus ... Ir jie daug lengviau pavaizduoti, negu kokie ramūs

8. SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS 1979/6 birželis; Autorius : Sesuo Ona Mikailaitė
MIRGA GIRNIUVIENĖ (parašė ir iliustravo): Senojo bokšto paslaptis. Detektyvinė apysaka jaunesniems

9. Skautų aidas 1948/10 sausis; Autorius : Red.
„Skautų Aidas“ sausio 15 dieną minėjo savo dviejų metų sukaktį tremtyje. Žurnalas, tęsdamas

10. SKAITYTOJUI 1948/18 rugsėjis; Autorius : red.
ažosios Lietuvos vardas mums sukelia daugelį teoretinių ir praktinių klausimų. Šioje srityje ne tik

11. ST. YLOS "JURGIS MATULAITIS" 1978/5 gegužė; Autorius : Viktoras Rimšelis
STASYS YLA: Jurgis Matulaitis. Asmenybės apybraiža. Išleido Nekalto Marijos Prasidėjimo seserys, Putnam,

12. SAUJA SKATIKŲ 1978/5 gegužė; Autorius : Sh. Hol.
KAZYS ALMENAS: Sauja skatikų. Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1977. 249 psl.Nors naujausias Kazio

13. SKAUTIŠKŲJŲ VIENETŲ VADOVAI IR VADOVĖS 1978/5 gegužė; Autorius : V.s. Pr. Karalius
Tokiu pavadinimu stambią, apie 500 puslapių, knygą pernai pavasarį išleido Lietuvių Skautų Brolija ir

Visas kultūrinis gyvenimas, visas švietimas okupuotoj Lietuvoj yra pajungti tarnauti sovietinei

15. SĄMONINGŲ NESĄMONIŲ GALERIJOJE 1970/4 balandis; Autorius : Pranas Visvydas
Nuostabu, kad iki šiol neturėjome poeto, kuris išdrįstų įsijungti į "vaikų - neklaužadų" gretas ir

16. STUDIJA APIE AMERIKOS BŪSIMUS KUNIGUS 1970/8 spalis; Autorius : Stasys Yla
Po II Vatikano Amerikoje gyvai susirūpinta kunigų ruošimo sistema ir jos reforma. Tačiau stigo studijų

17. SPALVINGOJI ŠILUVA 1970/9 lapkritis; Autorius : Antanas Kučas
Stasys Yla: ŠILUVA ŽEMAIČIŲ ISTORIJOJE — Reformacija ir Restauracija. "Krikščionio gyvenime" knygų

18. Skaitytojai rašo 1960/3 kovas; Autorius : Red.
Siunčiu 10 dol. pašto perlaida už 1960 metų prenumeratą. "Aidai" per dešimtį metų gaivino ir ugdė

19. SAULĖ KRYŽIUOSE 1961/1 sausis; Autorius : Aug. Raginis
Leonardas Andriekus: SAULE KRYŽIUOSE. Iliustravo Telesforas Valius. Išleido T. Pranciškonai. Brooklynas,

20. SVIRPLIO MUZIKANTO KELIONĖS 1961/4 balandis; Autorius : Pranas Naujokaitis
... "Graži pasaka, rodos, sėdasi kartu čia su vakaro šešėliais ant slenksčio ir vedasi mane toli, toli

21. SUVAŽIAVIMO DARBAI 1961/10 gruodis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
L.K.M. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI, IV, Roma 1961, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys N. 6,

22. SOCIOLOGO ŽVILGSNIS Į DR. VINCĄ KUDIRKĄ 1963/8 spalis; Autorius : V. Trumpa
Teisingai V. Kavolis įžangoje ra­šo, kad "Vincas Kudirka yra tapęs lietuvių tautinio atgimimo

23. SENASIS VILNIUS 1964/7 rugsėjis; Autorius : Vincas Trumpa
Iš palikto rankraščio, istoriko S. Sužiedėlio parengto spaudai, 1963 m. Tėvai Pranciškonai išleido

24. SIDABRINĖS KAMANOS 1965/3 Kovas; Autorius : A. B.
Pereitais metais Kazys Bradūnas pasirodė su aštuntuoju savo poezijos rinkiniu (Kazys Bradūnas.

25. STASIO YLOS VEIKALAI 1965/5 Gegužė; Autorius : J. Girnius
Pernai, 1964 metais, pasirodė net trys kun. Stasio Ylos veikalai: Moderni mergaitė, Dievas sutemose ir

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai