Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. SOLŽENICYNO BYLA TĘSIASI 1971/4 balandis; Autorius : Pranas Visvydas
Nobelio literatūros premijos suteikimas Aleksandrui Isajevičiui Solženicynui praeitais metais buvo

2. SUVAŽIAVIMAI, STOVYKLOS, STUDIJŲ SAVAITĖS 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
Lituanistikos instituto suvažiavimasSvarbiausias šios vasaros suvažiavimų buvo ir pats pirmasis —

3. SVEIKINANT "KONTINENTĄ" 1975/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Praeitų metų pabaigoj Londone rusų kalba ir V. Vokietijoj vokiečių kalba pasirodė Kontinent. Šis

4. Stempužienės - Lapinsko koncertas 1972/3 kovas; Autorius : Matulionytė Daiva
Atėjau į Čikagos Jaunimo centrą sausio 15 apie penkias minutes prieš paskelbtą Aldonos Stempu-žienės

5. SVEIKINAME NEUŽMIRŠTAMĄJĮ JUOZĄ KELIUOTĮ 1972/6 rugsejis; Autorius : Juozas Girnius
vasarą rugpiūčio 22 sulaukė 70 metų amžiaus Juozas Keliuotis. Daugumai tų, kurie Lietuvą paliko dar

6. SOVIETINIS "STATYMAS" — KRYŽIŲ GRIOVIMU 1974/9 lapkritis; Autorius : Al.
"Negali būti leidžiami ir asmenybės teisių laužymai, piliečių orumo įžeidimai. Mums, komunistams,

7. SOLŽENICYNAS IR PABALTIJO TAUTOS 1974/9 lapkritis; Autorius : Anatolijus C. Matulis
Nesiimsime nagrinėti Solženicyno politinių ir filosofinių pažiūrų. Tai skaitytojas gali rasti

8. Salvador de Madariaga 1979/5 geguze; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Sadvador de Madariaga, beveik proteiška figūra, Ispanijos "kosmopolitiškiausias" intelektualas, mirė

9. SOVIETINĖ PERIODIKA RUSINIMO TARNYBOJE 1979/8 spalis; Autorius : Vt. Vt.
Dviem atžvilgiais sovietinė periodika yra pajungta rusinimo tarnybai: turinio ir kalbos. Žemiau teikiami

10. SVETIMIEJI APIE BALIO VESTUVINIUS PAPROČIUS 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Vokiečių kalba leidžiamam žurnale „Zeitschrift fūr slawische Filologie“ (19t. 2 sąs.) Walter

11. STUDENTŲ ATEITININKŲ ŽIEMOS STOVYKLA 1948/12 kovas; Autorius : P.
Didžioji Stud. Ateitininkų S—gos žiemos stovykla, prasidėjusi vasario 8 d. ir trukusi visą mėnesį,

12. Susitaikymas praktikoj 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Neseniai policija buvo pašaukta išsklaidyti valandą laiko trukusias peštynes, kilusias tarp 1000

13. STOVIME PRIEŠ SKAUDŽIĄ REALYBĘ 1976/6 birželis; Autorius : V. Vizgirda
Dailės istorija praeitį skirsto epochomis, šimtmečiais ar stilių laikotarpiais. Bet dar neįmanoma taip

14. SKULPTORIUS, PAJUDINĘS SKULPTŪRĄ 1977/2 vasaris; Autorius : St. Goštautas
Alexander Calder, miręs pernai lapkričio 11, yra menininkas, kūręs judančias skulptūras. Nebuvo jis

15. ST. SANTVARO DEIMANTINĖ SUKAKTIS 1977/6 birželis; Autorius : J. G.
Dalykiškai imant, laiko tėkmė yra lygi. Bet subjektyviai ją skirtingai pergyvename. Be galo, rodos,

16. STUDIJA APIE LIETUVIŠKAS KNYGAS 1977/10 gruodis; Autorius : J. Slavėnas
Aldona Juškaitė, dirbanti Prahran College of Advanced Aducation (Australijoj), nesenai parengė ir išleido

17. SUSITIKIMAS SU VYDŪNU TILŽĖJE 1978/9 lapkritis; Autorius : Povilas Rėklaitis
Bibliotekos direktoriaus dr. Wilhelmo Witte 75-jo gimtadienio progaPrūsijos Kultūros fondo Valstybinės

18. SKULPTORIUS ANTANAS BRAŽDYS 1978/10 gruodis; Autorius : K. Barėnas
Jo kūrinių parodos New Yorke progaNetrukus New Yorke, turbūt Marl-borough galerijoje, bus surengta

19. STUDIJŲ DIENOS AUSTRALIJOJE 1970/5 gegužė; Autorius : Albertas Zubras
Lietuvybės išlikimo aktualijosVelykų metu, kovo 27 - 29, Australijos LB Krašto Kultūros taryba,

20. STUDIJŲ DIENOS VOKIETIJOJE 1970/7 rugsėjis; Autorius : P.C.
Tradicinės Europos lietuvių studijų dienos Vokietijoje, anksčiau rengtos LFB, o dabar rengiamos

21. SIMFONINIS KONCERTAS ČIKAGOJE 1970/9 lapkritis; Autorius : Vladas Jakubėnas
VIII Ateitininkų kongreso metuVIII ateitininkų kongresas, įvykęs rugsėjo 4-6 Čikagoje, buvo sujungtas

22. SIMO KUDIRKOS METAI 1970/10 gruodis; Autorius : Red.
Esame pamėgę kone kiekvienus metus skelbti tokios ar kitokios sukakties ar šiaip kokio nors reikalo

23. SOVIETŲ TEISINGUMAS 1960/2 vasaris; Autorius : Č. Butkys
Tokiu pavadinimu teisininkas Vytautas Vaitiekūnas išleido New Yor-ke knygą, kurios turinys yra

24. SANDROS ČIPKUVIENĖS TAPYBOS PARODA 1960/6 birželis; Autorius : R.
Sandra čipkuviene surengė savo tapybos parodą Almaus Meno Galerijoje, Great Necke, nuo š.m. geg. 1 -15 d.

25. SIMFONINIS — VOKALINIS KONCERTAS BOSTONE 1961/2 vasaris; Autorius : Vyt. Kerbelis
Su pasididžiavimu galime minėti tokius įvykius mūsų išeivijos gyvenime, kaip mūsų operos pastatymai

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai