Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai T

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. TIPIŠKAS MŪSŲ JAUNUOLIS STATISTIKOS VEIDRODYJE 1974/1 sausis; Autorius : KRIAUČIŪNAS ROMUALDAS
Iš pranešimo, skaityto LKMA suvažiavime, Bostone, 1973.IX.1II Pasaulio Lietuvių Jaunimo

2. TASAI NEPAŽĮSTAMASIS IVINSKIS 1972/balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Tikslas ir šaltiniaiAtidesnis skaitytojas tuoj pat, be abejo, pastebės, kad šio straipsnio antraštė

3. TAPYTOJAS JONAS RIMŠA 1975/10 gruodis; Autorius : MIKALOJUS IVANAUSKAS
Jonas Rimša gimė 1903 rugpiūčio 20 Svėdasuose, augo Rusijoj, o meno kūrybos viršūnių pasiekė

4. Telesforas Valius (Fragmentai in memoriam) 1979/7 rugsėjis; Autorius : Romas Viesulas
Mano ryškiausias ir labiausiai įspūdį palikęs sąlytis su Telesforu Valiumi, kaip su kūrėju ir

5. TORONTO — KANADOS LIETUVIŲ CENTRAS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Baigę darbo sutartis miškuose ir kasyklose, buvę lietuviai tremtiniai daugiausiai spiečiasi Toronto

6. Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., centrinės vienuolijos vadovybes trejiems metams paskirtas lietuvių

7. TIES PLAČIU LITUANISTIKOS BARU 1969/3 kovas; Autorius : DR. PETRAS JONIKAS
Prof. Pr. Skardžiaus 70 metų amžiaus sukaktuvėse Šiemet sukanka 70 metų įžymiam mūsų kalbininkui

8. TREMTINIAI IR LIETUVIŠKŲJŲ PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PALAIKYMAS 1950/6 birželis; Autorius : KUN. DR. K. ŠIRVAITIS
Amerikos lietuvių laikraščiuose labai dažnai pasirodo straipsniai apie lietuviškumo palaikymą,

9. TAUTINĖS SĄMONĖS UGDYMAS IR IŠLAIKYMAS EMIGRACIJOJE 1950/10 gruodis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
(PABAIGA) Bažnyčia yra iš esmės internacionalinė organizacija, siekianti perteikti žmonijai ir

10. TAUTINĖS SĄMONĖS UGDYMAS IŠEIVIJOJE 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : DR. ALFREDAS STANEVIČIUS
Yra nemaža kalbėta bei prirašyta, rūpinantis lietuvių kultūros bei tautinės sąmonės ateitimi

11. TAUTINĖS KULTŪROS RŪPESČIUOSE 1990/3; Autorius : K. SKRUPSKELIS
DR. JUOZO GIRNIAUS 75 METŲ AMŽIAUS SUKAKČIAI DR. JUOZAS GIRNIUS  Vytauto Maželio nuotrauka

12. Tėv. BENVENUTAS RAMANAUSKAS, O.F.M. 1987/3 nr.; Autorius : Red
Tėv. BENVENUTAS RAMANAUSKAS, O.F.M., spalio 1 dieną miręs New Yorke. Tėv. Benvenutas Ramanauskas gimė

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai