Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1979
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Ivinskio ir Avižonio istoriniai veikalai 1979/1 sausis; Autorius : Saulius A. Girnius
Rimtų lietuvių istorikų skaičius tradiciškai nėra buvęs labai didelis. Prieš Pirmąjį pasaulinį

2. Naują dainų lobį praskleidus (Jonas Balys: Lietuvių dainos Amerikoje) 1979/1 sausis; Autorius : Antanas Mažiulis
Lietuvių dainos Amerikoje. Antrasis rinkinys. Surinko ir redagavo JONAS BALYS. Lietuvių Tautosakos

PRANAS MANELIS: Kristus ir Eucharistija. Dievo veikla išganymo istorijoje. Krikščionis gyvenime knygų

4. Po vasaros (V. Bogutaitės eil.) 1979/1 sausis; Autorius : O.Mikailaitė
VITALIJA BOGUTAITĖ: Po vasaros. Eilėraščiai. 71 psl. Kieti viršeliai. Aplanką piešė Zita Sodeikienė.

5. Atsiųsta paminėti 1979/1 sausis; Autorius : Red.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. VI tomas: raidės V-Z, papildymai, visų tomų indeksas, Lietuvos žemėlapis.

6. Naujųjų laikų Lietuvos istorija (Pr. Čepėnas) 1979/2 vasaris; Autorius : Paulius Jatulis
PRANAS ČEPĖNAS: Naujųjų laikų Lietuvos istorija. I tomas. Išleido Dr. Kazio Griniaus Fondas Chicagoj

TERESĖ PAUTIENIŪTĖ: Lyg nebūtų rytojaus. Eirėlaščiai. Išleido Ateitis. 1975 m. 75 p."Geriau vėliau

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1979/2 vasaris; Autorius : Red.
Anatolijus Kairys: LAISVĖS SONATA. Poema. Išleido Dialogas. Iliustravo Dina Kizlauskienė. Didelio formato,

9. DANGUOLĖS SADŪNAITĖS "BALTAS IEVOS MEDIS" 1979/3 kovas; Autorius : Ilona Gražytė-Maziliauskienė
Rašytojų draugijos premijuota 1977 metų knygaAtsitinka kartais, kad, prieš pradedant rašyti apie

PETRAS MELNIKAS: Debesys ir properšos. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1977 m. 292 psl. Kaina 6

11. Henriko Radausko poezijos knyga 1979/4 balandis; Autorius : A. Vaičiulaitis
HENRIKAS RADAUSKAS: Eirėlaščiai (1965-1970). Pomirtinė poezijos knyga. Išleido Vytautas Saulius.

12. IŠSAUGOJO SAVO POEZIJOS BRAIŽĄ 1979/4 balandis; Autorius : Raginis Aug.
VLADAS ŠLAITAS: Nesu vėjo malonėje. Išleido Ateitis. 1978 m. 110 psl. Kaina 5 dol.Pirma Vlado Šlaito

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1979/4 balandis; Autorius : Red.
Petras Gudelis: JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI. II dalis: Viešos veiklos laikotarpis (1919.111.22

14. Kova dėl Klaipėdos dr. M. Anyso atsiminimuose 1979/5 geguze; Autorius : Juozas B. Laučka
DR. JUR. MARTYNAS ANYSAS: Kova dėl Klaipėdos. Atsiminimai 1927 - 1939. Įvadą parašė dr. Juozas

15. NAUJOJI DVIKALBĖ POEZIJOS ANTOLOGIJA 1979/6 birželis; Autorius : M. G. Slavėnienė
JONAS ZDANYS, ed. and transl.: Selected Lithuanian Post-War Poetry. New York, Manyland Books, Inc.

16. SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS 1979/6 birželis; Autorius : Sesuo Ona Mikailaitė
MIRGA GIRNIUVIENĖ (parašė ir iliustravo): Senojo bokšto paslaptis. Detektyvinė apysaka jaunesniems

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI, pataisymai 1979/6 birželis; Autorius : Red.
Petras Klimas: 1$ MANO ATSIMINIMŲ. Lietuvių Enciklopedijos leidykla, Boston 1979. 416 psl., 12

18. RAKTAS, BET TIK PAŽANGIESIEMS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Jonas Duoba
ANTANAS RUBŠYS: Raktas į Naująjį Testamentą, Pirmoji dalis. Bendrija: Sąjūdis. Išleido Krikščionis

19. RUDENYS IR PAVASARIAI 1979/7 rugsėjis; Autorius : V. Kulbokas
ALBINAS BARANAUSKAS: Rudenys ir pavasariai, III d. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Viršelis V.O.

20. GYVENIMAS, MIRTIS IR PAMIŠIMAS LYGIOMIS DALIMIS 1979/8 spalis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Anapus rytojaus. Romanas. Ateities leidinys. 1978, 296 psl.Kas tai yra?Romano pradžioje, bent

21. LIETUVIŠKIEJI RUBAJATAI 1979/8 spalis; Autorius : A. Tyruolis
STASYS SANTVARAS: Rubajatai. Septintoji lyrikos knyga. Boston, Lietuvių Enciklopedijos leidykla (Juozas

22. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1979/8 spalis; Autorius : Red.
Alina Skrupskelienė (ed.): LITHUANIAN WRITERS IN THE WEST. Lithuanian Library Press, Inc. and Loyola

23. TENDENCINGAI NUGENĖTA KNYGA 1979/9 lapkritis; Autorius : Pr. Visvydas
Retas išeivijos rašytojas gali prilygti Anatolijui Kairiui rašytojiškų pastangų pločiu. Poezija,

24. ANGLIJOS LIETUVIŲ BUITIES PANORAMA 1979/9 lapkritis; Autorius : J. Papartis
KAZIMIERAS BARĖNAS: Kilogramas cukraus. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Chicago, 1978.Savo

25. NARSA GYVENTI 1979/9 lapkritis; Autorius : V. K.
JURGIS GLIAUDĄ: Narsa gyventi. Romanas. Viršelis Vilijos Eivaitės. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai