Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1948
Categories 1948
10 sausis (28), 11 vasaris (30), 12 kovas (24), 13 balandis (34), 14 gegužė (29), 15 birželis (22), 16-17 liepa-rugpjūtis (28), 18 rugsėjis (19), 19 spalis (24), 20 lapkritis (21), 21 gruodis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. KALĖJIMAS - LAISVĖJIMAS 1948/10 sausis; Autorius : A. P.
Vydūnas. Kalėjimas - laisvėjimas. 72 p. Liet. T. Sąjūdžio lėšomis išleido Liet. Skautų Brolijos

2. Skautų aidas 1948/10 sausis; Autorius : Red.
„Skautų Aidas“ sausio 15 dieną minėjo savo dviejų metų sukaktį tremtyje. Žurnalas, tęsdamas

3. „NAUJĄJĄ AUŠRĄ“ SUTINKANT 1948/10 sausis; Autorius : A. P-nis.
Pagaliau pasirodė seniai lauktas naujas Amerikos lietuvių kultūros žurnalas, pasivadinęs reikšmingu

4. TVIRTĖJANTYS ŽINGSNIAI 1948/10 sausis; Autorius : A. Džiugėnas
Prieš Kalėdas mūsų skaitančią visuomenę aplankė 3-čias (11) „Žingsnių“ numeris, spausdintas

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/10 sausis; Autorius : Red.
Juozas Kėkštas, Diena naktin. Eilėraščiai. Buenos Aires, 1947. „Rudens dugnu“ ir „Staigaus

6. TAUTINIAI MŪSŲ UŽDAVINIAI TREMTYJE 1948/11 vasaris; Autorius : A. Viržis
Juozas Girnius Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje. Ateitininko bibliotekos Nr. 10, parūpintas

7. NEI SŪKURIŲ, NEI ŽMONIŲ 1948/11 vasaris; Autorius : D. J.
Simas Urbonas „Sūkuriai ir Žmonės“. Viršelis dail. P. Osmolskio, išleido Liudas Vismantas

8. Pasirodė „N. Aušros“ ir antrasis numeris 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Pasirodė „N. Aušros“ ir antrasis numeris. Jis estetiniu atžvilgiu daro jau žymiai geresnį

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Faustas Kirša TOLUMOS. Poezija, iliustruota Viktoro Petravičiaus lino raižiniais. 189 psl. Išleido

10. Lietuviu kalbos vadovas jau parengtas 1948/12 kovas; Autorius : ST. BARZDUKAS
Nėra reikalo plačiau kalbėti apie gimtosios kalbos reikšmę tautos gyvenime. Ją jau seniai yra

11. V. Ramono „Kryžiai“ latviškai 1948/12 kovas; Autorius : Red.
Teko patirti, kad BALFO premijuotieji V. Ramono „Kryžiai“ greitu laiku pasirodys latvių kalboje.

12. POETINĖ FOTOKOPIJA 1948/12 kovas; Autorius : St. R.
Alfonsas Gricius. Žemė ir Žmogus. Sonetai. Wiirzburg, 1947. 54 psl. Kaina 4 markės. Išleido

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Henrikas Žemelis OKUPANTŲ REPLĖSE. Prisiminimai apie okupacines dienas Lietuvoje ir išgyvenimai

14. MARTI IŠ MIESTO 1948/14 gegužė; Autorius : red.
P. O r i n t a i t ė. Marti iš miesto. Novelės. Išleido „Patria“ 92 psl. kaina 6. –

15. VARGAS DĖL LITUANISTINIŲ KNYGŲ STOKOS 1948/14 gegužė; Autorius : Doc. Dr. J. Grinius
„Minties“ laikraštis (Nr. 43) įsidėjo pasikalbėjimą su prof. Vaclovu Biržiška vardu „L i tu a n

16. REŽISIERIUS IR RAŠYTOJAS 1948/14 gegužė; Autorius : Vertė A. Mks
Autorius yra žinomas Berlyno aktorius ir režisierius W. Liebeneiner. Čia duodamos jo įžanginės

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/14 gegužė; Autorius : red.
Jonas Aistis PILNATIS. Parinktos eilės. Redagavo ir žodį parašė Bern. Brazdžionis. Viršelis ir

18. DR. K.GRINIAUS „ATSIMINIMAI IR MINTYS“ 1948/15 birželis; Autorius : Zenonas IVINSKIS
    V E R T I N I M A I Dr. K. Grinius: Atsiminimai ir Mintys. I. Patria, 1947-400

19. TREMTIES POETAS PRIEŠAIS PASAULĮ 1948/15 birželis; Autorius : J. Miliušis
  Bernardas Brazdžionis, ŠIAURĖS PAŠVAISTE, 1947 m. 76 psl. Išleido L. Vismantas. Viršelis

20. VYT. ALANTO „DRAMOS VEIKALAI“ 1948/15 birželis; Autorius : DM.J.
Vytautas Alantas. DRAMOS VEIKALAI „Akštadvaris“ ir „Buchalterijos klaida“. Išleido „Mūsų

21. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/15 birželis; Autorius : red.
LITHUANIAN ART IN EXILE. Managing Editor Paulius Augius in collaboration with Viktoras Petravičius, Adolfas

22. PULGIO ANDRIUŠIO LYRINĖS APYSAKOS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : LEONAS MIŠKINAS
V E R T I N I M A I Pulgis Andriušis ANOJ PUSĖJ EŽERO. Lyrinės apysakos. Išleido 1947 m.

23. NAUJŲ KELIŲ ILGESYS ARBA ŽVILGSNIS Į „ŽVILGSNIUS“ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Algirdas Mikulėnas
KETVIRTIEJI ŽVILGSNIAI. Neperiodinis leidinys, 1948 m., vasaris, Nr. 4. Redaktorius Jonas Mekas. 66

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
*Vydūnas, TAURESNIO ŽMONIŠKUMO UŽTEKĖJIMAS (Kada karų nebebus) Dr. Vydūno Bičiulių lėšomis

25. SKAITYTOJUI 1948/18 rugsėjis; Autorius : red.
ažosios Lietuvos vardas mums sukelia daugelį teoretinių ir praktinių klausimų. Šioje srityje ne tik

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai