Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1976
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. POEZIJA SRUOJOS UPELY IR ŽVAIGŽDYNUOSE 1976/1 sausis; Autorius : L. Žitkevičius
ALEKSANDRAS RADŽIUS: Baltas mėnulio miestas. Eilėraščiai. Čikaga 1975. Išleido Mykolas Morkūnas.

2. VEIKALAS APIE BAROJĄ 1976/1 sausis; Autorius : Dalia Kučėnienė
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ: Pio Ba-roja. Un Estilo. Insula, Madrid, 1972. 272 psl., kaina 350 pesetų.1971 m.

3. VIENUOLIKTAS IŠ EILĖS 1976/1 sausis; Autorius : Pr. Visvydas
1975 m. "Poezijos pavasaris" yra vienuoliktas iš eilės, kaip visuomet, gražiai išleistas, su grafikos

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/1 sausis; Autorius : Red.
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. II tomas. L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, Chicago, 1975. Viršelis

5. ROMANO, DRAMOS, NOVELĖS KONKURSAS VALANČIAUS TEMA 1976/1 sausis; Autorius : Red.
Lietuvių Rašytojų Draugija skelbia vysk. Motiejaus Valančiaus tema romano, dramos, novelės konkursą ir

6. MENO ENTUZIASTAS IF FILOSOFAS 1976/2 vasaris; Autorius : S. Goštautas
Feliksas Jucevičius: MENAS SPALVŲ IR FORMŲ ŽAISME. Išleista Šv. Kazimiero Parapijos Montrealyje

7. NAUJI LIETUVOS ISTORIJOS VADOVĖLIAI 1976/2 vasaris; Autorius : Skirmantė Kondratienė
Pirmoji dalis "Lietuvių tautos ir valstybės istorijos", suredaguota Vincento Liulevičiaus ir išleista

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/2 vasaris; Autorius : Red.
Juozas Vaišnora: THE FORTY YEARS OF DARKNESS. Anglų kalbon išvertė Joseph Boley. Išleido prel. Juozas

9. KRIKŠČIONIS PASAULYJE 1976/3 kovas; Autorius : Administrator
ANTANAS MACEINA: Krikščionis pasaulyje: pasauliškio vaidmuo išganymo istorijoje. "Krikščionis Gyvenime"

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/3 kovas; Autorius : Red.
Vytautas Janavičius: NEVYKĖLIO UŽRAŠAI. Apipavidalino ir išleido Henrikas Šalkauskas, iliustravo Eva

11. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA ANGLŲ KALBA 1976/4 balandis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
Dr. ANTANAS KUČAS: Lithua-nians in America. Translated by Joseph Boley. Introduction by Dr. Clarence C.

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/4 balandis; Autorius : Red.
Juozas Girnius: PRANAS DOVYDAITIS. Ateitis, Chicago, 1975. Meninė priežiūra — D. Stončiūtės. XVI +

13. RAUDONAS MIRTIES ŽIRGAS 1976/5 gegužė; Autorius : Kęstutis Keblys
— Tai kam gyventi, jeigu reikia mirti?! — sudejavo Tšeris ir pravir-ko."(p. 136)Vaikiškai naivus

14. HESTERA 1976/5 gegužė; Autorius : V. Kulbokas
VACYS KAVALIŪNAS, Hestera, Aplankas A. Korsakaitės-Sutkuvienės. Lietuviškos Knygos Klubas, Čikaga, 1974,

15. PETRO JURGĖLOS ĮNAŠAS SKAUTŲ ISTORIJAI 1976/5 gegužė; Autorius : Jurgis Gimbutas
PETRAS JURGĖLA: Lietuviškoji skautija. Išleido Lietuvių skautų sąjunga. Brooklyn, N.Y., 1975, 824 psl.

16. GABRIUKO UŽRAŠAI 1976/5 gegužė; Autorius : Vladas Kulbokas
JULIJA ŠVABAITĖ - GYLIENĖ: Gabriuko užrašai, I d. Viršelis ir užsklandos Danguolės Stončiūtės.

17. APIE ŠVĖKŠNĄ IR ŠVĖKŠNIŠKIUS 1976/5 gegužė; Autorius : Saulius A. Girnius
Redaktorė ALICIJA RŪGYTĖ: Švėkšna. Švėkšniškių draugija, Chicago, 1974. 536 psl., kaina 10

18. KAI NEATSIŽVELGIAMA į LEIDINIO BIBLIOGRAFINĘ PUSĘ 1976/5 gegužė; Autorius : V. L.
M.G. Slavėnienė, recenzuodama Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 1975 m. išleistą brošiūrą "Deutsche

19. PRAILGINAMAS VALANČIAUS KONKURSO TERMINAS 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
Valančiaus konkurso organizatoriai telefonu ir laiškais buvo prašyti prailginti konkurso terminą, nes,

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
Vytautas Alantas: ATSPINDŽIAI ŪKANOSE. Novelės. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė Bostone 1976,

21. MARVANO LITUANISTINĖ STUDIJA 1976/6 birželis; Autorius : William R. Schmalstieg
Kalbininkas prof. Jiri Marvan, šiuo metu gyvenąs Santa Barbara mieste Kalifornijoje, yra gimęs Prahoje

22. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/6 birželis; Autorius : Red.
Antanas Maceina: RELIGIJOS FILOSOFIJA. I dalis: Religijos esmė — religijos Dievas. "Krikščionis

23. PREL. M. KRUPAVIČIUS SAVO PAŽIŪRŲ ŠVIESOJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Alaušius
Petro Maldeikio parašyta monografija Mykolas Krupavičius yra stambus 493 puslapių veikalas, kurį

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Ona Mikailaitė: ŠIAPUS JŪROS. Lyrika. Piešiniai autorės. Išleido N. Pr. Marijos Seserys, Putnam, Ct.,

25. PRANCIŠKONAI LIETUVOJE 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Kučas
VICTOR GIDŽIŪNAS, O.F.M.: De Fratribus Minoribus in Lituania usąue ad definitivam introductionem

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai