Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. DVIEJŲ ŠIMTŲ METŲ JUBILIEJUS 1976/1 sausis; Autorius : . J. Rausch
Kalba, pasakyta Tautinės Katalikų Konferencijos generalinio sekretoriaus vysk. J. Rausch, D.D., antroje

2. GERIAUSIEJI MUS PALIEKA 1976/1 sausis; Autorius : Z. Ramonas
A. a. kun. dr. Andrių Baltinį atsisveikinantPer Dievo gailestingumą vėl susitiksime amžinybėje" —

3. KUN. DR. ANTRIAUS BALTINIO RAŠTŲ SĄRAŠAS 1976/1 sausis; Autorius : Vacius Prižgintas
Šiame sąraše po leidinio pavadinimo duoti du skaičiai. Pirmas rodo leidinio numerį, antras —

4. GILĖS PILIS PRIE MITUVOS 1976/1 sausis; Autorius : Pranas Puronas
Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama apie 4500 archeologinių paminklų, tarp kurių yra arti 900

5. RANKOS PASPAUDIMAS ERDVĖJ 1976/1 sausis; Autorius : A. Radžius
1975 metų vasarą šio krašto spaudoje ir vyriausybės sluoksniuose plačiai nuskambėjo jungtinis rusų ir

6. MŪSŲ BUITYJE 1976/1 sausis; Autorius : Red.
I š   v i s u r . — Naujoji Australijos vyriausybė, kuriai vadovauja min. pirm. Fraser, yra nutarusi

7. PIRMOJI ŠVENTOJI AMERIKIETĖ 1976/2 vasaris; Autorius : J. Vaišnora
Pagaliau ir Amerika turi savo šventąją — Elzbietą-Oną Bayley Seton. Tiesa, 1946 m. buvo kanonizuota

8. PRANAS SKARDŽIUS 1976/2 vasaris; Autorius : L. Dambriūnas
Pr. Skardžius gimė 1899 m. kovo 26 Subačiuje, Lietuvoje, o mirė 1975 m. gruodžio 18 Hot Springs,

9. ARNOLD JOSEPH TOYNBEE — KONTROVERSINIS MILŽINAS 1976/2 vasaris; Autorius : A.S.
Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), anglų istorikas ir filosofas, mirė Yorke, Anglijoje, pereitų metų

10. KONGRESINĖS REZOLIUCIJOS 1976/2 vasaris; Autorius : J. Kojelis
JAV Kongresas — amerikiečių tautos atstovybė. Jis atstovauja tautai ir išreiškia, ar bent turėtų

11. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJAI 1976/2 vasaris; Autorius : J. Slavėnas
Po II pasaulinio karo, prasidėjus didesnei lietuvių imigracijai į Austra-o. prasidėjo ir katalikų

12. MŪSŲ BUITYJE 1976/2 vasaris; Autorius : Red.
I š v i s u r. — Prez. G. Fordas sausio 31, besilankydamas Detroite^ -priėmė Lietuvių Bendruomenės

13. JOS REIKŠMĘ PRIPAŽĮSTA PRIEŠAI IR DRAUGAI 1976/3 kovas; Autorius : Dr. J. Labutis
Šiemet kovo 19 sukanka lygiai ketveri metai, kai pasirodė "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika".

14. H. J. ŽMUIDZINIENĖS TAPYBOS PARODA 1976/3 kovas; Autorius : T. Valius
Prisikėlimo parapijos parodų salėje 1975 lapkričio 8-9 dienomis Toronto lietuviai išgyveno reto jaukumo

15. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1976/3 kovas; Autorius : Algis Šimkus
1. Trijų solistų operinis koncertasDana Stankaitytė, Stasys Baras ir Jonas Vaznelis ilgus metus yra buvę

16. MŪSŲ BUITYJE 1976/3 kovas; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Lietuvos nepriklausomybės minėjimui JAV Kongrese vadovavo sen. Charles Percy. Apie

17. PETRO JUODELIO GRUOBLĖTAS GYVENIMO KELIAS PASIBAIGĖ 1976/4 balandis; Autorius : K. Ž.
Pirmoj eilėj iš k.: Danutė Juodelienė, Vanda Juodelytė-Tumelienė, Kazio Juodelio duktė ir Kazio

Ant kalnelio jovaras žydėjo. Garsusis žolyne, rugeli! Pašaknėlėj dūzgiančios bitelės, Ant šakelių

19. CHICAGOS "DAINAVOS" ANSAMBLIO "PAMARIO PASAKA 1976/4 balandis; Autorius : Algis Šimkus
Prieš trisdešimt metų, 1946 m. birželio 29 d., nedideliame Vakarų Vokietijos Hanau miestelyje,

20. MŪSŲ BUITYJE 1976/4 balandis; Autorius : Red.
Stasys Pilka, aktorius, režisierius, teatro istorikas, miręs vasario 5 Chicagoje. Velionis buvo gimęs

21. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/5 gegužė; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižosStaigi pradžiaAtstovų suvažiavime (oficialiame

22. HAMILTONO SIDABRINIAI SUKAKTUVININKAI: "AUKURAS" IR "GYVATARAS" 1976/5 gegužė; Autorius : Vytautas P. Zubas
Aukuras (1971 m.). Iš kairės šeštoji sėdi Elena Dauguvietytė - Kudabienė Karalienės Elzbietos

23. MŪSŲ BUITYJE 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
— Pop. Paulius VI, suėjus 50 m. nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo, išleido specialų

24. ADOMO GALDIKO LIETUVIŲ DAILĖS GALERIJA 1976/6 birželis; Autorius : Leonardas Andriekus
Meno šventės programos dalyviai. Iš kairės: Paulius Jurkus — programos vadovas, Antanas Vaičiulaitis,

25. STOVIME PRIEŠ SKAUDŽIĄ REALYBĘ 1976/6 birželis; Autorius : V. Vizgirda
Dailės istorija praeitį skirsto epochomis, šimtmečiais ar stilių laikotarpiais. Bet dar neįmanoma taip

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai