Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1978
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ŽVJLGSNIS Į III MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ 1978/1 sausis; Autorius : Administrator
Praėjusiais metais nemaža turėjome žymių kultūrinių renginių. Tarp jų ypač minėtini šie:

2. ICCHOKO MERO KALBA, PRIIMANT LRD LITERATŪROS PREMIJĄ 1978/1 sausis; Autorius : Red.
Icchokas Meras (V. Maželio nuotr.)Gerbiamosios ir gerbiamieji bičiuliai!Stoviu štai priešais jus, be

3. VERTINGŲ LOBIŲ PASAULIO KŪRĖJAS 1978/1 sausis; Autorius : Pranas Gaida
Septyniasdešimt metų kunigui Stasiui Ylai1978 m. sausio 5 d. sulaukė 70 metų amžiaus kun. Stasys Yla,

4. LIETUVIŲ MENININKIŲ DARBŲ PARODA CHICAGOJE 1978/1 sausis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Praeitų metų įvykusio Mokslo ir kūrybos simpoziumo proga Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje lapkričio

5. ŽVILGSNIS Į CHICAGOS KATALIKŲ PAREIŠKIMĄ 1978/3 kovas; Autorius : A.L.
Amerikos katalikų tarpe plačiai nuskambėjo 1977 gruodžio 12 Chicagoje paskelbtas pareiškimas "A Chicago

6. MIES VAN DER ROHE — MŪSŲ EPOCHOS ARCHITEKTAS 1978/3 kovas; Autorius : Administrator
"Mažiau yra daugiau"Visame pasauly, kur mūsų akis beužklius už plieno ir stiklo konstrukcijos pastatų,

7. MŪSŲ BUITYJE 1978/3 kovas; Autorius : Red.
— Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktis senatoriaus Ch. Percy ir kongresmano D. Flood pastangomis

8. DABARTINĖ PADĖTIS MAŽOJOJ LIETUVOJ 1978/4 balandis; Autorius : Tomas Venclova
Dr. Jonas A. Stiklorius, Mažosios Lietuvos lietuvių organizacijų veikėjas ir kurį laiką buvęs VLIK-o

9. DU IŠ DAUGELIO ... 1978/4 balandis; Autorius : Administrator
Inž. J. Gimbutas ir gyd. K. AmbrozaitisBendriausia reikšme profesionalas tai "žmogus, pasirinkęs kokį

10. MŪSŲ BUITYJE 1978/4 balandis; Autorius : Red.
— Vasario 16-tosios proga Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis Washingtone suruošė priėmimą, į kurį

Užpernai išeivijos spaudoj nuskambėjo Lietuvių rašytojų draugijos kreipimasis į Tarptautinį PEN

12. KATALIKŲ SPAUDOS BIURAS LIETUVOJE 1978/5 gegužė; Autorius : Juozas Prunskis
Kun. dr. Juozas Prunskis,uolus žurnalistas, patvarus laikraščių bei žurnalų redaktorius, įvairios

13. APIE ANŠLAVS EGLITĮ 1978/5 gegužė; Autorius : J. Gld.
Latvių rašytojas Anšlavs Eglitis, kurio novelė spausdinama šiame Aidų numeryje, gyvena Pacific

14. MŪSŲ BUITYJE 1978/5 gegužė; Autorius : Red.
— Pasaulio Lietuvių Dienų komitetas New Yorke yra pasiryžęs sutelkti 50,000 dol. Komitetui

15. NEJAUKI TARPSTOTĖ 1978/6 birželis; Autorius : J. Labutis
Š. m. kovo 9 pasibaigė Belgrado susitikimas, užtrukęs kiek ilgiau negu pradžioje tikėtasi, be

16. MIKAS ŠILEIKIS IR JO MENO KRITIKA 1978/6 birželis; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
1969 metų Aidų 6 numeryje buvo išspausdintas mano parašytas straipsnis "Mikas Šileikis ir jo kūryba"

17. MŪSŲ BUITYJE 1978/6 birželis; Autorius : Red.
— Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos visuomenininko premija balandžio 23 paskirta Argentinos

18. ŠEŠTOJI BALTŲ KONFERENCIJA 1978/7 rugsėjis; Autorius : Marija Saulaitytė-Stankuvienė
Baltistikai Puoselėti Draugijos (Association for the Advancement of Baltic Studies) šeštoji konferencija

19. KARL FRIEDRICH GAUSS (1777 - 1855) 1978/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Girnius
200 metų gimimo sukaktuves paminintPraėjusiais metais turėjome ypač daug sukakčių iš tiksliųjų

20. MŪSŲ BUITYJE 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Pasaulio Lietuvių Dienos Toronte — vienas iš gausiausių pasirodymų Kanadoje, atkreipęs į lietuvius to

21. TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJA JUBILIEJINĖJE ŠVIESOJE 1978/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Atėjo metas, kai ir po antrojo pasaulinio karo išaugę tremtyje mūsų religiniai bei tautiniai centrai

22. PENKTOJI DAINŲ ŠVENTĖ TORONTE 1978/8 spalis; Autorius : V. Verikaitis
Kaip buvo ruošiamasiKai 1975 m. įvyko pirmoji Kanados lietuvių dainų ir šokių šventė, PLB pirmininkas

23. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES SEIMAS 1978/8 spalis; Autorius : A. Kalnius
AtidarymasOficialus seimo atidarymas Royal Yorko viešbutyje įvyko liepos 1 d. rytą. Registracija ir

24. Dr. Jonas Žmuidzinas 1978/8 spalis; Autorius : Red.
Dr. Jonas Žmuidzinas,Lietuvos gen. konsulas Kanadai, šiemet sulaukęs 80 m. amžiaus.Jubiliatas gimė 1898

25. MOKYTOJŲ DIENOS 1978/8 spalis; Autorius : Br. Juodelis
PradžiaJau dvyliktą kartą birželio 27-30 JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų mokytojai bei lit.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai