Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978 5 gegužė
 

1. ST. YLOS "JURGIS MATULAITIS" 1978/5 gegužė; Autorius : Viktoras Rimšelis
STASYS YLA: Jurgis Matulaitis. Asmenybės apybraiža. Išleido Nekalto Marijos Prasidėjimo seserys, Putnam,

2. SAUJA SKATIKŲ 1978/5 gegužė; Autorius : Sh. Hol.
KAZYS ALMENAS: Sauja skatikų. Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1977. 249 psl.Nors naujausias Kazio

3. LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMO DARBAI 1978/5 gegužė; Autorius : J. G.
Lituanistikos institutas įsteigtas Chicagoje 1951 m. vasario 17. Tačiau užtruko, kol jis įsitvirtino ir

4. SKAUTIŠKŲJŲ VIENETŲ VADOVAI IR VADOVĖS 1978/5 gegužė; Autorius : V.s. Pr. Karalius
Tokiu pavadinimu stambią, apie 500 puslapių, knygą pernai pavasarį išleido Lietuvių Skautų Brolija ir

5. BROLIAI, PRADĖKIM 1978/5 gegužė; Autorius : A. Rubšys
BENVENUTAS RAMANAUSKAS, O.F.M.: Broliai, pradėkim. 750 metų sukaktį nuo šv. Pranciškaus mirties minint.

6. A. TENISONO ATSIMINIMAI 1978/5 gegužė; Autorius : Antanas Skėrys
ALEKSANDRAS TENISONAS: Žemaitijos girių takais. Lietuvos Miškininkų Sąjungos Išeivijoje Miškų

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/5 gegužė; Autorius : Red.
Antanas Maceina: FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ. Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma 1978. XII - 328

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai