Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

1. Auklėjimo ir visuomeninio brandinimo reikalai tremties mokykloje 1947/2 gegužė; Autorius : St. Barzdukas
Jau pats (šio straipsnio) antraštės suformulavimas rodo, kad jame turės būti keliami tie dalykai,

2. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Sustabdė studentams UNRRos globą UNRRA išleido potvarkį, kuriuo US zonoje sustabdyta bet kokia globa

3. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Intensyvėja kova už laisvę Lietuvių kova už savo krašto laisvę tarp tremtinių Europoje, JA

4. KITI APIE MUS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Amerikoje Shenandoah, Pa, laikraštis „Evening Herai d“ įsidėjo apie Lietuvos dabartiną padėtį

5. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/3 birželis; Autorius : Ž.
Didelis įnašas tarptautiniam studentų bendradarbiavimuiŠ. m. gegužės 16 d. Miuncheno Rotušėje

6. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/3 birželis; Autorius : red.
Mirties slėnyje sudeginti 2.480 lietuvių Netoli Veideno yra buv. Flossenburgo konc. stovykla, kur

7. Kiti apie mus 1947/3 birželis; Autorius : red.
Amerikos rašytojas William Mc Dermott, atsiliepdamas amerikiečių spaudoj apie Pabaltijo valstybes,

8. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Italijoje mokslinis ir tyrinėjamasis darbas yra sukoncentruotas beveik išimtinai aukštosiose

9. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Lietuvių planinga emigracija į JAV, sutinka daug kliūčių. Projektas įsileisti į JAV 400.000 DP, iš

10. LITERATŪRA 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Amerikoj išleista kun. Dr. Gečo knyga „Katalikiška Lietuva“, turinti 575 psl. Joje vaizduojama

11. Pagrindiniai mokymo reikalavimai tremties mokykloje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : P. Maldeikis
MOKSLASPagrindinė mūsų mokymo prielaida yra ta, kad kiekvienas mokymas yra jaunimo ruošimas ateičiai,

12. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
„Unitas“ gina užsieniečių studentų reikalus Birželio mėn. 13-15 dienomis Titisee prie Freiburgo

13. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Amerikos kat. organizacija ,,War Relief Service“ pasiuntė į Europą rūpintis įvairių tremtinių

14. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
* Anglijoje Londono universitetas stengiasi visomis jėgomis atgauti prieškarinį lygmenį, juo labiau,

15. Mūsų buity 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
* Rugsėjo 10-11 d. Augsburge įvyko Lietuvos Raudonoje Kryžiaus Vokietijos ir Austrijos skyrių atstovų

16. ANTROSIOS TĖVYNĖS REIKALINGUMAS 1947/7 spalis; Autorius : DR. K. PAKŠTAS
1. Argi ne keistas klausimas? Negausingai tautai, gyvenančiai siauroje teritorijoj ir vos pakilusiai iš

17. Naujienos 1947/7 spalis; Autorius : red.
* Pro f. E r n s t a s Frankelis laikomas geriausiu šiuo metu iš užsieniečių lituanistų, šiemet

18. Studijų savaitėje Prancūzijoj atstovauta ir Lietuva 1947/7 spalis; Autorius : P. Vilutis
AKADEMINIS GYVENIMAS„Les Somaines Etudiantes Internationales“ buvo suorganizuota pirmą kartą

19. Pax Romana konferencija 1947/7 spalis; Autorius : red.
Š. m. rugpjūčio 30 iki rugsėjo 6 d. įvyko pirmoji tarptautinė Pax Romana konferencija Vokietijoje

20. Mūsų buity 1947/7 spalis; Autorius : red.
    Spalio mėn. 9—10 dienomis Kaselyje įvyko demokratiniu būdu rinktų LTB atstovų

21. MŪSŲ BUITY 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
* Liet. Žurnal. Sąjungos valdyba, be savišalpos fondo, įsteigė dar premijų fondą, iš kurio bus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai