Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1970
Categories 1970
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (19), 5 gegužė (13), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (20), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. JUNGTINĖS TAUTOS IR LAISVĖS BYLA 1970/6 birželis; Autorius : J. Pakalnis
Kovoje dėl Lietuvos laisvės užsienio lietuviai į Jungtines Tautas atsikreipia jau ne pirmą kartą. 1945

27. PROF. J. GERULIS IR JO LIKIMAS 1970/6 birželis; Autorius : P. S.
Prof. Jurgis Gerulis (jis tepasirašydavo Georg Gerullis) buvo savotiškas žmogus. Kilimo jis gūd-nas

28. PRANAS PAULIUKONIS 1970/6 birželis; Autorius : Antanas Kučas
1970 balandžio 29 užgeso tauraus lietuvio istoriko ir visuomenės veikėjo Prano Pauliukonio gyvybė. Ją

29. KAZYS VARNELIS IR MINIMALUS MENAS 1970/6 birželis; Autorius : Petras Aleksa
Tradicinis žvilgis į meną labai pasikeitė. Meno supratimas dabar iš mūsų reikalauja naujų,

30. PIANISTĖ JULIJA RAJAUSKAITĖ 1970/6 birželis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Negausi yra mūsų instrumentalistų koncertantų šeima. Nežmoniškas pasiaukojimas ir darbas, siekiant

31. KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 1970/6 birželis; Autorius : Petras Lelis
Kanados L F vadovybė 1967: (iš kairės) inž. L. Balsys, J. Simanavičius, inž. V.Balsys (dabartinis

32. MŪSŲ BUITYJE 1970/6 birželis; Autorius : Red.
— Steigiamojo seimo 50 metų sukakties proga buvusieji jo atstovai V.15 paskelbė pareiškimą, skatinantį

33. Rasti K. Donelaičio palaikai 1970/6 birželis; Autorius : Red.
Rasti K. Donelaičio palaikai ir pagal juos atkurtas jo portretas. Sudarius specialią komisiją, kuriai

34. BELAUKIANT LKMA SUVAŽIAVIMO IR ATEITININKŲ KONGRESO 1970/7 rugsėjis; Autorius : Alaušius
Iš daugelio įvairių suvažiavimų, kurie ir šiais metais liudijo mūsų tautinės gyvybės pastangas,

35. TRYS SVEČIAI IŠ "ANAPUS" 1970/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Jakubėnas
(V. Noreika, E. Kaniava, V. Daunoras)Stalino mirtis (1953 m.) Sovietų Sąjungos viduje užbaigė tam tikrą

36. LAPINSKO IDĖJOS TEATRAS 1970/7 rugsėjis; Autorius : K. Keblys
(Mintys po "Penkių stulpy turgaus aikštėje" spektaklio Detroite)Nors ir nelaimėjęs jokių laurų pirmame

37. PEN PIRMININKAS POETAS PIERRE EMMANUEL 1970/7 rugsėjis; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Pereitą rudenį tarptautinės rašytojų draugijos PEN klubo pirmininku išrinktas prancūzų poetas Pierre

38. INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS 1970/7 rugsėjis; Autorius : J. V. Danys
PLIAS ir ALIAS X suvažiavimo atidaromojo posėdžio prezidiumas (iš kairės): PLB švietimo tarybos pirm.

39. STUDIJŲ DIENOS VOKIETIJOJE 1970/7 rugsėjis; Autorius : P.C.
Tradicinės Europos lietuvių studijų dienos Vokietijoje, anksčiau rengtos LFB, o dabar rengiamos

40. VASAROS LIETUVIŠKIEJI SUSITELKIMAI 1970/7 rugsėjis; Autorius : Al.
Vasaros karščiai suspenduoja vietinę kolonijų veiklą. Bet užtat atostogų metas įgalina išsijudinti

41. MŪSŲ BUITYJE 1970/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Šio žurnalo leidėjų lietuvių pranciškonų nauju provincijolu trijų metų kadencijai išrinktas T.

42. Laiškai redakcijai 1970/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Kavolio "neaiškumo patologijos" klausimuDėl banalybių, žargono ir truizmųKiekvienas žurnalinio

43. LKM AKADEMIJOS LITUANISTINIS SUVAŽIAVIMAS 1970/8 spalis; Autorius : J. Girnius
Išeivijoje atkurtos ar naujai į-steigtos mūsų mokslinės institucijos daugiau formaliai egzistuoja negu

44. ATEITININKŲ VIII KONGRESAS 1970/8 spalis; Autorius : J. G.
Savo 60 metų veiklos sukaktį ateitininkai atšventė VIII kongresu, pradėtu jaunimo stovykla Dainavoje

45. ISTORIKAS J. JAKŠTAS 1970/8 spalis; Autorius : Vincas Trumpa
1970.IX.9 Juozui Jakštui sukako 70 metų- Gimęs Slabados k., Pabaisko vis., jis 1923 baigė Ukmergės

46. PRODUKTYVUSIS GEORGĖS SIMENON 1970/8 spalis; Autorius : Vytautas Gaigalas
Tarp šiandieninių prancūzų romano meistrų dažnai minimas ir Georges Simenon vardas. Tai populiarus

47. ŽODIS APIE KELEČIAUS KŪRYBĄ 1970/8 spalis; Autorius : Viktoras Vizgirda
Meno pasaulis skiriasi į du žemynus. Pirmasis jų — tai mirusiųjų pasaulis, kur muziejų puikybėj

48. Ž. MIKŠYS — EKSLIBRISTAS 1970/8 spalis; Autorius : Dalia Kolbaitė
Pažvelgus į Žibunto Mikšio 36 ekslibrisus, sukurtus 1952-70 metais, krenta į akį faktas: jie pastovūs

49. MŪSŲ BUITYJE 1970/8 spalis; Autorius : Red.
S u v a ž i a v i  m a i. — Diamond Point, N. Y., VIII.30 - IX.6 stovyklavo neolituanai, apie 50

50. MŪSŲ KELIAS Į JUNGTINES TAUTAS 1970/9 lapkritis; Autorius : Algimantas P. Gureckas
Kai Baltijos valstybių laisvės klausimas tarptautinėj politikoj grimsta nepralaužiamoj tyloj, jo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai