Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1961
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

1. ĮŽYMUSIS SIBIRO TYRINĖTOJAS JONAS ČERŠKIS (1845-1892) 1961/1 sausis; Autorius : DR. VL. VILIAMAS
Lietuvių tautos kalvarijų kelias Sibire turi jau seną istoriją. Kaip būtų įdomu, jei mūsų istorikai

2. PRELATAS PRANCIŠKUS M. JURAS 1961/5 gegužė; Autorius : JONAS AISTIS
JO AMŽIAUS SEPTYNIASDEŠIMT METŲ SUKAKČIAI ATMINTI1.Prelato Pranciškaus Mykolo Juro veikla yra taip plati

3. Vincas Ramonas 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Vincas Ramonas, už apysakų knygą "Miglotas rytas" gavęs Montrealio Liet. Akademinio Sambūrio Vinco

4. Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., centrinės vienuolijos vadovybes trejiems metams paskirtas lietuvių

5. DAILININKAS JUSTINAS VIENOŽINSKIS 1961/6 birželis; Autorius : VIKTORAS VIZGIRDA
Pernai liepos 31 d. 15 vai. dailininkas Justinas Vienožinskis buvo palydėtas į Antakalnio kapines

6. VLADISLAVA GRIGAITIENĖ GYVENIME IR OPEROS TEATRE 1961/7 rugsėjis; Autorius : STASYS SANTVARAS
Rūsti gyvenimo tikrovė, kaip saulėn bėgančius žiedus, vieną po kito skina iš mūsų tarpo garsius

7. ST. ŠALKAUSKIS KAIP "GYVAS ŽMOGUS" 1961/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
KOKS ŠALKAUSKIS IŠKYLA IŠ ERETO PARENGTOSIOS MONOGRAFIJOS"Atvaizduosiu gyvą žmogų, o ne mirusį

8. ANTANO ŠKĖMOS ATSISVEIKINIMAS 1961/8 spalis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
"Tan tin tin tan — atkala čelesta.Aš išjungiu elektrą, ir tamsa sugeria mane. Guliu kaip užmūrytasis,

9. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE 1961/8 spalis; Autorius : A. BALTINIS
1. L.K. Mokslo Akademijos suvažiavimo tikslas.Jau penktą kartą įvyksta L.K. Mokslo Akademijos

10. JONAS K. KARYS AIDŲ PREMIJOS LAUREATAS 1961/8 spalis; Autorius : Red.
Kaip jau pranešta šio žurnalo rugsėjo numeryje, "Aidų" mokslo premija šiemet paskirta J. K. Kariui už

11. DAIL. MINDAUGAS NASVYTIS 1961/8 spalis; Autorius : L. A.
Dail. Mindaugas Nasvytis, kurio aliejinės tapybos darbai spausdinami šiame "Aidų" numeryje, yra jaunosios

12. JUOZAS TYSLIAVA 1902.XI.1 - 1962.XI.11 1961/9 lapkritis; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Juozas Tysliava dar žaliūkas pasirodė lietuviškajame akiratyje kaip poetas, kurio balsas nuskambėjo

13. IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE POETĄ EDMUNDĄ STEPONAITĮ 1961/10 gruodis; Autorius : JUOZAS MIKUCKIS
Juozas MikuckisLietuvių spauda paminėjo poeto Juozo Mikuckio amžiaus septyniasdešimtinę sukaktį. Jis

14. Petras Rimša 1961/10 gruodis; Autorius : Red.
Skulptorius Petras Rimša mirė Kaune š. m. spalio 2, sulaukęs 80 metų. Buvo gimęs 1881. Meno mokėsi

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai