Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. MOKSLO VEIKALŲ SPAUSDINIMAS 1961/3 kovas; Autorius : K. Mockus
Visuomenio pobūdžio klausimasGerais laikais tokiu klausimu tiesiogiai į visuomenę paprastai nebuvo

27. ĮVYKIAI 1961/3 kovas; Autorius : Red.
• Kovo 3 d. Amerikos atstovas Jungtinėse Tautose A. Stevensonas priėmė Pavergtų Europos Tautų

28. LIETUVIŲ KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI 1961/4 balandis; Autorius : P. Jonikas
L. Dambriūnas, LIETUVOS KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI. Bostonas, Lietuvių Enciklopedijos Leidykla (1960)

29. VISUOTINIS BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS 1961/4 balandis; Autorius : J.R.
Nepaprastas įvykis auga ir sparčiai bręsta visame pasaulyje. Prieš dvejus metus šv. Pauliaus Atsivertimo

30. ČIKAGOS PAULISTŲ CHORO PASIRODYMAS 1961/4 balandis; Autorius : Juozas Bertulis
Pasaulinio masto berniukų chorai Europoje yra žinomiausi: Vienos berniukų (Wiener Knaben) choras

31. ATSIMINKIME 1941 BIRŽELIO 23! 1961/4 balandis; Autorius : Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba
šiemet birželio 23 sueina dvidešimt metų nuo lietuvių tautos sukilimo, kuris pašalino sovietinę

32. LAIMĖJIMAI LIETUVIŲ TAUTAI? 1961/4 balandis; Autorius : Juozas Kojelis
1960.XI.12 d. "Drauge" Alg. Gust. pranešė, kad rašytoja Alė Rūta įtraukta į Hollywoodo tarptautinių

33. ĮVYKIAI 1961/4 balandis; Autorius : Red.
• JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdyba balandžio mėnesį paskelbė Lietuvių Bendruomenės

34. DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO KŪRYBA 1961/5 gegužė; Autorius : P. Jurkus
Dailininkas, lyg srauni upė, nuolat veržiasi pirmyn, jieškodamas naujų kūrybos plotų, nuolat bręsdamas

35. KONVENCIJA PRIEŠ MOKYKLINĘ DISKRIMINACIJĄ 1961/5 gegužė; Autorius : V. Vaitiekūnas
Labai išplitus diskriminacijaUNESCO* Visuotinis Susirinkimas Paryžiuje 1960.12.14. priėmė konvenciją

36. PASTABOS TAUTOS PRAEITIES RECENZIJĄ PASKAIČIUS 1961/5 gegužė; Autorius : Vincentas Liulevičius
Š. m. "Aidų" 3 nr. 138 p. pasirodė V. Trumpos recenzija — "Tautos Praeities antrą knygą

37. ĮVYKIAI 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
* Gegužės 14 d. daugelyje Amerikos bei Kanados lietuvių parapijų prisiminta Lietuvos paaukojimo

38. DAIL. V. VIZGIRDOS DARBŲ PARODA ČIKAGOJE 1961/6 birželis; Autorius : M. Šileikis
Viktoro Vizgirdos parodos atidarymas Čikagoje. Kalba kons. P. DaužvardisŠ m. balandžio 15-23 d. Liet.

39. PREL. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS — "AIDŲ" MECENATAS 1961/6 birželis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Cambridgio (Mass.) lietuvių parapijos klebonas prel. Pranciškus

40. VIENUOLIKA METŲ SU DR. A. ŠAPOKA 1961/6 birželis; Autorius : Pranys Alšėnas
Pagal tikrąjį savo pašaukimą dr. Adolfas Šapoka nebuvo žurnalistas. Jis buvo istoriko mokslininko

41. ĮVYKIAI 1961/6 birželis; Autorius : Red.
* Lietuvių Bendruomenės Vyriausios Rinkimų Komisijos pranešimu, į III LB Tarybą paduota 4.632

42. LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 1961/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Dainų šventės organizacinis komitetas. Pirmoj eilėj iš kairės: V. Radžius, prel. I. Albavičius, T.

43. BENDRUOMENĖS RINKIMAI 1961/7 rugsėjis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Gegužės 13 ir 14 JV lietuviai rinko savo parlamentą — naują bendruomenės tarybą, jau trečią iš

44. ĮVYKIAI 1961/7 rugsėjis; Autorius : Red.
* Amerikos Liet. Bendruomenės Taryba į pirmąjį savo posėdį Niu-jorkan susirinko rugsėjo 2-4 d.d.

45. KNYGA IR LIETUVIŠKOJI SĄŽINĖ 1961/8 spalis; Autorius : Pranas Naujokaitis
Į lietuviškąją knygą ši kartą mėginsime pažvelgti lietuvybės išlaikymo šviesoje. Lietuvybės

46. VYTAUTAS MARIUOSIUS IR JULIAUS GAIDELIO ŠEŠTOJI SIMFONIJA 1961/8 spalis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Trečiadieni vakare, liepos 19 dieną, Connecticut General Life Insurance Company ištaiginguose rūmuose,

47. NEMUNO ŽEMUPIS PERTVERTAS 15-ME AMŽIUJE 1961/8 spalis; Autorius : J. Matusas
Dokumentas skamba šitaip; vokiškos Hanzos pirkliai Kaune 1452 m. skundžiasi Lietuvos valdžiai, kad

48. Trumpai 1961/8 spalis; Autorius : Red.
* Neseniai išėjo iš spaudos stambus viekalas — "Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos SUVAŽIAVIMO

49. JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ GYVENIME 1961/8 spalis; Autorius : St. Barzdukas
Artėdami prie JAV Lietuvių Bendruomenės dešimtmečio sukakties oficialios datos (jos aktas buvo

50. DĖL TŲ BARIKADŲ 1961/8 spalis; Autorius : Al. Gimantas
V. Vaitiekūnas, kalbėdamas apie Bendruomenės rinkimus (Aidai, nr. 7, 1961), užsiminė ir apie barikadas,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai