Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 1 sausis
 

Prancūzijos Katalikų Intelektualų Centro (C.C.I.F.) iniciatyva kasmet Paryžiuje įvyksta studijų

2. MIRĖ D. LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS ISTORIKAS PROF. ST. ŽYDRAM - KOSCIALKOVSKIS 1961/1 sausis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Praeitą rudenį, rugsėjo 2 d., Pits-forde, Anglijoje, mirė lietuvių kilmės, nemaža apie Lietuvą

3. ADOMAS JAKŠTAS PAMINĖTAS BULGARIJOJE 1961/1 sausis; Autorius : L.D.
Bulgarijos esperantininkų žurnale "Nuntempa Bulgario" — Dabartinė Bulgarija S. Tijūnaitis iš Lietuvos

4. ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIUS STUDENTUS 1961/1 sausis; Autorius : Red.
Mieli kolegos! Visi mes esame paskendę savo studijose. Vieni iš mūsų studijuoja techniką, kiti gamtos ar

5. ADOMO GALDIKO PARODA ALMAUS GALERIJOJE 1961/1 sausis; Autorius : L.A.
Adomas Galdikas nuo pat atvykimo į Jungtines Valstybes narsiai reiškiasi šio krašto meniniame gyvenime.

6. ANKSTYVA MIRTIS 1961/1 sausis; Autorius : L. A.
Gruodžio 8 d. su mūsų pasauliu atsiskyrė dail. Paulius Augius, palikdamas liūdesy ne tik savo šeimą,

7. II DAINŲ ŠVENTĖS REPERTUARAS 1961/1 sausis; Autorius : Red.
II Dainų šventės komitetas pavedė Lietuvių Muzikinei komisijai, kartu su kitais chorvedžiais susitarus,

8. Trumpai 1961/1 sausis; Autorius : Red.
* Jordano salėje Bostone Jeronimo Kačinsko diriguotos Gounod'o Šv. Cecilijos mišios susilaukė spaudos ir

9. ASYŽIAUS PRANCIŠKONAI - KINO ARTISTAI 1961/1 sausis; Autorius : Dr. J. Sav.
Jei kas šiandien aplankytų Asyžių, jo nepažintų: ramus, pranciškoniško paprastumo ir pamaldumo dvasia

10. LIETUVIŠKOMIS AKTUALIJOMIS 1961/1 sausis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Mūsų tautinės spaudos bendradarbių tinklas toks nedidelis, kad kiekviena nauja pavardė ar pravardė jau

11. ĮVYKIAI 1961/1 sausis; Autorius : Red.
* Pop. Jonas XXIII kalėdinėje kalboje iškėlė pavojų, kurį sudaro materialistinė gyvenimo samprata.

12. AIDAI SKIRIA PREMIJĄ UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1961/1 sausis; Autorius : Red.
1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai