Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1962
Categories 1962
1 sausis (28), 10 gruodis (24), 2 vasaris (21), 3 kovas (25), 4 balandis (27), 5 gegužė (26), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (27), 9 lapkritis (22)
 

1. ŽVILGSNIS Į PERNYKŠTĘ MŪSŲ VEIKLĄ 1962/1 sausis; Autorius : A. R. - D.
Naujų metų angoje įprasta pažiūrėti atgal, pasverti, kas atlikta per prabėgusius metus, kuo galima

2. LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ PROBLEMA 1962/1 sausis; Autorius : J. ŠOLIŪNAS
Pagrindas, ant kurio ilgus metus rėmėsi lietuvių išeivijos veikla Š. Amerikoje, yra susvyravęs. Jam

3. JUOZAS KRALIKAUSKAS 1962/1 sausis; Autorius : red
JUOZAS KRALIKAUSKAS, laimėjęs "Draugo" romano premiją už veikalą "Titnago ugnis".Juozas Kralikauskas

4. Vysk. Kazimieras (charlea) Salatka 1962/3 kovas; Autorius : Red.
Pirmasis Amerikos lietuvis vyskupas, konsekruotas kovo 6 d.Naujasis vyskupas yra gimęs 1918 m. vasario 26 d.

1961 m. "Aidų" Nr. 10 buvo išspausdintas Jūros Gailiušytės straipsnis "Lietuvis studentas Jungtinėse

6. Birutė Pūkelevičiūtė 1962/4 balandis; Autorius : Red.
Birutė Pūkelevičiūtė, laimėjusi PLB Valdybos 1000 dol. premiją uš scenos veikalą "Aukso žąsis".

PULGIS ANDRIUŠIS — LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO KŪRĖJAMS IR MYLĖTOJAMSJau antras kartas, kai aš klebenu į

8. PREL. I. KELMELIS AIDŲ MECENATAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : Tėv. L. Andriekus. O.F.M.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Newarko lietuvių Švč. Trejybės parapijos klebonas prel. Ignotas

9. MIRÉ LIETUVOS JOBAS 1962/8 spalis; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
A. a. arkivyskupą T. Matulionį palydintJau antrą kartą pasklido žinios apie arkivyskupo Teofiliaus

10. JUOZO AKSTINO ATMINIMUI 1962/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Vasarvietė stovėjo kylančios kalvos atšlaitėj. Didžiulės, sumitusios eglės dengė ją nuo vėtrų ir

11. KUN. N. PAKALNIS — JUBILIATAS 1962/10 gruodis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Brooklyno Apreiškimo lietuvių parapijos klebonas kun. Norbertas Pakalnis šį pasavasarį susilaukė 50

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai