Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1962
Categories 1962
1 sausis (28), 10 gruodis (24), 2 vasaris (21), 3 kovas (25), 4 balandis (27), 5 gegužė (26), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (27), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. IŠLEIDŽIAMA MŪSŲ LIETUVA — Lietuvos žemės vietovių aprašymas 1962/1 sausis; Autorius : Aleksandras Ružaniec - Ružancovas
Man, lietuviškų knygų bei kitų leidinių registratoriui nuo 1922 metų, tenka maloni pareiga pristatyti

2. ŽEMAIČIŲ GYVENOS BRUOŽAI 1962/1 sausis; Autorius : A. Mažiulis
Senosios mūsų gyvenos kiek platesni spausdinti aprašai negausūs. Prisimename S. Daukanto Būdą, vysk. M.

3. LIETUVIŠKAS RŪTŲ VAINIKĖLIS IR ISTORIJA 1962/1 sausis; Autorius : J. Matusas
Kai 1939 m. iš panagių studijavau Konst. Jablonskio paruoštą Lietuvos dvarų inventorių rinkinį,

4. Trumpai 1962/1 sausis; Autorius : Red.
• Čikagos Pedagoginis Lituanistikos Institutas pasiryžo lituanistinius dalykus dėstyti

5. Popiežiaus žygiai 1962/1 sausis; Autorius : L. A.
Kai buvo išrinktas dabartinis popiežius, mažai kas iš jo tikėjosi didelių žygių. Atrodė, kad šis

6. Trumpai 1962/1 sausis; Autorius : Red.
* Lietuvių Religiniui Kongresui ruošti Niujorke sudarytas komitetas. Jo pirmininkas — prel. Jonas

7. BALTIJOS VALSTYBĖS IR PAVERGTŲ EUROPOS TAUTŲ ORGANIZACIJA 1962/1 sausis; Autorius : A. Plukas
Lietuvos vadavimo darbe, be abejo, yra svarbu kuo daugiau įsijungti į įvairias tarptautines organizacijas

8. MAIRONIO METAI 1962/1 sausis; Autorius : red.
Maironio — didžiojo tautos dainiaus ir atgimimo pranašo šimtmetį (gimęs 1862 m. spalio mėn. 21d.)

9. DIRVOS ROMANO KONKURSAS 1962/1 sausis; Autorius : Dirvos Redakcija
Dirvos redakcija skelbia pirmąjį romano konkursą. Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami tame

10. ĮVYKIAI 1962/1 sausis; Autorius : Red.
* JAV LB centro valdybos pirm. Jonas Jasaitis sudarė tokį valdybos sąstatą: Valdas Adamkavičius —

11. VIDURAMŽIŲ UNIVERSITETAI IR JŲ MAGISTRŲ VEIKALAI 1962/2 vasaris; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Viduramžius vieni laiko krikščionybės žydėjimo ir Bažnyčios galybės laikais, kiti moralinio supuvimo

12. DAIL. ALBINO ELSKAUS NAUJIEJI VITRAŽAI 1962/2 vasaris; Autorius : P. Jurkus
Didelės nuostabos sukėlė Albino Elskaus naujausi vitražai, kurie yra iv. Šeimos bažnyčioje Bronxe,

13. EVANGELIKŲ VYRŲ VIENUOLYNAS PRANCŪZIJOJ 1962/2 vasaris; Autorius : Dr. J. Grinius
Antras pasaulinis karas, kuris daug prisidėjo prie vertybių sujau-kimo, taip pat paskatino įvairių

14. JAUNIMO PROBLEMOS 1962/2 vasaris; Autorius : K. Mockus
Dabartinės nuotaikosPagrįstai sielojamės priaugančios kartos klausimais. Pastaruoju laiku ne tik atskiri

15. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo 1962/2 vasaris; Autorius : Henrikas Radauskas
Prieš kelias dienas mane pasiekė 1961m. lapkričio 18-os dienos "Naujienose" įdėtas Jono Valaičio

16. ĮVYKIAI 1962/2 vasaris; Autorius : Red.
* Pop. Jonas XXIII patvarkiu, visuot. Bažnyčios susirinkimas atidaromas šiemet spalio 11 d. Romoje.*

17. PUIDA —KAZYS AR ALEKSANDRAS? 1962/3 kovas; Autorius : J. Vaitkūnas
XX amž. pradžios mūsų literatūroje labai veikliai pasireiškė naujosios rašytojų kartos žmogus Kazys

18. Trumpai 1962/3 kovas; Autorius : Red.
* Liet. Rašytojų Draugijos valdyba sudaroma Los Angeles mieste. Kandidatai jau rasti. Ten bus ir

19. ŠIS BEI TAS APIE MUZIKOLOGIJOS ARCHYVĄ 1962/3 kovas; Autorius : J. Žilevičius, L.M.
Lietuvių Muzikologijos Archyvo užuomazga tenka laikyti 1920 metus, kai grįždamas Lietuvon, su savim

20. LIETUVIŠKASIS EKSPRESIONIZMAS 1962/3 kovas; Autorius : J. Mieliulis
š.m. kovo mėn. 4 d. Chicago Sa-vings and Loan Assos. Meno Galerijoj baigėsi Pauliaus Augiaus pomirtinė

21. BALTŲJŲ TULPIŲ MONSTRANCIJA 1962/3 kovas; Autorius : P. J.
Neseniai Brooklyno pranciškonų vienuolynas įsigijo naują, originalią monstranciją. Užsakė ją dail.

22. KREMLIAUS NAUJASIS PLANAS SURUSINTI LIETUVIŲ TAUTĄ 1962/3 kovas; Autorius : K. Milius
"Tarybinių respublikų sienos TSRS ribose vis labiau netenka savo buvusios reikšmes, nes visos nacijos yra

23. TAUTINIŲ PARAPIJŲ PROBLEMĄ SVARSTANT 1962/3 kovas; Autorius : Juozas Kojelis
J. Šoliūno straipsnis (žiūr. Aidai, 1962 m. Nr. 1) "Tautinių parapijų problema" vertas ypatingo

24. Aldona Kepalaitė 1962/3 kovas; Autorius : Red.
Aldona Kepalaitė, kurios piano koncertas jvyko kovo 4 Carnegie Recital salėje New Yorke.Pianistė yra

25. MŪSŲ SKAITYTOJAI RAŠO 1962/3 kovas; Autorius : Red.
Siųsdamas $6.00 atnaujint Aidų prenumeratą 62 m., kaip senas skaitytojas, noriu pareikšti savo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai