Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 5 gegužė
 

1. DR. J. GRINIAUS POŽIŪRIS Į ANTIKINĘ LIETUVĄ 1963/5 gegužė; Autorius : Vyt. Alantas
Pilėnų vizijaMano mokslo draugias dr. Jonas Grinius paskelbė Aidų v nr. 1962 m. straipsnį: "Vytautas

2. GR0ŽINEI PROZAI 1000 DOL. 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
1.    Dienraštis "Draugas" skelbia dailiosios prozos (romano, apysakos) tryliktąjį konkursą.

3. POEZIJAI 1000 DOL. 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
1.    Norėdamas išlaikyti Maironio šimtaisiais gimimo metais paskelbto poezijos konkurso tęstinumą ir

4. KAS NAUJO MŪSŲ ELEMENTORIUOSE 1963/5 gegužė; Autorius : Ignas Malėnas
Šiandien mokant iš elementoriaus, beveik visur europiečiuose vyrauja garsas — raidė. Mat, jie priėję

5. DAIL. A. GALDIKO PARODA FILADELFIJOJE 1963/5 gegužė; Autorius : L. Andriekus
Dail. Adomo Galdiko 70 metų amžiaus sukakčiai paminėti žymesniuose lietuvių centruose ruošiamos jo

6. SKUODAITĖS IR VIRKAU DAILĖS PARODOS 1963/5 gegužė; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
Dailininkų Audronės Skuodaitės ir Vytauto Virkau dailės darbai, išstatyti balandžio 20-28 d. d.

7. KONCERTAS IR NAUJAS VEIKALAS 1963/5 gegužė; Autorius : Elena Vasyllūnienė
Kovo 24 dieną Jordan Hali salėje Bostone įvyko neįprastas koncertas: Jo ypatingumą sudarė išpildytojai

8. 1934 M. ĮVYKUSIO LIETUVIŠKOS MUZIKOS SIMFONINIO KONCERTO REIKALU 1963/5 gegužė; Autorius : Vladas Jakubėnas
Berašant straipsnį apie lietuviškos muzikos koncertą, įvykusį Čikagoje 1962 m. lapkričio men. per

9. PREMIJA UŽ DAILĘ 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
LA Menininkų Klubas, susitaręs su Čiurlionio galerijos direkcija, 1863 sukilimo šimtmečio proga skelbia

10. KAS YRA MONOLITINĖ IR PLURALISTINĖ KULTŪRA? 1963/5 gegužė; Autorius : D.
1. Kaip ji suprantama Amerikoje?V. K. "Naujienų" literatūriniame priede (1963.3.16) atsiliepė į šių

11. D r. Juozas Leimonas 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
D r. Juozas Leimonas, miręs gegužės 4 dieną.Velionis buvo gimęs 1900 m. rugpjūčio 23 d. Gudelių

12. ĮVYKIAI 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
*    Antroji JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventė įvyksta Čikagoje liepos 7 d. Į ją

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai