Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1964
Categories 1964
1 sausis (23), 10 gruodis (17), 2 vasaris (21), 3 kovas (12), 4 balandis (23), 5 gegužė (20), 6 birželis (14), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (25), 9 lapkritis (26)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. MĖLYNASIS BUDĖJIMAS Leonardo Andriekaus "Naktigonė" 1964/1 sausis; Autorius : Jurgis Gliauda
Šiurpu sustoti prie gelmės ribos, palenkti veidą ties praraja, jausti trapią kranto atramą po kojomis

Knygų leidyklos Terros savininkas Vladas Civinskas, išskyrus tik pačią pirmąją — "Prasilenkimo

3. DAINA IŠ KITO GALO 1964/1 sausis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Daina iš kito galo — tuo pavadinimu Nida yra išleidusi Pulgio Andriušio satyrų knygą. Devyniolikoje

4. ŠEŠTASIS MEDIS 1964/1 sausis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Nidos Knygų Klubas, išleisdamas "Šeštąjį medį", stambią 368 psl. knygą, Juozą Kruminą mums lyg

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1964/1 sausis; Autorius : Red.
Julija Švabaitė: VYNUOGES IR KAKTUSAI. Lyrika. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago 1963, 96 p.

6. DVIDEŠIMTIES METŲ KOVA UZ LIETUVOS LAISVĘ 1964/2 vasaris; Autorius : A. Pl.
Savo veiklos dvidešimtmečiui atžymėti Vlikas išleido anglų kalba knygą "Twenty Years' Struggle for

7. DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS 1964/2 vasaris; Autorius : Red.
Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.Novelės

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1964/2 vasaris; Autorius : Red.
Alfonsas Tyruolis: METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. Išleido Liet. Knygos Klubas, Chicago 1963. 176 p. Kaina

9. UPĖ TEKA VINGIAIS 1964/4 balandis; Autorius : Pr. Naujokaitis
"Upe teka vingiais" yra debiutinis Vytauto Volerto romanas, ėjęs "Draugo" atkarpoje, o Liet. Kn. Klubo

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1964/4 balandis; Autorius : Red.
Vladas Šlaitas: ANTROJE PUSĖJE. Išleido šaltinis, Londonas, 1964 BI   14 p. Kaina 1 dol.K. V. Banaitis:

11. DR. K. GRINIAUS ATSIMINIMAI IR MINTYS 1964/5 gegužė; Autorius : Pr. Pauliukonis
1962 metų pabaigoje Lietuvos veikėjų atsiminimų sąrašas padidėjo dar viena knyga, išėjo iš spaudos

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1964/5 gegužė; Autorius : Red.
  Sofija Jonynienė, TĖVŲ ŠALIS. Lituanistinių mokyklų septintam skyriui LB Kultūros Fondo

13. J. KRALIKAUSKO ROMANAI APIE MINDAUGO EPOCHĄ 1964/6 birželis; Autorius : Dr. J. Grinius
Lietuvos žemių sujungejo Mindaugo mirtis traukia rašytojų dėmesį. Ją jau yra savo dramose vaizdavę

14. GEGUŽĖS MĖNUO 1964/6 birželis; Autorius : Kun. Jonas Maknys, S.T.D.
Mūsų religinė literatūra buvo negausi ir nestipri nepriklausomybės laiku. Gi tautai patekus ateistinio

15. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1964/6 birželis; Autorius : Red.
MŪSŲ LIETUVA. I tomas. Paruošė Bronius Kviklys. Išleido Lietuvių Enciklopedijos leidykla. Bostonas,

16. SENASIS VILNIUS 1964/7 rugsėjis; Autorius : Vincas Trumpa
Iš palikto rankraščio, istoriko S. Sužiedėlio parengto spaudai, 1963 m. Tėvai Pranciškonai išleido

17. MŪSŲ LIETUVA 1964/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Viliamas
Mūsų Lietuva, krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. I tomas. Paruošė

18. BALTAI ARCHEOLOGIJOS ŠVIESOJE 1964/7 rugsėjis; Autorius : J. Tininis
Prieš keletą mėnesių Anglijoje ir Jungtinėse Valstybėse pasirodė vertinga mokslinė knyga "The Balts".

19. V. ALANTO DRAMOS VEIKALAI 1964/8 spalis; Autorius : Dr. J. Grinius
Draminiam kūriniui parašyti teatro scena nėra būtina. Tačiau be jos tas kūrinys vistiek lieka

20. JERONIMO IGNATONIO LŪŽIAI 1964/8 spalis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Mūsų spaudoje pasigirsta pagyrimų tiems autoriams, kurie knygų siužetus pasirenka iš dabarties,

21. DR. P. KALVAITYTĖS-KARVELIENĖS "GYVENIMO VINGIAIS" 1964/8 spalis; Autorius : Kun. M. Vaitkus
Gyvenimo vingiais ... Kodėl atskiro žmogaus gyvenimas, ypač paties pasipasakotas, visuomet mus domina,

22. ANTROJE PUSĖJE 1964/8 spalis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Vlado šlaito ketvirtoji poezijos knyga "Antroje pusėje" gerokai savo turiniu skiriasi nuo

23. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1964/8 spalis; Autorius : Red.
Vytautas Volertas, GYVENIMAS YRA DAILUS. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Čikaga,

24. PURIENOS PO VANDENIU 1964/8 spalis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Iš tolimosios Australijos, per Nidos leidyklą Anglijoje, vėl atskamba laisvajam lietuvių pasaulin

25. DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS 1964/9 lapkritis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Praėjusiais metais Lietuvių Enciklopedijos leidykla atidavė knygų rinkon ir išsiuntinėjo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai