Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1964
Categories 1964
1 sausis (23), 10 gruodis (17), 2 vasaris (21), 3 kovas (12), 4 balandis (23), 5 gegužė (20), 6 birželis (14), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (25), 9 lapkritis (26)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. POPIEŽIAUS PAULIAUS VI KELIONĖ 1964/1 sausis; Autorius : L. A.
Pop. Paulius VI ir patriarchas Atenagoras IBaigus visuotinio susirinkimo antrą sesiją, popiežius Paulius

2. DAIL. K. ŽOROMSKIO LAIMĖJIMAS 1964/1 sausis; Autorius : Red.
Dail. K. žoromskis dalyvauja Visos Amerikos Tapybos ir Skulptūros parodoje, kuri atidaryta sausio 15 d.

3. NAUJA MONSTRANCIJA 1964/1 sausis; Autorius : P. Jurkus
Kulto reikmenyse monstrancija užima labai svarbią vietą — joje įstatomas Švč. Sakramentas iškilmių

4. LIETUVIŲ FONDAS 1964/1 sausis; Autorius : Red.
Po pirmojo Liet. Fondo gausaus Hiivažiavimo, po didingos šokių šventės ir vasaros atostogų naujoji LF

5. VISIEMS LIETUVIAMS DAILININKAMS 1964/1 sausis; Autorius : Liet. Am. Menininkų klubo ir Čiurlionio galerijos vadovybė
Lietuvių Menininkų klubas išsiuntinėjo visiems lietuviams dailininkams gyvenantiems laisvame pasaulyje

6. SKAITYTOJAI RAŠO 1964/1 sausis; Autorius : A. Musteikis
Gerbiamieji,Aidų 10 nr. pasakyta, jog prof. Z. Ivinskis yra paruošęs spaudai "Lietuvių tautos istoriją",

7. ĮVYKIAI 1964/1 sausis; Autorius : Red.
*    Dienraščio "Draugo" poezijos Maironio vardo 1000 dol. premija teko Kaziui Bradūnui. Eilių

8. LIETUVIŲ NAMO REIKŠMĖ UŽ LIETUVOS RIBŲ 1964/2 vasaris; Autorius : Jurgis Gimbutas
(Gustav Raenk: Die Bauernhausformen im baltischen Raum. 120 psl. 58 pav. Holzner Verlag, Wuerzburg 1962.

9. LIETUVA ROMOS LENKŲ ISTORINIO INSTITUTO DARBUOSE 1964/2 vasaris; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M
Prel. Valeriono Meyštovičiaus pastangomis jau prieš kelis metus Romoje susiorganizavo lenkų istorinis

Lietuvių menas gyvena mitais. Pasistatę porą dievaičių, linkčiojam ir kartojam senas panegirikas.

11. RYŠIAI SU TAUTA 1964/2 vasaris; Autorius : A. Rimvydas
Praėjusiais metais opus santykių su lietuviais Lietuvoje klausimas tebebuvo diskutuojamas. Būta pažangos

12. ĮVYKIAI 1964/2 vasaris; Autorius : Red.
*    Vasario 16-toji ir šiemet buvo iškilmingai paminėta Vašingtone maldom ir kalbom. Atstovų

FINANSŲ SEKCIJAŠiais ir sekančiais— 1965 metais Didžiajame New Yorke vyks didinga pasaulinio masto

14. LEIDŽIAMI MIRUSIO JULIAUS KAUPO RAŠTAI 1964/3 kovas; Autorius : Red.
Mirties realybės akivaizdoje bičiuliškumas, pagarba ir atminimas nesugrįžtamai iškeliavusiam įgauna

15. "AIDŲ" ŽURNALO STRAIPSNIAI LITERATŪROS MOKSLO, TEORIJOS IR TECHNIKOS REIKALAIS 1964/4 balandis; Autorius : Aleksandras Ružaniec-Ružancovas
1945-1961 m. bibliografijaLIETUVIŲ BIBLIOGRAFINĖ TARNYBA Leidinys Nr. 59Labai taikliai apibūdina

16. MENO KOLEKCIJA 1964/4 balandis; Autorius : J. V.
Neseniai pateko į rankas pranciškonų išleistas lietuvių menininkų reprodukcijų rinkinys, kuris anglų

17. RELIGINIO MENO PARODA ČIKAGOJE 1964/4 balandis; Autorius : Mikas Šileikis
Religinio meno parodos Čikagoje rengėjai. Iš kairės ALRK Federacijos komiteto vicepirm. kun. A. Stasys;

18. AMERIKA SLENKSTYJE 1964/4 balandis; Autorius : J. B.
Amerikos vyskupų paskutinės metinės konferencijos ganytojiškas laiškas įdomiai paryškino dvejopas

19. LB LAIKAS BAIGTI ORGANIZACINIUS REIKALUS 1964/4 balandis; Autorius : A. K. Plukas
Kai maždaug prieš penkiolika metų naujieji ateiviai į šį kraštą atvyko, jie rado visą eilę

20. Dr. Antanas Trimakas 1964/4 balandis; Autorius : Red.
Dr.  Antanas Trimakas, miręs vasario 27 d.Velionis buvo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto

21. LB TARYBOS RINKIMAI 1964/4 balandis; Autorius : JAV LB Centro Valdyba
JAV Lietuvių Bendruomenes Tarybos rinkimai įvyks 1964 m. gegužės men. 9-10 dienomis. Rinkimai vykdomi

22. Dar pastabėlė dėl prokomunistinės propagandos 1964/4 balandis; Autorius : A. Rimvydas
Reaguodama į mano straipsnelį (Aidai, 1964 Nr. 2), "Vienybė" atsigriebė, vienoje vietoje rasdama mano

23. Apie Donelaičio numerį 1964/4 balandis; Autorius : A. V.
Išleidus "Aidus", skirtus paminėti Kristijonui Donelaičiui, teko susilaukti teigiamo įvertinimo

Šių laikų gal svarbiausią temą pajudino A. Maceina straipsnyje "Kultūros prasmė krikščionybėje"

25. ĮVYKIAI 1964/4 balandis; Autorius : Red.
*    Šis pusmetis gausus literatūrinėmis premijomis. Sausio 25 d. Mont-realyje įteikta Vinco Krėvės

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai