Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1968
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

1. KRIKŠČIONYBE IR FILOSOFIJA 1968/1 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Pratartis Šio straipsnio1 uždavinys yra ne krikščio-ninti filosofiją ar filosofinti krikščionybę,

2. DĖL KAI KURIŲ MŪSŲ TIKRINIU VARDU AIŠKINIMO 1968/2 vasaris; Autorius : DR. P. SKARDŽIUS
Lig šiol mūsų tikriniai vardai, ypač vietovardžiai ir vandenvardžiai, nuosekliau ir sistemingiau beveik

3. ISTORIKO ATSAKOMYBĖS KLAUSIMU 1968/3 kovas; Autorius : VINCAS TRUMPA
I Pastaruoju metu bent iš dviejų, tur būt, savarankiškai atsiskleidusių šaltinių pasigirdo balsai

4. KRIKŠČIONYBĖ IR FILOSOFIJA 1968/3 kovas; Autorius : ANTANAS MACEINA
4. Kristus kaip kliūtis filosofijai Be abejo, būtų galima šį griežtą posūkį aiškinti kaip

5. P. Teilhard de Chardin 1968/5 gegužė; Autorius : Red.
Jau 13 metų mus skiria nuo Pierre Teilhard de Chardino (1881-1955) mirties. Dažnai tai pakankamas laiko

6. TEILHARD DE CHARDIN PASAULĖVAIZDIS 1968/5 gegužė; Autorius : KUN. DR. PETRAS CELIEŠIUS
Prancūzų jėzuitas Pierre Teilhard de Char-din (1881-1955) išgarsėjo visame pasaulyje, bet drauge tapo

7. TEILHARD DE CHARDIN ISTORINIS MONIZMAS 1968/5 gegužė; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
Tradicinis istorinis monizmas ir jo kritika Kai didieji mokslininkai vad. švietimo laikais susekė naujus

8. LIETUVIŲ KALBOS DIALEKTOLOGIJA 1968/5 gegužė; Autorius : DR. PRANAS SKARDŽIUS
Kiekvienam lietuvių kalbos tyrinėtojui yra aišku, kad gilesnis lietuvių kalbos mokslas yra visai

9. JOHN DEWEY —"PROGRESYVIOS MOKYKLOS" FILOSOFAS 1968/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
God help the world when He lets loose a bad thinker — Carlyle Jau per 15 metų praslinkus nuo Dewey

10. RELIGIJA IR EVOLIUCIJA 1968/8 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Kritinės pastabos Teilhard de Chardino pasaulėžiūrai Pasiaiškinimas Šio straipsnio antraštė

11. KOSMOLOGINIS ŽVILGSNIS Į VISATĄ 1968/8 spalis; Autorius : Z. ROMAS
Kas yra visata ir kaip ji atsirado — klausimas, tur būt, taip senas, kaip ir pats žmogus. Augant žmogaus

12. KULTŪROS RELIGINĖS VERSMĖS 1968/9 lapkritis; Autorius : HERALDS BIEZAIS
Latvių pirmasis kultūros kongresas Čikagoje 1965. Pirmoj eilėj iš kairės J dešinę sėdi: prof dr.

13. RELIGIJA IR EVOLIUCIJA 1968/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
6. Kūrimo ir išsivystymo sutapdymas Pirmas klausimas, kurį kreipiame į Teil-hard'o evoliucinę

14. KOSMOLOGINIS ŽVILGSNIS Į VISAT4 1968/9 lapkritis; Autorius : Z. ROMAS
Paskutinio dešimtmečio svarbūs atradimai 1957 W. A. Baum atliko specialius tolimųjų galaktikų šviesos

15. BAŽNYČIOS DEMOKRATINIMAS PO VATIKANO II SUSIRINKIMO 1968/10 gruodis; Autorius : ANTANAS RUBIKAS
Jono XXIII aggiornamento Apie paskutinį Vatikano susirinkimą daug prirašyta ir prikalbėta. Vieni

16. RELIGIJA IR EVOLIUCIJA 1968/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Kritinės pastabos Teilhard de Chardin'o pasaulėžiūrai 9. Amens nuvertinimas Kodėl tačiau mes taip

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai