Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. O VIS DĖLTO IR JIE KURIA TOBULESNĘ ATEITĮ! 1969/6 birželis; Autorius : A. Paškus
LAIŠKAS IŠ NEW YORKO Arthur Koestler savo naujausioj knygoj (The Ghost in the Machine) mini keturis

27. HERBERT MARCUSE 1969/6 birželis; Autorius : K. K. G.
Neseniai į viešumą iškilo šis vardas — Herbert Marcuse, nors tai jau nebe jaunas, o septintą

28. MIKAS ŠILEIKIS IR JO KŪRYBA 1969/6 birželis; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
Tokia antrašte būtų privalu turėti lietuvių ir anglų kalbomis jubiliejinį leidinĮ, minint dail. Miko

29. KUR BUVO DAINAVA? 1969/6 birželis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
Šiandien Dainava vadinama pietinė dzūkų krašto dalis, abipus Nemuno. Senovėje Dainava reiškė Sūduvos

30. AMERIKINĖ INFLIACIJA 1969/6 birželis; Autorius : Leonardas Dargis
Ūkinių svyravimų priežastys dar niekad nebuvo taip gerai žinomos, kaip dabar, ūkio tvarkymo priemonės

31. Mūsų buityje 1969/6 birželis; Autorius : Red.
Visose liet. kolonijose tradiciškai minėti 1941 birželio trėmimai į Sibirą. Čikagoj VI.14 Marquette

32. MONOGRAFIJA APIE MAIRONĮ 1969/6 birželis; Autorius : J. B.
Tais pačiais metais, kuriuos laisvojo pasaulio lietuviai skelbė laisvės kovos metais, Lietuvoje

33. ATEITIES VIZIJOS IR DABARTIES TRAGEDIJOS 1969/7 rugsėjis; Autorius : R. Kriaučiūnas
šiomis dienomis kino ekranuose spalvotas filmas piešė erdvių odisėją už trisdešimts dviejų metų

34. ČESLOVAS RAŠO APIE OSKARĄ MILAŠIŲ 1969/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Visvydas
"Niekad neseksiu tų, kurie naikina pėdsakus, išsižada praeities ir lieka mirę, nežiūrint, kad

35. VOKIEČIŲ RAŠYTOJŲ GRUPĖ 47 PO 12 METŲ 1969/7 rugsėjis; Autorius : Rimvydas Šliažas
Vokiečių literatų grupė "Gruppe 47" (pavadinta pagal savo įsteigimo metus) yra pati didžiausia ir

36. VASAROS VISUOMENINIS SAMBRŪZDIS 1969/7 rugsėjis; Autorius : Al.
Vietinė veikla kolonijose vasarą nutrūksta, išskyrus vieną kitą pikniką. Užtat atostogų metas sudaro

37. MŪSŲ BUITYJE 1969/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Naujasis vyskupas Europos lietuviams Antanas Deksnys buvo konsekruotas Bellevillės (Illinois) katedroj

38. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 1969/8 spalis; Autorius : K. G. Aitis
Rugpiūčio 30-31 Detroite vyko Amerikos Lietuvių Tarybos suorganizuotas Amerikos lietuvių kongresas. Iš

39. ATSISVEIKINANT ANTANĄ BENDORIŲ 1969/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
"Skaičiuoju dienas, ne savaites ir mėnesius, kiek dar liko vargti tarnyboje ... Tada galėsiu ir ramiau

40. VISŲ LAIKŲ APAŠTALAS 1969/8 spalis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
El Greco — Šv. Pranciškus Asyžietis  (Museo del Prado) Šv. Pranciškaus aktualumas Labai

41. DAR DĖL "TIKĖTI" VARTOJIMO 1969/8 spalis; Autorius : L. Dambriūnas
Tuo klausimu tiek jau prikalbėta, kad naujausieji aiškintojai nebesusigaudo, kas ankstesniųjų buvo

42. Mūsų buityje 1969/8 spalis; Autorius : Red.
Brooklyne rugsėjo 21 pašventinta žeme, kurią mūsų žurnalo leidėjai pranciškonai yra įsigiję

43. "AKADEMIŠKA" REKLAMA IR "MUŽIKIŠKA" KRITIKA 1969/9 lapkritis; Autorius : Red.
Dr. H. Nagys "Nepriklausomoj Lietuvoj" neseniai aliarmavo, ar neprieiname blogesnės padėties už tą,

44. TAUTOTYRAI SKIRTAS GYVENIMAS 1969/9 lapkritis; Autorius : Antanas Mažiulis
Dr. Jonui Baliui šešiosdešimt Dr. Jonas Balys yra vienas darbščiausių mūsų mokslininkų, dirbąs

45. PIRMOJI LIETUVIŠKA ILIUSTRUOTA KNYGA VAIKAMS 1969/9 lapkritis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
Vadovėlių — katekizmų, elementorių — pritaikytų vaikams pradėjo rodytis XVI a. Iliustraciją kaip

46. BAŽNYČIA, KURIAI "PRIEŠTARAUJAMA" 1969/9 lapkritis; Autorius : J. Vaišnora
Paskutiniais metais tiek demokratinėse Vakarų valstybėse, tiek ir rytų Europos komunistiniame režime

47. MŪSŲ BUITYJE 1969/9 lapkritis; Autorius : Red.
Amerikos Lietuviu Bendruomenės valdyba skatina pranciškonus atidaryti Šv. Antano gimnaziją. Atidarymas

48. MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1969/10 gruodis; Autorius : J. G.
Ko siekė šiuo vardu pavadintasis mokslininkų suvažiavimas, įvykęs Čikagoj lapkričio 27-30 dienomis,

49. KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS 1969/10 gruodis; Autorius : St. Yla
Toronte lapkričio 1 įvyko lietuvių katalikų suvažiavimas, sukviestas organizacinio komiteto. Komitetas,

50. PROF. DR. PR. V. RAULINAITIS (1895.IX.23 - 1969.X.13) 1969/10 gruodis; Autorius : Administrator
Vyresnioji mūsų inteligentų karta tremtyje nuolat retėja. Labiausiai betgi graudu, kai mirtis išsiveda

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai