Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950 4 balandis
 

1. Papini apie Ispanoamerikos kultūrą 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Giovanni Papini, sukėlęs didelę audrą savo pasisakymu apie tai — "ko Amerika nedavė" (Revista

2. MIRĖ AMERIKIEČIŲ POETAS 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Kovo pradžioje Philadelphijos mieste mirė žymus amerikiečių poetas Edgar Lee Masters. Jis buvo gimęs

3. PER SROVĘ BRENDANT 1950/4 balandis; Autorius : Al. B.
Fizinė egzistencija nepatenkina žmogaus sielos, žmogus bet kuriose vietos ir laiko sąlygose

4. H — BOMBA 1950/4 balandis; Autorius : B. S.
Prezidento Truman įsakymas gaminti H-bombą žymi išimtinai svarbų žingsnį atominių ginklų technikoj

5. Artificialinės inseminacijos problema 1950/4 balandis; Autorius : Dr. K. Ambrozaitis
1949 metų spalių mėn. Romoj, Pa-lazzo Venezia, įvyko ketvirtasis tarptautinis katalikų gydytojų

6. Kristaus eros sąjūdis 1950/4 balandis; Autorius : T. B. G.
Daug kalbama šiandien apie religinę krizę ir ieškoma priemonių jai pergalėti. Tam tikslui atsiekti

7. Juodasis žmogus ieško Dievo 1950/4 balandis; Autorius : Kun. J. Gutas
Visa žmonijos istorija yra vienas didelis ieškojimas, vienas didelis ilgesys. Nerami žmogaus širdis - cor

8. INTELIGENTAS IŠGANYMO DARBE 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Šitokiu šūkiu "Pax Romaną" organizuoja pasaulinį katalikų intelektualų (МПС)   kongresą

9. trumpai 1950/4 balandis; Autorius : Red.
—    Vokietijoje Delegatūros pavestas Liet. Kat. Tremtinių Akcijos Centras organizuoja

10. 16 LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO DARBŲ 1950/4 balandis; Autorius : R.
Nors nesigarsindamas, Kultūros Institutas tyliai varo darbą, kelinti metai vadovaujamas pirmininko kun. P.

11. VĖLIAUSIEJI A.L.T. ŽYGIAI 1950/4 balandis; Autorius : L.Š.
Jau dešimti metai, kai vasario mėnesį, minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę, suarganlzuojama didelė

12. BALF PADĖTIS IR VEIKLA 1950/4 balandis; Autorius : K.
Bendrasis Amerikos Lietuvių šalpos Fondas nuo 1944 m. balandžio mėn. yra mažiau ar daugiau sušelpęs

13. ATVYKĘ TREMTINIAI SKAIČIAIS 1950/4 balandis; Autorius : J. B. Lčk.
Išvietintų asmenų įsileidimo į Ameriką įstatymas, žinomas vardu Public Law 774, pradėjo veikti 1948

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai