Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1951
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. B. Rukšos "žemės rankose" 1951/1 sausis; Autorius : Ben. Babrauskas
Balys Rukša: ZEMĖS RANKOSE. Poezija. Toronto, Canada, 1950. 80 psl. Jau nepriklausomos Lietuvos

2. K. Straubeks, DIE LETTO-PREUS-SISCHEN GETREIDEFESTE. 1951/1 sausis; Autorius : Juozas Lingis
Atspaudas iš Švedijoje išeinančio folk-roristinio žurnalo "ARV", t. 5. 1949 m. 130—159 p. Šioje

3. Naujo veikalo apie aisčius proga 1951/2 vasaris; Autorius : Marija Alseikaitė-Gimbutienė
Etudes sur la Nationalité   des   Aestii,   I,   par Raymond Schmittlein. 320 psi., 25

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1951/2 vasaris; Autorius : Red.
K. V. Banaitis: LIAUDIES DAINOS III. Išleido Dr. S. Biežis. 1950. 17 p. Kolumbijos Lietuvis. Nr. 1, 1950.

5. "ŽVILGSNIŲ" PROZA IR POEZIJA 1951/4 balandis; Autorius : Leonas Miškinas
Jean Cocteau vienos savo poezijos knygos įžangoje mano, kad esančios trys knygų rūšys: knygos, kurios

Nenuilstamai keldamas balsą dėl mūsų tautą slegiančios neteisybės, K. Čibiras-Casimiro Verax yra

7. METRAŠTIS "LITERATŪRA" 1951/5 gegužė; Autorius : Alg. M.
"Literatūros" metraštis, paruoštas ir išleistas Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos, iš kitų

8. M. Gudelis, LIETUVIAI GYNĖ SAVO MIŠKUS 1951/5 gegužė; Autorius : A. K.
1905-6 m. kovų vaizdai. 302 pusi. Lithuanian Books, Chicago, 111. 1950 m. leidinys, spausdintas Meksikos

9. S. Sužiedėlis: JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJA 1951/5 gegužė; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
S. Sužiedėlis: JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJA, So. Boston 1950, psl. 303. Praeitų metų gale

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1951/5 gegužė; Autorius : Red.
Petronėlė Orintaitė: ŠULINYS SODYBOJ. Lyrika, Chicago 1950. 96 p. Genevieve-lrene Židonis: O. V. DE

11. Karlis Straubergs, LETTISK FOL-KTRO OM DE DOEDA 1951/6 birželis; Autorius : Juozas Lingis
Karlis Straubergs, LETTISK FOL-KTRO OM DE DOEDA, Stockholm, 1949, Nordiska Museets Handlin-gar 32. Latvis

12. Dr. Steponas Kolupaila: NEMUNAS 1951/6 birželis; Autorius : Aug. R.
Dr. Steponas Kolupaila: NEMUNAS. Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos leidinys, Chicago, 1950. 237 p.

13. J. Daumantas: PARTIZANAI UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 1951/6 birželis; Autorius : Aug. Raginis
J. Daumantas: PARTIZANAI UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS. Išleido Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija. Chicago,

14. Kun. Kazys Mažutis DIDŽIOSIOS GRUMTYNĖS 1951/6 birželis; Autorius : Tomas Žiūraitis, O. P.
Kun. Kazys Mažutis DIDŽIOSIOS GRUMTYNĖS. Diepholz, 1950 m., 68 psl. Išleido "Naujojo žmogaus"

15. ATEITIS, Nr. 2, 3. 1951 1951/6 birželis; Autorius : A. R
ATEITIS, Nr. 2, 3. 1951. Su   antruoju   "Ateities"   numeriu buvo atžymėta   sukaktis:  

16. "TECHNIKOS ŽODIS" NR. 1 1951/6 birželis; Autorius : Red.
Tai pirmas Amerikoje lietuvių kalta iš technikos srities mėnesinis laikraštis. Turinys: Darbą pradedant

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1951/6 birželis; Autorius : Red.
Antanas Maceina: JOBO DRAMA. Venta, 1950. 240 p. John Steinbeck: TARP PELIŲ IR VYRŲ. Išvertė K. Barėnas.

18. Vincas Ramonas: DULKĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY. 1951/7 rugsėjis; Autorius : Aug. Raginis
Vincas Ramonas: DULKĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY. Romanas. Išleido LKSD Liet. Knygos Klubas. Chicago, 1951 m.

19. John Steinbeck: TARP PELIŲ IR VYRŲ. 1951/7 rugsėjis; Autorius : Aug. R.
John Steinbeck: TARP PELIŲ IR VYRŲ. Išvertė K. Barėnas. Išleido Pradalgė. Coventry, 1950. 128 p. John

20. IŠLAISVINTOS LIETUVOS ŪKIS 1951/7 rugsėjis; Autorius : Kun. Kazys Mažutis
IŠLAISVINTOS  LIETUVOS  ŪKIS Taip vadinasi 1949 metais išėjusi knyga, verta ypatingo dėmesio, o mūsų

21. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1951/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Vincas Pietaris: LAPĖS PASAKA. Išleido "Gabija", 1951 m. Piešiniai dail. P. Osmolskio. 96 psl., kaina

22. A. MACEINOS "JOBO DRAMA" KRIKŠČIONIŠKOSIOS EGZISTENCIJOS ŠVIESOJE 1951/8 spalis; Autorius : Dr. A. Baltinis
Viena iš dabartinių mūsų blogybių priežasčių yra ir gilesnio mąstymo trūkumas. Kad šitoks

23. Petras Babickas: BRAZILIJA 1951/8 spalis; Autorius : Aug. Raginis
Petras    Babickas:    BRAZILIJA. Vaizdai, žmonės, Nuotykiai. Rio de Janeiro, 1951 m. 139 p. Petras

24. "TĖVYNĖS SARGAS", 1951/8 spalis; Autorius : V. V.
"TĖVYNĖS SARGAS", Lietuvių  Krikščionių Demokratų Sąjungos leidinys, Chicaga, 1951 m. III tomas, I

25. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1951/8 spalis; Autorius : Red.
Gražina Tulauskaitė: Po svetimu dangum. Poezija. Išleido Venta. 1951 m. 60 p. Aloyzas Baronas:

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai