Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 4 balandis
 

1. ANDRE GIDE 1869—1951 1951/4 balandis; Autorius : A. V.
Iâ didžiųjų dabarties prancūzų rašytojų tarpo išsiskyrė ir Andre Gide, miręs vasario mėnesį.

2. LITERATŪRINIAI KONKURSAI 1951/4 balandis; Autorius : Julius Banaitis
Turbūt nuolatinių kalbų apie sunkią mūsų literatūros padėtį sugraudinti, Chicagos Lietuvių

3. NAUJA PREMIJA ŠVEDŲ IR NORVEGŲ RAŠYTOJAMS 1951/4 balandis; Autorius : J. Ls.
Osloje miręs norvegų prekybininkas Birger Dobloug savo jau 1938 m. surašytame testamente paliko švedų

4. AMERIKOS TAUTINĖS PREMIJOS 1951/4 balandis; Autorius : Red.
Praeitais metais Amerikos didžiosios leidyklos susitarusios įsteigė tris tautines premijas už geriausią

5. JONAS RIMŠA 1951/4 balandis; Autorius : J. Kėkštas
Tokia jau keista dalykų eiga ir logika. Gimsta ir auga mūsų tarpe žmogus — nemažo kalibro asmenybės

6. RAFAELIO "ALBA MADONA" 1951/4 balandis; Autorius : A. D.
Kovo mėn. pradžioje sovietai paskelbė, kad Rafaelio Alba Madona kabo Hermitage muziejuje Leningrade. Tas

7. Trumpai 1951/4 balandis; Autorius : Red.
•    Dail. Telesforas Valius dalyvauja Kanados apžvalginėje meno parodoje. Kiekvienas

8. NAUJAS PROF. E. FRAEN KELIO VEIKALAS 1951/4 balandis; Autorius : Pr. Skardžius
Paskutiniu dešimtmečiu yra gerokai praretėjusi baltologų šeima: latvių profesorius Jonas Plakis,

9. Trumpai 1951/4 balandis; Autorius : Red.
•    Profesorių Draugijos naują valdybą sudaro: A. Gylys — pirmininkas, K. Zaikauskas — vicep.,

10. IŠ ANAPUS 1951/4 balandis; Autorius : A. Jasm
Héctor Stampini savo metu yra parašęs šitokį prasmingą ketureilį, liečaintį didžiuosius

11. NE VIENAIS DOLERIAIS TAUTA GYVA... 1951/4 balandis; Autorius : R. K. Saulius
Prisikėlimo dienai skirtasai "Draugo" numeris atnešė ne velykinio džiaugsmo, o liūdną ALTo Vykdomojo

12. LIETUVYBĖ IR AMERIKONIZMAS 1951/4 balandis; Autorius : Skandinavas
Clevelando ateitininkų klubo studijų sekcija savo trijuose paskutiniuose posėdžiuose nagrinėjo Juozo

13. PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI KOLUMBIJON ATVYKUS 1951/4 balandis; Autorius : El. V.
Į Kolumbiją emigruojama invidua-liai. Čia IRO kitaip globoja DP: daug žmoniškiau elgiamasi su

Sumner Welles, JAV valstybes pa-sekretoris 1937-43 m., autorius visos eiles knygų ir straipsnių karo bei

15. KRONIKA 1951/4 balandis; Autorius : Red.
•    Gražina Tulauskaitė parengė eilėraščių rinkinį "Po svetimu dangum". Leidžia

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai