Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1955
Categories 1955
1 sausis (22), 10 gruodis (18), 2 vasaris (24), 3 kovas (25), 4-5 balandis-gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (19), 9 lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ŠV. PIJAUS X PASIUNTINYBĖ 1955/1 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Gali šventasis žemiškajame savo gyvenime būti ir labai pasinėręs vienuolyno tyloje, kaip Kūdikėlio

2. TAUTIŠKUMO PROBLEMA TREMTYJE 1955/2 vasaris; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Tautos kilmė ir esme. Tautiškumas yra degančiai aktualus mūsų dienų klausimas, išaugęs į

3. BENDRUOMENES BRANDOS ATESTATAS 1955/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
1. Kas yra bendruomenė? Kai kalbame apie bendruomenę, pirmiausia turime galvoje lietuvių organizaciją,

4. VETERINARIJOS SRITIES SUTVARKYMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1955/2 vasaris; Autorius : VET. GYD. KĘSTUTIS KASPERAVIČIUS
Kai Lietuva atsistatė po pirmojo pasaulinio karo, veterinarijos aprūpinimas buvo menkas, silpno profesinio

5. ŽMONIJOS LIKIMO APMĄSTYMAS 1955/2 vasaris; Autorius : Kun. Vald. Cukuras
Didžiųjų žmonijos sukrėtimų valandomis krikščioniškojo pasaulio dėmesys nuolat vis grįždavo prie

6. APIE LIETUVIŲ KABOS DĖSTYMĄ 1955/2 vasaris; Autorius : Sesuo M. Eucharista
Sausio 15 dieną "Darbininko" redakcijoje Brooklyne įvyko Federacijos šauktas pasitarimas lietuvių kalbos

7. SURREALIZMAS IR MŪSŲ LAIKAI 1955/2 vasaris; Autorius : A. Tyruolis
Būdinga, kad kai kurie surrealizmo menininkai, kaip Chirico, Arp, Dali, yra kartu ir poetai. Meno ir

8. "DRAUGO" PREMIJA 1955/2 vasaris; Autorius : L. Andriekus
Jau ketvirti metai iš eilės, kai mūsų gyvenime pasklysta žinia — apie dienraščio "Draugo" suteiktą

9. LIETUVIŠKASIS "WARDAN DIEWA TEWA" 1955/3 kovas; Autorius : A. MAŽIULIS
Lietuviškasis žegnonės (signum crucis) vertimas savo įspraustiniu "Dievo" žodžiu kartais vienam ar

10. VĖŽYS MODERNINIO MOKSLO ŠVIESOJE 1955/3 kovas; Autorius : J. VENCKUS, S. J.
Lamennais yra pasakęs: "Kas gi yra istorija? Tai ilga žmonijos kentėjimų byla". Be jokios abejonės,

11. VIENAS DIDŽIAUSIŲ PASAULIO ATOMINIŲ FIZIKŲ 1955/3 kovas; Autorius : Jonas Rugis
Taip pavadino Enrico Fermi savo kalboje admirolas Lewis L. Strauss, Amerikos Atominės Energijos Komisijos

12. DAUGIAU PAGARBOS ŽODŽIUI IR ŽMOGUI 1955/3 kovas; Autorius : Juozas Girnius
Kada prieš tris metus šiame žurnale buvo paskelbtas straipsnis, perspėjęs prieš vienašališką

13. NEMESKIME KELIO DĖL TAKELIO 1955/3 kovas; Autorius : K. Mockus
Pastaruoju metu daly mūsų spaudos, artimesnės tautininkų srovei, aštriau keliamas sugyvenimo su VLIKu

14. PASAULINIS VYKSMAS 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : BR. STOČKUS
ISTORIJOS FILOSOFIJA Koks gyvenimo tikslas — tai klausimas, kuris, rodos, daugiausia kankina

15. ESTETINĖ IR NATŪRALINE TIKROVĖ 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : BALYS SRUOGA
I 1.    Klausimo kilme. Kasdieniniame gyvenime dažnai, — meno reiškinius vertinant —

16. MARITAINAS IR MŪSŲ LAIKAI 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
1. Maritainas apie ateitį Žinomas prancūzų filosofas ir sociologas Jacques Maritainas, kurio keliolika

17. VĖŽYS MODERNINIO MOKSLO ŠVIESOJE 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : J. VENCKUS, S. J.
(Tęsinys)   Bet visi šimtai ir tūkstančiai žmonių, kurie su vėžiu ateina pas gydytojus, yra

18. MOTESSORI PRINCIPAI KASDIENYBĖJE 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : Elena Vasyliūnienė
Paplitusi nuomone apie Marijos Montessori metodą dažnai esti šališka ir neesmine, žinoma, kad M.

19. ALBERTAS EINŠTEINAS 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : Jonas Rugis
Po E. Fermi mirties, nė pusei metų nepraėjus, mirė Albertas Einšteinas. Kas buvo Einšteinas, žino

20. PASAULINIS VYKSMAS ISTORIJOS FILOSOFIJA 1955/6 birželis; Autorius : BR. STOČKUS
(Tęsinys) Tačiau būtų neteisinga nematyti antgamtinių faktorių arba antgamtinių jėgų veikimo

21. LIETUVIŠKASIS NACIONALIZMAS LIBERALIZMO ŽENKLE 1955/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
TURINYS: 1. Įžanga: Tautiniai mūsų sąjūdžiai ir nacionalizmas. — 2. Posūkis fašizmo kryptimi.

22. RELIGINIS IR TAUTINIS ASPEKTAS GERTRŪDOS VON LE FORT KŪRYBOJ 1955/7 rugsėjis; Autorius : DR. ALF. ŠEŠPLAUKIS
Šalia vyresniosios Enrikos von Handel-Mazzetti ir jaunesniosios Ruthos Schaumann šių dienų vokiečių

23. PASAULINIS VYKSMAS ISTORIJOS FILOSOFIJA 1955/7 rugsėjis; Autorius : BR. STOČKUS
Niekada komunizmas nebuvo tik socialinės revoliucijos ideologija. Marksas nebuvo tik socialinis

24. ŽMOGAUS BŪTIES PRASMĖ 1955/7 rugsėjis; Autorius : Dr. P. Celiešius
Iš spaudos išėjo naujas dr. Pr. Gaidamavičiaus veikalas: "Milžinas — Didvyris — šventasis",

25. PAUL EHRLICH 1955/7 rugsėjis; Autorius : Jonas Rugis
(100 m. gimimo sukakties proga) Mokslo pasaulis pernai šventė šimtąsias P. Ehrlicho gimimo sukaktuves.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai