Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1954
Categories 1954
1 sausis (22), 10 gruodis (28), 2 vasaris (26), 3 kovas (21), 4 balandis (19), 5 gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (21), 9 lapkritis (20)
 

1. LIETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS 1954/1 sausis; Autorius : A. Mažiulis
BALYS, JONAS, RED., LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS I-II, — A TREASURY OF LITHUANIAN FOLKLORE I—II, 126

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/1 sausis; Autorius : Red
Amerikos Lietuvių Vardynas. I knyga. Su prof. K. Pakšto jvadu. Išleido Lietuvių Dienų leidykla. Los

3. ORA PRO NOBIS 1954/2 vasaris; Autorius : Aug. Raginis
Jurgis Gliauda: ORA PRO NOBIS. Romanas. Iliustravo V. K. Jonynas. Draugo Bendradarbių Klubo leidinys,

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/2 vasaris; Autorius : Red
Juozas Kėkštas: ETAPAI. Poezija, 1933/1953. Išleido Venta, 1953 m. 142 p. A.  

5. ENCIKLOPEDIJOS FONDAS LIETUVAI 1954/2 vasaris; Autorius : Red
Gyvename tokį metą, kada visos lietuvių dvasinės ir medžiaginės jėgos turi būti telkiamos kultūros

6. LIKIMO ŽAISMAS 1954/3 kovas; Autorius : Aug. R.
Henrikas Lukaševičius: LIKIMO ŽAISMAS. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1953. 231

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/3 kovas; Autorius : Red
Leonardas Žitkevičius:  SAULUTĖ DEBESĖLIUOS.  Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago,

8. Šv. Pranciškaus parapija Lawrence 1954/4 balandis; Autorius : Antanas Kučas
SIMAS   SUŽIEDĖLIS, Ateitininkų Federacijos Vadas, kuriam pernai suėjo 50 metų

9. RAŠOMOSIOS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 1954/4 balandis; Autorius : J. Balys
Noriu atkreipti mūsų rašto žmonių dėmesį į didelį lietuviškai-vokiš-ką žodyną, pradėtą leisti

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/4 balandis; Autorius : Red
Antanas Maceina: SAULĖS GIESMĖ. šventasis Pranciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo

11. UŽDRAUSTAS STEBUKLAS 1954/5 gegužė; Autorius : A. Tyruolis
Stasius Būdavas: UŽDRAUSTAS STEBUKLAS. Romanas. Išleido Gabija. 1954 m. 248 p. Kaina $2.60. Tai

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/5 gegužė; Autorius : Red
Liudas Zeikus: LAIPTAI Į TOLUMAS. Romanas. Chicago, 1954 m. 241 p. Kaina $2.50. Jurgis Jankus: NAMAS GEROJE

13. PAVASARIS PRIE VARDUVOS 1954/6 birželis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Paulius Jurkus: PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Išl. Liet. Knygos Klubas. 1954. Viršelis ir iliustracijos R.

14. TĖVYNĖS SARGAS 1954/6 birželis; Autorius : P- B.
"Tėvynės Sargas", 1954 m. V tomas, I / II / Nr. 264 pusl. Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga,

15. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/6 birželis; Autorius : Red.
Jonas Grinius: ŽIURKIŲ KAMERA. Trijų veiksmų drama, 120 pusi. "Aidų" leidinys, kaina 2 dol. Heralsd

16. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Jonas Grinius: ŽIURKIŲ KAMERA. Trijų veiksmų drama. "Aidų" leidinys. Brooklyn, 1954. 120 p. Viktoras

17. APIE LAIKĄ IR ŽMONES 1954/8 spalis; Autorius : Auq. Raginis.
Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Išleido Terra. Chieago. 249 p. Mums trūksta literatūrinių

18. GIEDRA VISAD GRĮŽTA 1954/8 spalis; Autorius : A. T.
Tuo vardu pereitų metų pabaigoj "Tremties" leidykla Vokietijoj išleido K. Barėno novelių rinkinį. Jį

19. Į LAISVĘ 1954/8 spalis; Autorius : Ig. K.
Į LAISVĘ (politikos žurnalas). Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai. Vyr. redaktorius Juozas

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/8 spalis; Autorius : Red.
Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONĖS. Išleido Terra, Chicago. 249 p. Jurgis Blekaitis: VARDAI VANDENIMS IR

21. CASCATA CRISTALINA 1954/9 lapkritis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Venancijus Alisas: CASCATA CRISTALINA. Ketvirtoji lyrikos knyga. Sao Paulo. Išleido Bendrija,

22. JURGIO BLEKAIČIO POETINIS VARDYNAS 1954/10 gruodis; Autorius : J. Žemkalnis
"Varduose Dienoms ir Vandenims" surinkti eilėraščiai nusitęsia per penkiolika autoriaus kūrybinių

23. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE 1954/10 gruodis; Autorius : Antanas Musteikis
Vaclovas Čižiūnas: TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Memmin-gen, išl. VLIKo Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba

24. ATSŲSTA PAMINĖTI 1954/10 gruodis; Autorius : Red.
Mykolas Vaitkus; TVANAS. Senovinių amžių apysaka. Išleido "Nida", 1954 m., 205 psl. Bendrojo Amerikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai