Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1954
Categories 1954
1 sausis (22), 10 gruodis (28), 2 vasaris (26), 3 kovas (21), 4 balandis (19), 5 gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (21), 9 lapkritis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Trumpai 1954/1 sausis; Autorius : Red
o Pernai suėjo 60 m., kai gimė poetas kun. Kazimieras Žitkus. Jis yra išleidęs eilėraščių rinkinį

2. MOKSLAS RELIGIJŲ ISTORIJOJE 1954/1 sausis; Autorius : J. Balys
Neseniai šiame žurnale M. Gimbutienė ir A. Musteikis diskutavo senosios lietuvių religijos klausimą,

3. STUDENTŲ ŽINIAI 1954/1 sausis; Autorius : Lietuvos Laisvės Komitetas
Ateinančiais, kaip ir praeitais mokslo metais, Mid European Studies Center numato skirti naujų stipendijų.

4. KERSTENO KOMISIJOS TYRINĖJIMŲ APŽVALGA 1954/1 sausis; Autorius : Dr. V. A. Dambrava
1953 m. lapkričio 30 dieną Atstovų Rūmų Pabaltijo komisija, kuriai specialia Kongreso rezoliucija

P. Maldeikio straipsnis vertas ypatingo dėmesio, nes kalba betarpiškai apie mus, naujakurius, ir paliečia

6. ĮVYKIAI 1954/1 sausis; Autorius : Red.
•    Arkivysk. Jurgio Matulevičiaus palaimintuoju paskelbimo byla sėkmingai eina pirmyn.

7. Trumpai 1954/2 vasaris; Autorius : Red
•    Lietuvių Rašytojų Draugijos grožinės literatūros 1953 m. premiją laimėjo

8. POPIEŽIAUS KALĖDINĖ KALBA 1954/2 vasaris; Autorius : V. K-as
Neįmanoma trumpoj apžvalgoj ilgiau apsistoti prie visų tų problemų, kurias šv. Tėvas svarstė savo

9. LAISVE IR BŪTIS 1954/2 vasaris; Autorius : Dr. P. Celiešius
Neseniai "Aidai" atspaude dr. Juozo Girniaus prancūzų kadba rašyto veikalo "Libertė et L'ėtre, La

10. Bendrojo žodžio beieškant 1954/2 vasaris; Autorius : Antanas Musteikis
Į mano pastabas (Aidai, 1953, nr. 9) dėl kelių į senąją lietuvių religiją p. Marija Gimbutienė

11. ITALIJOS PROBLEMOS 1954/2 vasaris; Autorius : Dr. J. Sav
Šiandien komunizmas, lyg kokia purvina upė, liejasi per pasaulį iš krantų ir grasina sunaikinti

12. Trumpai 1954/2 vasaris; Autorius : Red
•    Vasario 16 d. minėjimai šiemet praėjo dar įspūdingiau, kaip praėjusiais metais.

13. LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJA 1954/2 vasaris; Autorius : L. A.
Pernai Lietuvos Vyčių organizacija Bostone surengtu suvažiavimu ir padidintu savo laikraščio "Vyčio"

14. AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ ISTORIJA 1954/2 vasaris; Autorius : A. K.
Shenandoah, Pa. liet. parapijos klebonas kun. J. Karalius jau seniai kėlė mintį paruošti Amerikos

15. NAUJI LITUANISTINIAI DARBAI 1954/2 vasaris; Autorius : L. D.
Neperseniai Italijoj pasirodė 9-as "Studi Baltici" tomas. Pirmuosius aštuonis išleido Rytų Europos

16. ĮVYKIAI 1954/2 vasaris; Autorius : Red
•    ALT Vykdomojo Komiteto nariai sausio 17, 18, 19 dd. lankėsi Vašingtone, norėdami

17. 300 METŲ ŠV. TERESĖS (KARMELITŲ) BAŽNYČIAI VILNIUJE 1954/3 kovas; Autorius : A. Kulpavičius
Lietuvos didikai protestantai, pastebėję savo silpnėjimą ir katalikų išlikimą Žygimanto III valdymo

18. Trumpai 1954/3 kovas; Autorius : Red
•    V. K. Jonynas daro antkapio projektą. Vyčių organizacijos steigėjui Norkūnui,

19. AMERIKIEČIŲ PAREIŠKIMAI LIETUVOS REIKALU 1954/3 kovas; Autorius : Dr. V. Dambrava
Šiais metais Vasario 16 proga iš amerikiečių susilaukta rekordinio sveikinimų skaičiaus. Lietuvą ir

20. Atsakymas į J. Jakšto pastabas 1954/3 kovas; Autorius : P. Maldeikis
š. m. "Aidų" pirmame numeryje J. Jakštas savo "Pastabose" pakritikavo praeitų metų "Aidų" devintame

21. ĮVYKIAI 1954/3 kovas; Autorius : Red
•    Vasario 16 minėjimas Romoje šiemet buvo itin įspūdingas. Ta proga pamaldas laikė

22. ORIGINALI QUEBEC'O ŠVIETIMO SISTEMA 1954/4 balandis; Autorius : Pr. Gaidamavičius
Besikuriant Nepriklausomai Lietuvai,  jieškota tinkamos mokyklų santvarkos. Užsieniuose buvoję

23. ATVIRAS LAIŠKAS BENDRUOMENĖS LOKUI 1954/4 balandis; Autorius : Juozas Alaušius
Nuo pat mūsų žurnalo persikėlimo šitan kraštan skyrėme Bendruomenes susiorganizavimui didelio

24. APIE ARCHITERKTŪRĄ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOJE 1954/4 balandis; Autorius : A. Žemaitis
Pirmame Lietuvių Enciklopedijos tome buvo išspausdinta ilgesnė apžvalga apie architektūrą, šias

25. ĮVYKIAI 1954/4 balandis; Autorius : Red
•    "Aidų" literatūros premijos komisija, susidedanti iš pirmininko Kazio Bradūno,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai