Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1956
Categories 1956
1 sausis (24), 10 gruodis (25), 2 vasaris (22), 3 kovas (19), 4 balandis (24), 5 gegužė (23), 6 birželis (24), 7 rugs. - 8 spal. (38), 9 lapkritis (22)
 

1. VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS 1956/1 sausis; Autorius : K. MOCKUS
Lietuvos okupacija užtruko. Jos išlaisvinimo perspektyvos šiandien yra nemažiau aptemdytos, negu jos

2. LIETUVIŠKASIS NACIONALIZMAS LIBERALIZMO ŽENKLE 1956/1 sausis; Autorius : STASYS YLA
(Tęsinys)   14.  Beidėjinio totalizmo įsikūnijimas politikos primato

3. VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 1956/2 vasaris; Autorius : M. KRUPAVIČIUS
Vasario Šešioliktoji ilgų, kruvinų lietuvių tautos kovų su rusų caro okupacija už Lietuvos

4. LIETUVIŲ SOVIETINES LITERATŪROS POBŪDIS 1956/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Tęsinys)   III. Permanentinės temos ir idėjos. Pirmiausia — kaip sovietiniai lietuvių

5. TARYBINĖS KALBOTYROS TEORIJA IR PRAKTIKA 1956/3 kovas; Autorius : PR. SKARDŽIUS
1. Bendroji kryptis Sekdami Tarybų Sąjungos gyvenimą, lengvai galime pastebėti vieną būdingą

6. LIETUVOS PREZIDENTŲ KONSTITUCINES GALIOS 1956/4 balandis; Autorius : DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS
Įžangines pastabos Visą istorijos eigą lemia amžina kova tarp laisvės ir autoriteto, tarp

7. LIBERALIZMO KLAUSIMU 1956/4 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. "Metas taikintis, jungtis, giliau ir toliau, nei tik su šia diena galvoti! Nejau tokia didžiule tautos

8. LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESĄ SVEIKINANT 1956/5 gegužė; Autorius : J. ALAUŠIUS
Š. m. birželio 30 d. Chicagoje šaukiamas Lietuvių Kultūros Kongresas, o sekančią dieną vyksta

9. ANTIKRISTO ŠĖLSMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1956/5 gegužė; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
ZENONAS KOLBA - KANČIA (detalė) DIALEKTINIO MATERIALIZMO KOVA SU DIEVU Kiekvienas fatalizmas yra

10. BŪDAI IR PRIEMONĖS TAUTINEI KULTŪRAI IŠLAIKYTI 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : IZABELĖ MATUSEVIČIŪTĖ
Vyriausiojo Lietuvių Išlaisvinimo Komiteto pastangos suburti visus lietuvius į vieną bendruomenę yra

11. BŪDAI IR PRIEMONĖS LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI SUSTIPRINTI 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : KAZYS MOCKUS
Organizacinis požiūris šio posėdžio rengėjų man duotoji tema gali būti nagrinėjama dviem

JAV LB centro valdyba laiko kultūros kongresą pavykus. Tai rodo toks didelis jo dalyvių skaičius. Tai

13. LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESO REZOLIUCIJOS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : Red
I. Bendroji: JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongresas, susirinkęs lietuvių tautai žūtbūtinio

14. POLITIKA IR REZISTENCIJA 1956/9 lapkritis; Autorius : ST. ALŠĖNAS
Politikos ir rezistencijos aptarimas. — Politikos ir rezistencijos santykis. — Rezistencija Lietuvoje.

15. ALRK FEDERACIJOS KONGRESAS 1956/9 lapkritis; Autorius : K. Mockus
1956 m. spalio 12, 13, 14 d.d. Bostone įvyko Amerikos lietuvių gyvenime labai reikšmingos organizacijos

16. AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS KELIAS 1956/10 gruodis; Autorius : LEONARDAS ŠIMUTIS
1931 m. Bostone minėjome Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos sidabrinį jubiliejų, o

17. PROTESTANTIZMO KRIZĖ LIETUVOJE 1956/10 gruodis; Autorius : Z. IVINSKIS
Protestantizmo kritimo priežasčių yra priskaičiuojama visa eile. Paprastai pirmiausia pradedama jų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai