Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1956
Categories 1956
1 sausis (24), 10 gruodis (25), 2 vasaris (22), 3 kovas (19), 4 balandis (24), 5 gegužė (23), 6 birželis (24), 7 rugs. - 8 spal. (38), 9 lapkritis (22)
 

1. BENDRUOMENE SVEIKINA IR KVIEČIA 1956/1 sausis; Autorius : Red
1955 metai mums, lietuviams, praėjo tų pačių rūpesčių ženkle. Tarptautinė padėtis palengvėjimo

2. KULTŪROS FONDO ATSIŠAUKIMAS 1956/1 sausis; Autorius : Red
Lietuvių kultūra, kaip ir pati tauta, išgyvena sunkius laikus. Ji svetimųjų niokojama ir nuodijama

3. JAV Liet. BENDR. ĮŽENGĖ Į NAUJĄ LAIKOTARPĮ 1956/2 vasaris; Autorius : K. Mockus
Pasaulio  lietuvių  organizacijos klausimas Nors daug Lietuvos sūnų ir dukterų, palikę savo

4. DVI SUKAKTYS — DVI PREMIJOS 1956/2 vasaris; Autorius : L. A.
Du žinomi Amerikos lietuvių laikraščiai, "Draugas" ir "Darbininkas", dabar gyvena 40 m. sukakties

5. VASARIO 16 — VIENYBĖS IR VILTIES ŠVENTĖ 1956/3 kovas; Autorius : L. Gendrutis
Mūsų kasdienėje buityje, ne taip jau darnioje ir saulėtoje, kas metą vis šviesesniu spnduliu tampa

6. DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS 1956/3 kovas; Autorius : Red
Dainų šventės garsas jau pasiekė kiekvieną lietuvį. Susidomėjimas yra toks didelis, kad visoje

7. DVIEJŲ TAUTŲ POKALBIS 1956/4 balandis; Autorius : L. Andriekus
Lenkų emigrantų žurnale "Kultūra", kuris leidžiamas Paryžiuje, pernai spalio mėnesį buvo

8. KELIOS PASTABOS DĖL STRAIPSNIO APIE VLIKĄ 1956/4 balandis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Š. m. sausio "Aiduose" paskelbtas gerb. K. Mockaus straipsnis "Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas"

9. PREMIJOS BEI KONKURSAI 1956/4 balandis; Autorius : Red
"Draugo"   romano  konkursas 1.    Dienraštis "Draugas", talkininkaujant

10. VIENYBĖS KLAUSIMAI MUSŲ VISUOMENĖJE 1956/5 gegužė; Autorius : K. Mockus
Pagrindinės sąlygos Teko iš vieno ir kito filosofo girdėti nuomonę, kad žodis filosofavimas yra pas

11. GEGUŽĖS MĖNUO — MŪSŲ KNYGŲ MĖNUO 1956/5 gegužė; Autorius : Red
Į visus JAV lietuvius kreipiamės labai svarbiu lietuvišku reikalu. Gerai žinome dabartinę lietuvių

12. PENKTOSIOS "AIDŲ" PREMIJOS ĮTEIKIMAS 1956/5 gegužė; Autorius : L. Gendrutis
Aidai" šiemet balandžio 15 d. įteikė penktą 500 dol. premiją ir suruošė penktą

13. DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAI 1956/5 gegužė; Autorius : Red
(9) Lietuviškojo pasaulio gyvenime jau įsisiūbavo būsimosios Dainų šventės reikalai. Pati idėja rado

14. VISIEMS STUDENTAMS IR ABITURIENTAMS 1956/5 gegužė; Autorius : Red
Lietuvių Studentų Sąjungos JAV Centro valdyba, norėdama paskatinti lietuviškąją studentiją dailiojo

15. AR BETIKIME ZODŽIO ŠVENTUMU? 1956/6 birželis; Autorius : J. Grigolaitis
Skaitant arba klausant mūsų politikų kalbų, net ir dabar dar tenka dažnai susimąstyti, net nusiminti

16. PIRMASIS KULTŪROS KONGRESAS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : L. Andriekus
Pirmasis kultūros kongresas, birželio 30 d. suruoštas JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių

17. RECENZUOKIME PLATESNES KULTŪRINES VERTYBES 1956/9 lapkritis; Autorius : V.Čižiūnas
Įprastinė recenzijos paskirtis — supažindinti periodinės spaudos skaitytoją su naujai

18. PASTBOS 1956/9 lapkritis; Autorius : Jonas Rugis
RUSŲ KUNIGAIKŠTIS IR PRANCŪZŲ BARONAS PAS ŽEMAITIJOS ŪKININKĄ Įdomiuose kan. M. Vaitkaus

19. KULTŪROS DARBO PLANĄ BESIAIŠKINANT 1956/10 gruodis; Autorius : St. Barzdukas
Kultūrinio gyvenimo organizacijos klausimu Kai skelbiame, kad tautine kultūra yra mūsų kelias į

20. ITALŲ VADOVAUJANČIŲ SLUOGSNIŲ SOCIALINĖ KILMĖ 1956/10 gruodis; Autorius : Dr. Juozas Gailius
Dvisavaitinio italų žurnalo "Concretezza" š. m. rugsėjo 13 d. numeryje buvo pradėtas įdomus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai