Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1956 7 rugs. - 8 spal.
 

1. KULTŪROS KONGRESAS - MŪSŲ ŽMONIŠKUMO LIUDYTOJAS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : DR. A. BALTINIS
1. Kultūros kongreso reikšmė Kaip gėlė nuolatos siekia saules, jos žiedas nesulaikomai

2. Į SAVO KULTŪRĄ MES SUDEDAM TAUTOS ATEITIES VILTIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : STASYS BARZDUKAS
JAV LIETUVIU BENDRUOMENES CENTRO VALDYBOS PIRM. ST. BARZDUKO ŽODIS LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESĄ

3. TAUTINĖ KULTŪRA — TAUTOS GYVYBĖS PAGRINDAS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : DR. JUOZAS GIRNIUS
1. Dideles viltys, sutelkusios į šią vietą, įpareigoja visus, turinčius šiandien viešai

4. AUGŠTOJO MOKSLO RAIDA NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : PROF. STEPONAS KOLUPAILA
Erškėtingas kelias Neįmanomai sunki buvo augštojo mokslo pradžia Lietuvoje. Neturėjome augštosios

5. LITUANISTINIS ŠVIETIMAS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : IGNAS MALĖNAS
Tiksliau pažinti dabartinį lituanistinio švietimo būvį rūpi kiekvienam lietuviui švietėjui, o taip

6. MŪSŲ KALBININKŲ UŽDAVINIAI TREMTYJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
Mūsų kalbininkų darbo sritys visada būdavo dvi: grynai moksline ir praktinė — bendrinės kalbos

7. TAUTINĖS KULTŪROS IŠLAIKYMAS VYRESNĖJE KARTOJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : LEONAS SABALIŪNAS
Su nuoširdumu lenkdamas galvą čia esantiems kultūrininkams, keliais žodžiais mėginsiu pasisakyti

8. TAUTINĖS KULTŪROS IŠLAIKYMAS STUDENTIJOJE 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : ARVYDAS BARZDUKAS
Tautinės kultūros išlaikymo tema šiandien mūsų gyvenime yra bene populiariausia. Ja daug rašoma

9. TAUTINĖS KULTŪROS IŠLAIKYMAS PRIEŠMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS JAUNIME 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : GABRIELĖ PRIALGAUSKAITĖ
Neturint tikslių statistinių davinių, sunku nustatyti, kokio amžiaus lietuviams šiuo metu gresia

10. MOKSLO SEKCIJOS POSĖDIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : V. Petraitis
Mokslo sekcijos posėdį atidarė Lietuvių Profesorių Draugijos Amerikoje pirm. M. Krikščiūnas,

11. AKADEMINIO JAUNIMO SEKCIJOS POSĖDIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : Br. Juodelis
Neseniai palikusi universiteto klases ir laboratorijas, tik prieš porą savaičių sukrovusi knygas į

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai