Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1958
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. NAUJĄ ŠV. RAŠTO LAIDĄ PASITINKANT 1958/2 vasaris; Autorius : Kun. Kazys Steponavičius
1955 m. Romoje kun. dr. J. Končiaus lėšomis buvo išleistas antra laida pirmas tomas arkivyskupo dr.

2. AUGŠTYN ŠIRDIS 1958/2 vasaris; Autorius : L. A.
Tokia antrašte praėjusių metų gale yra atspausdinta kun. dr. Juozo Prunskio religinio pobūdžio knyga,

3. KOVOSE DĖL LIETUVOS 1958/2 vasaris; Autorius : Pr. Pauliukonis
Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kariuomenes vadas: KOVOSE DĖL LIETUVOS. Karlo atsiminimai. II dalis.

4. MISTINIAME SODE 1958/2 vasaris; Autorius : Aug. Raginis
Mykolas Vaitkus: MISTINIAME SODE. Atsiminimai. Išleido prel. P. M. Juras. 1957 m. 207 p. kaina $3.00. M.

5. KRISTALINIAM KARSTE 1958/4 balandis; Autorius : Aug. Raginis
Jonas Aistis: KRISTALINIAM KARSTE. Eilės. Išleista prel. P. Juro lėšomis. Brooklyn, MCMLVII. 45

6. MARIAUS KATILIŠKIO ROMANAS "MIŠKAIS ATEINA RUDUO" 1958/4 balandis; Autorius : Jonas Vakaris
Gaila, kad pirmoji Mariaus Katiliškio knyga ("Seno kareivio grįžimas"), parengta spaudai dar Lietuvoje,

7. SENIEJI GINTARO KELIAI 1958/5 gegužė; Autorius : M. Gimbutienė
ARNOLD SPEKKE: The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic. M. Goppers,

8. P. JURKAUS "SMILGAIČIŲ AKVARELĖ" 1958/6 birželis; Autorius : J. Grinius
Mėginant vertinti meno ar literatūros kūrinį, pirmasis kritiko uždavinys — jį suprasti, suprasti

9. LIETUVA BUDO 1958/6 birželis; Autorius : A. Samanis
STEPONAS KAIRYS, LIETUVA BUDO. New York, 1957, 413 psl. Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos

10. ŠV. PIJUS X 1958/6 birželis; Autorius : A. P.
ŠV. PIJUS X. Knyga apima straipsnius, parašytus mūsų žinomų dvasininkų, filosofų visuomenininkų ir

11. ELENA TUMIENĖ - KARALIAI IR ŠVENTIEJI 1958/8 spalis; Autorius : V. B.
Jau vien knygos turinys ir eilėraščių antraštės rodo, kad Elenos Tumienės kūrybos pasaulis skirias

12. KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS 1958/8 spalis; Autorius : Vincas Trumpa
šiuo pavadinimu prieš kiek laiko pasirodė stamboka knyga, kurią išleido Lietuvių Bendruomenės Čikagos

13. A. BARONO "MĖNESIENA" 1958/8 spalis; Autorius : J. Grinius
Po "Sodo už horizonto" atrodė, kad Aloyzas Baronas palieka temas apie klajoklišką ir permaininga

14. LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA 1958/9 lapkritis; Autorius : A. Vaičiulaitis
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA I dalis. Redagavo BERN. BRAZDŽIONIS. Išleido Lietuviškos Knygos

15. LIAUDIES MENO SIMBOLIKA 1958/9 lapkritis; Autorius : Dr. J. Balys
Tyrinėtojai nebe nuo šiandie domisi liaudies meno ornamentais ir simboliais. Vokiečiai yra užplanavę

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai