Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1958
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. TARPTAUTINIAI GEOFIZINIAI METAI 1958/1 sausis; Autorius : Jonas Rugis
Geofizika yra palyginti jauna mokslo šaka, kuri, kaip pats jos pavadinimas rodo, domisi fizikos

2. MUSŲ JAUNIMAS 1958/1 sausis; Autorius : L. Andriekus
Graudu yra klausytis ankstesnes kartos senųjų veikėjų skundo, kad, jiems lietuviškoje veikloje pailsus,

3. AKADEMINIS LIETUVIŲ JAUNIMAS IŠEIVIJOJE 1958/2 vasaris; Autorius : J. GAILĖNAS
* 1 * Išeivijoje gyvenąs asmuo, be įprastinių visuomeniškų gyvenimo apraiškų, yra veikiamas dar ir

4. EKONOMIJA IR ŽMONIŠKUMAS 1958/2 vasaris; Autorius : P. Daugintis, S. J.
Praėjusį rudenį Urugvajaus sostinėje Montevideo mieste įvyko "Economie et Humanisme" sąjūdžio

5. TAUTOSAKININKUI JUOZUI BŪGAI MIRUS 1958/2 vasaris; Autorius : Dr. J. Balys
Man teko turėti nemaža reikalų su šiuo mūsų tautosakos rinkimo entuziastu, atlikusiu didelį ir

6. DĖL SKAITYMO METODO 1958/2 vasaris; Autorius : J. Kojelis
SKAITYTOJAI RAŠO Igno Malėno straipsnis, tilpęs Aiduose, įdomus ne tik mokytojams, bet ir tėvams,

7. VINCO KRĖVĖS DRAMA PABALTIJO UNIVERSITETE 1958/2 vasaris; Autorius : Al. Gimantas
Su įdomumu teko perskaityti "Aidų" 10-jame nr. (1957 m.) pabaigą St. Pilkos straipsnio "Vinco Krėvės

8. AMERIKOS LIETUVIŠKA KNYGA EUROPOS VIEŠUMOJE 1958/4 balandis; Autorius : J. Grinius
Gal niekada anksčiau lietuviai taip nenorėjo, kad platusis pasaulis žinotų apie Lietuvą ir ją

9. APIE VYRESNĖS IR JAUNESNĖS KARTOS BENDRAVIMĄ 1958/5 gegužė; Autorius : A. Musteikis
1. Rūpestis Didysis lietuvių bendruomenės uždavinys — palaikyti, išlaikyti bei tęsti lietuvių

10. "AIDŲ" PREMIJA IR KONCERTAS 1958/5 gegužė; Autorius : L. A.
"Aidų" 500 dol. premija, vienais metais teikiama už literatūrą, kitais už mokslą, einant laikui, įgyja

11. PASIRENGIMAI PLB SEIMUI 1958/6 birželis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas savo pirmosios sesijos kviečiamas rugpjūčio 28 d. New Yorke

12. TAUTINIS KONGRESAS NEW YORKE 1958/6 birželis; Autorius : B.
Gegužės 30-tąją Statlerio viešbučio salėje New Yorke buvo atidarytas Tautinis Kongresas, kurį

13. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 1958/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
Amerikos Lietuviu Tarybos veikla Gausios ir labai įvairios Amerikos lietuvių organizacijos per

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai