Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1958
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. POPIEŽIAUS PIJAUS XII KALĖDINĖS KALBOS PAGRINDINES MINTYS 1958/1 sausis; Autorius : V. Kaziūnas
Šių metų kalėdinėje kalboje šv. Tėvas Pijus XII vėl kviečia tikinčiuosius ir visus žmones

2. SIMBOLINĖ ŠV. KAZIMIERO PRASMĖ 1958/3 kovas; Autorius : ANTANAS MACEINA
1.  Šv. Kazimieras kaip simbolis Kuo yra būdingas šv. Kazimieras? — Kaip asmuo, svarstomas

3. ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIA VILNIUJE 1958/3 kovas; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Vilniaus paminklų tarpe šv. Kazimiero koplyčia yra vienas iš brangiausių. Mūsų amžiaus meno ir

4. SACERDOS MAGNUS VYSKUPAS KAZIMIERAS PALTAROKAS 1958/4 balandis; Autorius : KUN. DR. V. BALČIŪNAS
"Aš jau nebegaliu . . . Jūs tvarkykitės . . . Būkite kaip vyrai" Tai paskutinieji š. m. sausio men.

5. BALTŲ AUDRINGA BŪKLĖ BŪTOVEI BRĖKŠTANT 1958/4 balandis; Autorius : DR. JONAS REMEIKA
Iš indoeuropiečių ypatingai nepasėdūs buvo normanai. Jau prieš Kristaus laikus gotai atkeliavo iš

6. ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIA VILNIUJE 1958/4 balandis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
II   Šv. Kazimiero koplyčios monumentalinis ciklas Turtingoji koplyčios barokinė dekoracija nėra

7. AR GALI BŪTI LIETUVIŠKA ARCHITEKTŪRA EMIGRACIJOJE? 1958/4 balandis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
Atsiradus galimybei pastatyti naujų bažnyčių ir visuomeninių pastatų Amerikos ir Kanados lietuvių

8. RELIGINIS ŽMOGAUS POLĖKIS 1958/5 gegužė; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Įžvalgi tyrinėtojo akis atidengia visatoje vis daugiau ir daugiau paslapčių, kurios iki šiol tebuvo

9. LIURDAS MARIJOS ŽENKLE 1958/6 birželis; Autorius : JONAS GRINIUS
ŠV. BERNADETOS REGĖJIMŲ ŠIMTO METŲ SUKAKČIAI 1858 m. vasario 11 dieną nežymiame Prancūzijos

10. ŽINGSNIS Į ATEITĮ 1958/6 birželis; Autorius : L. A.
Šį pavasarį lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provincijoje įvyko persitvarkymai, palietę jos

11. JAUNIEJI KRIKŠČIONYS DARBININKAI 1958/6 birželis; Autorius : Dr. J. Sav.
Iš daugybes tarptautinio masto kongresų, pereitais metais cusirinkusių Romoje, ypatingai išsiskyrė iš

12. ARKIVYSKUPAS PRANCIŠKUS KAREVIČIUS 1958/7 rugsėjis; Autorius : M. VAITKUS
Palangoj. — Jau Žemaičių vyskupas. — Lanko Žemaičius. — Vyskupas liūto urve. — Kaune. —

13. PASTABOS PRIE ŠV. KAZIMIERO GARBINIMO ISTORIJOS 1958/7 rugsėjis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS, S.J.
Iki naujausių laikų šv. Kazimiero gyvenimo ir ypač jo kulto istorija skendėjo tirštuose rūkuose.

14. FUNDAMENTALINĖ VAIKO PSICHOLOGIJA 1958/7 rugsėjis; Autorius : J. Gailėnas
J.  Pikunas,  FUNDAMENTAL CHILD   PSYCHOLOGY,   The Bruce Publishing Co.,

15. STUDIJA APIE RELIGINĘ TAUTOSAKĄ 1958/7 rugsėjis; Autorius : Dr. Jonas Balys
Religinius papročius ir tradicijas lietuvių tarpe pirmąkart nuodugniai nagrinėti ėmėsi kun. K. P.

16. PIJUS XII 1958/8 spalis; Autorius : TĖV. L. ANDRIEKUS, O. F. M.
Mirtis ir gedulas Spalio 9 dienos ankstų rytmetį Castel Gan-dolfo vasarvietėje mirė Katalikų

17. ARKIVYSKUPAS PRANCIŠKUS KAREVIČIUS 1958/8 spalis; Autorius : M. VAITKUS
(Tęsinys)   Karevičius — kalbėtojas Na, o kokios būdavo tos jo prakalbos? Kai Karevičius

18. KUN. BENEDIKTAS GAURONSKAS, ŠIO "AIDU" NUMERIO LEIDĖJAS 1958/8 spalis; Autorius : L. A.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Ansonijos (Conn.) lietuvių parapijos klebonas kun. Benediktas Gauronskas,

19. JONAS XXIII 1958/9 lapkritis; Autorius : L. A.
Po įspūdingų popiežiaus Pijaus XII laidotuvių daugelio milijonų mintys buvo sutelktos į vieną

20. KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖ 1958/10 gruodis; Autorius : L. A.
Kristaus gimimo šventė, praėjus jau beveik 2000 metų, tebėra gyva dar pasaulyje. Visais laikais

21. ŠILUVA 1958/10 gruodis; Autorius : STASYS YLA
Gamtos išaugštinta vietovė Pirmasis vardas BŪDA Antras vardas ŠILAS Miestelis iš kaimo ir dvaro

22. PAŽAISLIO VIENUOLYNO LEGENDA 1958/10 gruodis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
I Netrukus po to, kai buvo pašventinta Pažaislio bažnyčia, vieną liepos dieną, jau saulei nusileidus

23. PREL. JONAS AMBOTAS 1958/10 gruodis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Sausio mėnesį Hartfordo lietuvių parapijos klebonui prel. Jonui Am-botui sueina 90 metų amžiaus. Šią

24. NEKALTO PRASIDĖJIMO KONGREGACIJOS SUKAKČIAI PAMINĖTI 1958/10 gruodis; Autorius : Pr. Pauliukonis
1. Vienuolynų naikinimas Caristinë Rusija, po paskutinio padalijimo (1795 m.), pavergusi Lietuvą vare

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai