Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1959
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

1. KOSTO OSTRAUSKO "KANARĖLĖ" 1959/1 sausis; Autorius : Titus Alga
Kosto Ostrausko "Kanarėlė", 3-jų veiksmų drama. Leidžia Lietuvių Studentų Santara, JAV. 84

2. ANTANO ŠKĖMOS "BALTA DROBULE" 1959/1 sausis; Autorius : Aug. Raginis
Antanas Škėma iškilo į pirmas mūsų dramaturgų eiles, šalia to, jisai reiškiasi ir grožinėje

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1959/1 sausis; Autorius : Red.
IGNAS    ŠEINIUS (1889 — 1959. I. 15) Marius Katiliškis: IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI.

4. NAUJAS LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS TOMAS 1959/2 vasaris; Autorius : L. Dambriūnas
"Lietuvių kalba priklauso grupei tų indoeuropiečių kalbų, kuri teikia pagrindiniausių duomenų

5. DIENOS TARP DANGORAIŽIŲ 1959/2 vasaris; Autorius : Antanas Musteikis
Kuklių siekimų yra čia recenzuojamas Studentų Sąjungos leidinys — "Dienos tarp dangoraižių".

6. S. KAIRIO "LIETUVA BUDO" ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE 1959/2 vasaris; Autorius : J. Jakštas
Senesnėj mūsų rašliavoj memuarinė literatūra buvo retas dalykas. Eeveik neturime atsiminimų mūsų

7. MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE 1959/3 kovas; Autorius : Zenonas Ivinskis
Štai turime stambų veikalą apie Marijos garbinimą Lietuvoje. Knygos gale pridėtoje bibliografijoje

8. MAŽOJI LIETUVA 1959/3 kovas; Autorius : B. M.
Studia Lituanica I. MAŽOJI LIETUVA, New Yorkas, N.Y., 1958 m. Paruošta Lietuvos Vakarų Komisijos

9. S. KAIRIO "LIETUVA BUDO" ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE 1959/3 kovas; Autorius : J. Jakštas
(Pabaiga) Plačiai, visašališkai gvildomas pats socializmo partijos įsikūrimas ir jos programa, kuri

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1959/3 kovas; Autorius : Red.
KARALIAUS VAINIKAS. Legendos ir padavimai. Rinkinį sudarė Juozas Sodaitis. Iliustravo Ada Korsakaitė.

11. STASIO SANTVARO RINKTINĖ 1959/4 balandis; Autorius : Jonas Aistis
Vieni kūrėjai skaisčiai ir staiga suliepsnoja, bet staiga ir jaunystėje užgęsta, tačiau yra tokių,

12. SUŽALOTIEJI 1959/4 balandis; Autorius : Aug. Raginis
Antanas   Rūkas:    SUŽALOTIEJI. Romanas. Nidos Knygų Klubo Leidinys Nr. 24.

13. VAK. EUROPOS IR J.A.V. AUKLĖJIMAS 1959/4 balandis; Autorius : Antanas Šerkšnas
VAK. EUROPOS IR J.A.V. AUKLĖJIMAS Tokiu pavadinimu neseniai iš spaudos išėjo Petro Maldeikio knyga,

14. TIKYBOS VADOVĖLIS 1959/4 balandis; Autorius : V.J.B.
Per visą eilę metų neturėjome lietuviško katekizmo. Po visą laisvąjį pasaulį išblaškytos lietuvių

15. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1959/4 balandis; Autorius : Red.
LITERATŪROS LANKAI, neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis, 1959 m., 8 nr., didelio formato 32

16. KAZIO BRADŪNO "MORENŲ UGNYS" 1959/5 gegužė; Autorius : Administrator
Kazys Bradūnas, už eilių  rinkinį "Morenų  ugnys" laimėjęs LRD 1958 m.

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1959/6 birželis; Autorius : Red.
Alfred Erich Senn: THE EMERGENCE OF MODERN LITHUANIA. Columbia University Press. New York, 1959. 272 pp.

18. MARIUS KATILIŠKIS: "IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI 1959/7 rugsėjis; Autorius : Aug. Raginis
Marius Katiliškis: IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. Išleido Terra. Chicago. 1958 m. 537 p. Kaina $5.00 M.

19. KNYGA APIE LIETUVĄ 1959/8 spalis; Autorius : Dr. K. R. Jurgėla
Alfred Erich Senn— THE EMERGENCE OF MODERN LITHUANIA. Columbia U. Press, New York 1959 (Russian

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI LEIDINYS 1959/8 spalis; Autorius : Red.
Art Gallery of "Čiurlionis". Duodamas Čiurlionio Meno Galerijos Čikagoje vaizdas. 36 p. didelio formato.

21. KIPRO BIELINIO ATSIMINIMŲ PIRMAS TOMAS 1959/9 lapkritis; Autorius : V. Trumpa
Gerai, kad garbingi mūsų atgimimo laikų veikėjai rašo atsiminimus ir juos pateikia mūsų visuomenei.

22. ATSIŲTA PAMINĖTI 1959/9 lapkritis; Autorius : Red.
LIETUVIŠKASIS   LIBERALIZMAS Redegavo Vytautas Kavolis. Rašo: Daniela, Dranga, Girnius, Greimas,

23. ANTANO VAIČIULAIČIO PASAKOS 1959/10 gruodis; Autorius : Pr. Naujokaitis
— Irkitės pas tėvus ir sakykite: jauniausias sūnus turi nešti karalaitę. Jeigu jis negrįš namo,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai