Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1981
Categories 1981
1 sausis-vasaris (27), 2 kovas-balandis (25), 3 gegužė-birželis (22), 4 liepa-rugpjūtis (22), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (24)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. CHICAGOS LIETUVIŲ EKUMENINIO RATELIO 15 METŲ VEIKLA 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Raimundas Lukas
Šiais laikais didelės reikšmės turįs krikščionių suartėjimo sąjūdis tautose pasireiškia

2. RELIGIJA IR SVEIKATA, 1980 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : K. T.
Tiek savo rūpesčiu apsaugoti žmogų nuo jį pažeidžiančio moralinio blogio bei po jo einančios

3. Nauji Jupiterio mėnuliai 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : A. Radžius
Amerikiečių Voyager erdvėlaiviai, užpernai pralėkdami pro didžiąją Jupiterio planetą, atskleidė dar

4. MINTYS PRAEIČIAI, LABAI NETOLIMAI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas Volertas
Vienerių metų rėmai Išeivijos gyvenimo įvairumui atskleisti nereikia pilno įvykių sąrašo, kuris

5. LIETUVIS MADRIDE 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : V. V.
Rimas Česonis (kairėje), JAV delegacijos narys Madrido konferencijoje, su delegacijos pirmininku Griffin

6. ELEONOROS MARČIULIONIENĖS PADĖKA 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : M. Šileikis
Malonu pasidžiaugti Eleonoros Marčiulionienės kūrybingumu, pastangomis ir atsiekimais. Mus labai stebina

7. MŪSŲ BUITYJE 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Dailė. — Vatikano muziejus įsigijo dail. Romo Viesulo šešių litografijų aplanką "R-30". Aplankas

8. LENKŲ SAVILAIDINĖS SPAUDOS APŽVALGA (1978-1979) 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas Liepinis
Rytų Europos žemėlapyje du kraštai išsiskiria savilaidinės spaudos gausumu ir gyvumu. Tai Lenkija ir

9. LIETUVOS PRAEITIES ARCHYVAI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas Širvydas
Ukrainistikos institutas, kurį amerikiečiai ukrainiečiai savo milijoniniu fondu įkūrė Harvardo

10. Marius Katiliškis 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Marius  Katiliškis, praėjusių metų gruodžio 17 d. miręs Chicagoje. Su jo mirtim lietuvių

11. MOKSLININKO DILEMA IŠLIKTI OBJEKTYVIAM 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Rimvydas Gilvainis
MOKSLININKO DILEMA IŠLIKTI OBJEKTYVIAM TOTALITARINĖS VALDŽIOS SUSIAURINTAME AKIRATYJE Aplankius

12. Atsakymas 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Vytautas Bieliauskas
"...mačiau ten tik tai, kas man buvo leidžiama matyti... negalėjau sakyti to, ko nemačiau." Mano

13. LIETUVIS VALDININKAS TĖVYNĖJE 1981/2 kovas-balandis; Autorius : A. Mauragis
TOMO VENCLOVOS PASKAITOS SANTRAUKA Ši aktuali paskaita susilaukė didelio susidomėjimo Ateitininkų

14. ŠIŲ METŲ VASARIO 16-OJI 1981/2 kovas-balandis; Autorius : L. Andriekus
Lietuviai ir lietuvių bičiuliai JAV Atstovų rūmų pirmininko Tip O'Neill kabinete VVashingtone prieš

15. Jurašas brodvėjuje: postskriptas 1981/2 kovas-balandis; Autorius : al
Iš emigrantinio anonimiškumo į New Yorko Broadway sceną per ketverius su puse metų — toks dramatiškas

16. Australijos dailininkų pomirtinė meno paroda 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Isolda I. Poželaitė-Davis
Lietuvių Dienų proga Adelaidėj pasižymėjusi Australijos skulptorė Ieva Pocienė surengė dvi parodas:

17. MŪSŲ BUITYJE 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
—    Poetui Kaziui Bradūnui, spausdinant šį Aidų numerį, balandžio 5 už poezijos

18. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PRABILO LIETUVIŠKAI 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Prel. Ladas Tulaba, Popiežiškos šv. Kazimiero kolegijos Romoje įsteigėjas ir jos rektorius per 35

19. LENKIJOS JAUNIMO RŪPESČIAI 1981/2 kovas-balandis; Autorius : J. v.
Pastaruoju laiku yra pastebėta, jog Vakaruose jaunimas vis labiau įsitikina, kad marksizmas nėra raktas,

20. JOSEPH CORNELL APŽVALGINE PARODA 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Meila Kairiukštytė-Balkus
New Yorko modernaus meno muziejuje šiemet sausio gale užsidarė Joseph Cornell darbų apžvalginė paroda.

21. TEILHARD DE CHARDIN 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : K. T.
100 metų nuo krikščionybės ir evoliucijos sintezės ieškotojo gimimo   Šįmet gegužės 1 d.

22. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PRABILO LIETUVIŠKAI 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Alfonsas Grauslys
Tęsinys iš 1980 m. Aidų Nr. 5 Popiežius Jonas Paulius II priima Kauno vyskupo Liudviko Povilonio

23. BANDYMAI ĮSTEIGTI GELEŽINI FONDĄ 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Antanas Gailiušis
Antanas Gailiušis, uolus JAV LB veikėjas ir vienas iš Geležinio Fondo iniciatorių Lietuvių Fondui

24. MŪSŲ BUITYJE 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
—    JAV LB Kultūros tarybos premijų įteikimo šventė įvyko gegužės 17 Lietuvių

25. ADOS PELDAVIČIŪTĖS - MONTVYDIENĖS POMIRTINĖ DAILĖS PARODA NEW YORKE 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Paulius Jurkus
Ada Peldavičiūtė - Montvydienė — Autoportretas (akvarelė) Ados Peldavičiūtės-Montvydienės

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai