Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1981 1 sausis-vasaris
 

1. SVEIKINANT BR. KVIKLIO NAUJĄ UŽMOJĮ — "LIETUVOS BAŽNYČIŲ" LEIDIMĄ 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas Alaušius
Bronius Kviklys BRONIUS KVIKLYS: Lietuvos bažnyčios. I tomas: Telšių vyskupija. Amerikos lietuvių

2. MARIŲ VĖJUI SKAMBANT 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Aug. Raginis
KOTRYNA GRIGAITYTĖ: Marių vėjui skambant. Lyrika. Išleido "Darbininkas". Viršelis ir iliustracijos —

3. APIE DIEVUS IR ŽMONES 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Dr. Jonas Balys
ALGIRDAS J. GREIMAS. Apie Dievus ir žmones: lietuvių mitologijos studijos. Chicago. Algimanto Mackaus

4. LENKŲ KATALIKŲ II IR III ENCIKLOPEDIJOS TOMAI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Paulius Rabikauskas
ENCYKLOPEDIJA KATOLICKA. Tom II: Bar — Centuriones, LUBLIN, Katolicki Unywersitet Lubelski, 1976, VIII psl.

5. PABALTIJO KLAUSIMAS IR VAKARAI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : A. Lembergas
BALTIC STATES: A DOMESTIC ISSUE, AN INTERNATIONAL PROB-LEM. By Senator John W. Knight and Emils Delinš.

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Antanas Jasmantas: IR NIEKAD NE NAMOLEI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis. Southfield, Mich., 1980. 70 psi.,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai