Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1982
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

1. Vasario 12 d. Bernardui Brazdžioniui suėjo 75 metai 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Vasario 12 d. Bernardui Brazdžioniui suėjo 75 metai amžiaus. Šioje sukaktyje mieliau ir lengviau yra

2. VACLOVO BIRŽIŠKOS ĮNAŠAS LITUANISTIKON 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
Dėl lietuviškos knygos eičiau nors j patį pragarą . Vaclovas Biržiška Vaclovas Biržiška, vienas

3. JAV LB ATŠVENTĖ 30-METĮ IR PAGERBĖ LAUREATUS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Alf. Nakas
JAV LB jubiliejinis suvažiavimas Detroite pradedamas Lietuvos himnu. Prie mikrofono JAV LB valdybos

4. DOMO IR SOFIJOS JASAIČIŲ ATMINIMUI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Birutė Giplijauskaitė
Kad abu išpildytume Tavo šventą valią ir nėštume palaimą savo tautai . . . Šįmet birželio 5 d.

5. LIETUVIŲ PARAPIJOS PAVOJUJE 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : L. A.
Praėjo daugiau kaip 100 metų, kai pirmieji mūsų emigrantai išlipo į šį žemyną ir metėsi į

6. Vincas Krėvė 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė, nuo kurio gimimo (1982.V.7) šiemet suėjo 100 metų. P.

7. VINCAS KRĖVĖ, JO GIMTOJI ŽEMĖ IR ŽMOGUS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
Žmogus yra savo gyvenamojo laiko, gimtosios savo žemės ir savo tautos istorinio kelio aidesių

8. Vinco Krėvės žodis 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vincas Krėvė
. . . Kai pradėjau kurti, tai buvo pirmoji Lietuva, ir as niekados negalvojau, kad aš dirbu dėl garbės

9. PREL. LIUDVIKAS MENDELIS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
PREL. LIUDVIKAS MENDELIS, miręs liepos 15 d. Baltimorėje. Velionis pasižymėjo nuostabiu pastoraciniu

10. MAIRONIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : MAIRONIS
MAIRONIS 1862 — 1932 O ji, padavusi man lyrą, Į tą užburtą vedė šalį, Kur takas ašaromis

11. MAIRONIS MANO ATSIMINIMUOSE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VYSK. ANTANAS DEKSNYS
1. Pirmasis susitikimas su Maironiu. Devynioliktojo amžiaus lietuviai kunigai-po-etai mane ėmė džiuginti

12. VINCĖ JONUŠKAITĖ TEATRE IR GYVENIME 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : STASYS SANTVARAS
Rytuose nuo Panevėžio, anapus didelių girių, tūno Subačius. Knygose rašoma, kad Subačių nuo

13. Vytautas Alantas 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
Vytautas Alantas, kuriam šiemet birželio 18 d. suėjo 80 metų. Vytautas Alantas yra vyresniosios kartos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai