Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1983
Categories 1983
1 sausis-vasaris (24), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (25), 4 liepa-rugpjūtis (19), 5 rugsėjis-spalis (24), 6 lapkritis-gruodis (26)
 

1. LIETUVIŠKOJI VEIKLA 1982 METAIS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : A. PLUKAS
Praeitais metais lietuviškoji veikla buvo gana plati bei įvairi ir reiškėsi daugeliu formų. Detaliai ją

2. SKULPTORIAUS ALEKSANDRO MARČIULIONIO KŪRYBA 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : V. VIZGIRDA
Skulptorius Aleksandras Marčiulionis gimė 1911 m. kovo 3 d. Žaga-riškių kaime, Garliavos vis., Kauno

3. Vytautas Ignas 1983/2 kovas-balandis; Autorius : L.A.
Šių metų JAV LB Kultūros tarybos dailės premiją laimėjo Vytautas Ignas, uoliausias lietuviškos

4. Popiežius Jonas Paulius II su Lietuvos vyskupais 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Popiežius Jonas Paulius II su Lietuvos vyskupais bendroje audiencijoje balandžio 22 d. Iš kairės:

5. UŽBAIGTA ARKIVYSK. JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS BYLA 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA, M.I.C
1982 m. gegužės 11 d. popiežius Jonas Paulius II liepė paskelbti dekretą, kuriuo pripažįstama, kad

6. KAIP UOLA VIDURY UPĖS 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : JURGIS JANKUS
Su kunigu Stasiu Yla neteko nei kartu augti, nei vienoje vietoje dirbti, net nei ilgesnį laiką kur nors

7. ISTORIZMAS IR MACEINA 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : J. JAKŠTAS
I Ne per seniai gavau knygutę iš Vilniaus, matyt, jauno autoriaus, Vinco Kryževičiaus, pavadintą

8. PLUOŠTELIS MINČIŲ PIE JUOZĄ KELIUOTĮ 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : STASYS SANTVARAS
1902.VIII.22 — 1983.111.25 Nekrologo vietoje Kiekvienas laikotarpis į gyvenimą atsiveda savo

9. ADOMO GALDIKO KŪRYBOS RAIDA 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : MEILA KAIRIŪKŠTYTĖ
Adomas Galdikas 1893.X.30 — 1969.XII.7 Prieš keliolika metų, Bostone susėdus prie vaišių stalo,

10. ADOMO GALDIKO PEDAGOGINĖ MĮSLĖ 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : ROMAS VIESULAS
DVI ĮTAKOS LIETUVOS MENE Pažvelgę į istoriją, matome, kad įtakos mene buvo perduodamos labai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai