Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1983
Categories 1983
1 sausis-vasaris (24), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (25), 4 liepa-rugpjūtis (19), 5 rugsėjis-spalis (24), 6 lapkritis-gruodis (26)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO PASKAITŲ SUGLAUSTOS MINTYS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : K.T.
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos XII-ajame suvažiavime kun. Antano Rubšio įvadinė paskaita

2. LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS ST. PETERSBURGE 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : V. K.
1982.XI.24-28 d.d.   Suvažiavimą surengė pernai įsisteigęs LKM Akademijos Židinys St.

3. KAZYS ŠAPALAS — "ŽIDINIO" ORGANIZATORIUS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Administrator
Kadangi tautiškai gyvoji mūsų vyresnioji karta pasiekė mirties retinamą amžių, visą laiką

4. DĖL BIČIULIO KOJELIO PASTABŲ 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
Aidų 1982 m. Nr. 5 bičiulis Juozas Kojelis skaitytojų dėmesį atkreipė į mano 1981 m. politinės

5. BRITANIJA IR PABALTIJO VALSTYBĖS PASAULINIO KARO METU 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas Liepinis
Pabaltijo valstybių problema nebuvo šalutinis antrojo pasaulinio karo epizodas — ji giliai paveikė

6. DVI GROŽINĖS LITERATŪROS PREMIJOS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
LRD narė Nelė Mazalaitė savo vyro Juozo Gabės atminimui pasiūlė rašytojų draugijai dvi poezijos

7. RELIGINIAI ĮVAIZDŽIAI MACKAUS POEZIJOJE 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
Kodėl savo poezijoje Algimantas Mackus gausiai naudojo religinius įvaizdžius? Prof. dr. Rimvydo

8. ISTORIJA IR MITAS TRIJUOSE ROMANUOSE IŠ LIETUVOS 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Aušra Liulevičienė
Galutinius žmogaus egzistencijos klausimus svarstantieji trys romanai yra aptariami doktorantės Aušros

9. TRUMPAS POEZIJOS ŽODIS 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Prof. dr. B. Ciplijauskaitė
Trumpas poezijos žodis: daug pasakyti nedaugeliu žodžių. Dėl to ir iš skaitytojo nemažai reikalaujama.

10. NUO JAUNYSTĖS IKI SENATVĖS SUAUGUSIOJO KAITA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Kęstutis Trimakas
Psichologija atveria vis naujas žmogaus gyvenimo platumas bei vidaus gelmes. Su naujom suaugusio žmogaus

11. VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ PSICHOLOGINIS SVEIKATINGUMAS 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Dr. Aldona Malcanaitė-Grinienė
Dr. Aldona Malcanaitė-Grinienė LKM Akademijos suvažiavime. Visos nuotraukos K. Trimako "Niekas

12. GABRIEL GARCIA MARQUEZ — ATOGRĄŽŲ PASAKOTOJAS 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Stasys Goštautas
1982 metų Nobelio premija iškėlė klausimą, kuria kryptim eina ši. beveik šimtamete, institucija, ir

13. JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VĖLIAUSIAS LAIKOTARPIS 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Vytautas Volertas
Ryškesni bruožai Jei atsirastų sąjūdis, daugiau žadąs pavergtai Lietuvai ir išeivijai, kaip

14. MŪSŲ BUITYJE 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
JAV LB Kultūros tarybos premijos: 1982 metų Literatūros -mokslo 3000 dol. premija paskirta Genovaitei

15. KAZIMIERAS KANTRIMAS XIX AMŽIAUS VISUOMENININKAS - ŠVIESUOLIS VILNIUJE 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Jurgis Žalkauskas
Iš Vakarų Europos atėjusias šviečiamojo laikotarpio idėjas jis pastatė prieš caro valdžios

16. MILIJONAS DOLERIŲ LIETUVIŲ KULTŪRAI REMTI 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Antanas Juodvalkis
LIETUVIŲ FONDO 20 METŲ VEIKLOS APŽVALGA   Lietuvių Fondo organizavimas Amerikos lietuviai

17. DAIL, MAGDALENA STANKŪNIENĖ — LIETUVIŠKOS BUITIES VAIZDUOTOJA 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Mikas Šileikis
Pernai rugsėjo 18 - spalio 17 d. "Galerijoje", Chicagoje, vyko dailininkės Magdalenos Birutės

18. MŪSŲ BUITYJE 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Baltų Laisvės Dieną JAV prez. Ro-nald Reagan iškilmingai paskelbė birželio 13 Baltuosiuose rūmuose. Ta

19. PREMIJOS IR PREMIJŲ ŠVENTĖ 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : L. A.
Šie metai galės būti vadinami premijų metais. Niekad jų nebuvo tiek daug vienu sykiu — nei laisvoje

20. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : A. Mauragis
Ar mokslas neprieštarauja tikėjimui? Daug kartų įvairiomis progomis esame skaitę ir rašę, kad mokslas

21. DU ŽVILGSNIAI, LIETUVIŲ DIENOMS PRAĖJUS 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Didžiausia grasa Kai kuriuos visuomeninius įvykius aplinkybės išvelka prieš mūsų akis. Iš tų

22. ŠV. MIŠIŲ PRASMĖ 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Rubikas
Komentaras naujajame Šventojo Rašto vertime   Prel. Ladas Tulaba yra lietuvių kal-bon naujai

23. LIETUVIŲ DIENOS CHICAGOJE 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Juozas Prunskis
JAV prezidentas Ronald Reagan savo sveikinimo rašte Lietuvių dienų rengėjams pareiškė, kad jis

24. MŪSŲ BUITYJE 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
— Lietuvių Poezijos dienos, kurių sumanytojas ir vykdytojas yra Kazys Bra-dūnas, šį pavasarį

25. DAIL. REGINOS INGELEVIČIENĖS KŪRYBA 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Dail. Regina Matuzonytė - Ingelevičienė po mirties (1980 metais) paliko gausią savo tapybos darbų

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai