Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1985
Categories 1985
1985 m. 1 sausis-vasaris (20), 1985 m. 2 kovas-balandis (16), 1985 m. 3 gegužė-birželis (20), 1985 m. 4 liepa-rugpjūtis (19), 1985 m. 5 rugsėjis-spalis (19), 1985 m. 6 lapkritis-gruodis (20)
 

1. LEONO LĖTO POETINIS DEBIUTAS 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Leono Lėto pavardė (teisingiau, slapyvardis) išeivijos skaitytojui pažįstama, girdėta, nors tenka

2. KITOKIOS LIETUVOS ILGESYS 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Vincentas Liulevičius
Bronys Raila yra gerai visiems pažįstamas autorius. Jis 1960 - 1983 metais išleido dvylika knygų,

3. MEMORIALINIS LEIDINYS "PETRAS KARUŽA" 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : J. Gliauda
Gyvenimo tikrovės sausroje netikėtai pražysta romantiški jaunatviškos bičiulystės žiedai. Elegišku

4. EGLĖS JUODVALKĖS MĮSLĖ: "PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI" 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Eglės Juodvalkės antroji poezijos knyga "Pas ką žiedas žydi" (Southfield, MI; Ateitis, 1983. Viršelis

5. VISUOMET LAUKIAMA KNYGA 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Pr. Visvydas
Viena iš gražesnių kultūrinių tradicijų pavergtoje Lietuvoje tebėra poezijos pavasarių šventės su

6. KAZIO BRADŪNO "PRIERAŠAI" 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Ilona Gražytė - Moziliauskienė
Ilgas ir brandus Kazio Bradūno kūrybos kelias. Per daugiau negu keturiasdešimt metų jis išliko

7. ALEKSIO RANNITO ĮNAŠAS Į ČIURLIONIANĄ 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Jurgis Gliauda
Pažvelgus į bibliografinius sąvadus, kuriuos įprasta dėti knygose apie M. K. Čiurlionį, matyti, kad

8. OSTRAUSKO PJESĖS RYTŲ EUROPOS PASAULIS 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : J. Ž.
Kostas Ostrauskas: GUNDYMAI. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga, 1983. 119 p. Kareivis

9. RŪTOS KLEVOS VIDŽIŪNIENĖS SUNKUMAI 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Rūtos Klevos Vidžiūnienės rinkinyje Vieno vakaro melancholija (Chicaga, Lietuviškos knygos klubas. 1983.

10. KARDINOLO VIŠINSKIO DVASINIS PORTRETAS 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Saulius Pašilis
Stefan, Cardinal Wyszynski, A FREEDOM WITHIN. London, Ghodder & Stoughton, 1984; A. Micewski, CARDINAL

11. DU STEFANO HEYMO ROMANAI 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Spec.
Stefan Heym: SCHVVARZENBERG. Muenchen, C. Bertlesman Verlag, 1984. Naujausia Stefano Heymo knyga,

12. CINZO TURTINGAS PASAULIS: "ŠVENTOJO PETRO ŠUNYNAS" 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Eduardo Cinzo naujasis romanas, "Šventojo Petro Šunynas" (Chicaga, Ateities literatūros fondas, 1984;

13. VYTAUTO VOLERTO ROMANAS "JAUČIO RAGAI" 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Jurgis Gliauda
Vasaros išvakarėse ant knygnešių skobnių pasirodęs Vytauto Volerto romanas "Jaučio ragai" patraukia

14. LIETUVOS DVASINIAI BRUOŽAI CZESLAWO MILOSZO "ULRO ŠALYJE" 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : A. L.
Czeslavv Milosz: THE LAND OF ULRO. New York, 1984. Išleido Farrar, Straus, Giroux. Česlovo Milošo

15. MACKUI SUGRĮŽUS 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Algimantas Mackus po antros savo poezijos knygos "Jo yra žemė" sukrėtė lietuviškąjį pasaulį.

16. KNYGA APIE NUOSTABŲ SESERIJOS PASAULĮ 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Rasa Iešmantaitė
Yra pasaulyje tik jaunystė, ir namai. Vyt. Mačernis "Stebuklinga patvorių žolė". (Vilnius, Vaga,

17. ANAPUS MARIŲ 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : A. Tyruolis
Poeto Venancijaus Ališo (prel. Aleksandro Armino, 1908 - 1975) bičiuliai susibaudę jo mirties 10-mečio

18. TRYS KNYGOS ETNOGRAFIJAI 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Lietuvių etnografijos mokslinė literatūra iš lėto praturtėjo septyniomis monografijomis trijose

19. DĖL "DANGAUS IR ŽEMĖS ŠAKNŲ" RECENZIJOS 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Antanas Musteikis
Perskaitęs Pr. Visvydo recenziją "Keturių kartų lemtį pasakojant" (Aidai, 1984 m. 6 nr.),

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai