Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1986
Categories 1986
1986 m. 1 (21), 1986 m. 2 (19), 1986 m. 3 (19), 1986 m. 4 (23)
 

1. DAR VIENA KULTŪRINĖ BANGA 1986/1986 m. 1; Autorius : Adolfas Markelis
Penktasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas Išeivijos kultūrinis gyvenimas, tekėdamas ramia ir kartais

2. DEŠIMTASIS LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS 1986/1986 m. 1; Autorius : Jurgis Gimbutas
1985 metų lapkričio 28 dienos rytą Chicagoje, Jaunimo centre, įvyko X-ojo Lituanistikos instituto

3. MOKSLINĖ KONFERENCIJA APIE TAUTINĖS SĄMONĖS IŠLAIKYMĄ IŠEIVIJOJE 1986/1986 m. 1; Autorius : Kęstutis Trimakas
1985 m. lapkričio 23 - 24 d. Chicagoje buvo suruošta mokslinė konferencija apie tautinės sąmonės

4. RAŠYTOJO IR VALSTYBĖS VAIZDUOTĖ 1986/1986 m. 1; Autorius : Saulius Pašilis
Sausio 12 - 17 d. New Yorke įvykusiame Tarptautinio PEN Klubo kongrese pagrindinė tema buvo dvi vaizduotės

5. BAISUSIS BIRŽELIS PALYGINIMAS, DIMENSIJOS 1986/1986 m. 2; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Klausimai istorijai Įvykių negalima apibūdinti vienu žodžiu ar bendru pavadinimu. Žodyje nepakanka

6. CLAUDE SIMON — NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1986/1986 m. 2; Autorius : S. P.
1985 m. Nobelio literatūrinė premija buvo paskirta romanistui Claude Simon'ui, pirmajam prancūzų

7. TARPTAUTINIS RAŠYTOJŲ (PEN) SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE 1986/1986 m. 2; Autorius : Leonardas Andriekus
PEN organizacijos suvažiavimas New Yorke, įvykęs prieš gerą pusmetį, aišku, jau priklauso istorijai.

8. LITUANISTIKOS KATEDRA 1986/1986 m. 3; Autorius : Antanas Dundzila
Lituanistikos Katedra — angliškai The Endovved Chairof Lithuanian Studies" — formaliai žiūrint,

9. OPEROS "DUX MAGNUS" SPEKTAKLIS CHICAGOJE 1986/1986 m. 3; Autorius : Saulė Jautokaitė
Šių metų gegužės 31 d. Chicagos Civic teatro salėje įvyko komp. Dariaus Lapinsko operos "Dux Magnus"

10. PASIKALBĖJIMAS SU ČESLOVU MILOŠU 1986/1986 m. 3; Autorius : Saulius Pašilis
Nobelio literatūrinės premijos laureatas Česlovas Milošas, kuriam šįmet sueina septyniasdešimt penkeri

11. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERYS 1986/1986 m. 3; Autorius : Alf. Tyruolis
Kada ir kokiomis aplinkybėmis įsikūrė Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolynas Putname (Conn.), kaip

12. LIETUVIŲ IŠEIVIŲ VYSKUPO PASTORACINĖS TEISĖS 1986/1986 m. 4; Autorius : Red
Popiežiškoji komisija emigrantų bei turistų reikalams suteikė vysk. Pauliui Baltakiui, O.F.M., kaip

13. TARPTAUTINIO PEN KLUBO KONGRESAS 1986/1986 m. 4; Autorius : Dal.
49-asis Tarptautinio PEN Klubo kongresas įvyko Hamburge, Vakarų Vokietijoje, birželio 22-26 d. Jo

14. RELIGINĖS ŠALPOS 25 METŲ SUKAKTIS 1986/1986 m. 4; Autorius : L. A.
Tarp išeivijos žymiųjų organizacinių vienetų svarbų vaidmenį atlieka Religinė šalpa, kaip Kunigų

15. METAMORFOZE LIETUVOJE 1926 METAIS 1986/1986 m. 4; Autorius : M. J. Adomaitis
60 metų sukakčiai Rinkimai į IlI-ąjį seimą turėjo įvykti 1926 metų gegužės pradžioje. įjuos

16. KĄ RADO ERDVĖLAIVIAI KOMETOJE? 1986/1986 m. 4; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
Mėnesiui prabėgus nuo Halley kometos perihelio, kurs įvyko š.m. vasario 9 d., ir kada kometos aktyvumas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai