Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1987
Categories 1987
1 nr. (22), 2 nr. (18), 3 nr. (21), 4 nr. (20)
 

1. EDITOS NAZARAITĖS POEMA 1987/1 nr.; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Editos Nazaraitės eilėraščiai knygoje MEDAUS IR KRAUJO LAŠAI (Čikaga: Ateities literatūros fondas,

2. PAULIAUS JURKAUS VILNIETIŠKOS SAKMĖS 1987/1 nr.; Autorius : K. Barėnas
Pastarojo pokario metu svetur lietuviai rašytojai yra sukūrė nemaža legendų, sakmių, baladžių,

3. ROMANAS APIE NAUJĄ TIKROVĘ IR SENAS ŽAIZDAS 1987/1 nr.; Autorius : Saulius Pašilis
Algimantas Zurba: MOLŽEMIS. Vilnius, Vaga, 1986. Naujas Algimanto Zurbos romanas "Molžemis" yra taip

4. ĮPUSĖTA LIETUVOS MIESTELIŲ ISTORIJA 1987/1 nr.; Autorius : Jurgis Gimbutas
1978 metais pradėtosios leisti urbanistikos veikalų serijos jau yra devynios knygos. Iš numatytųjų 61

5. BRONIAUS AUŠROTO ATSIMINIMAI APIE LIETUVOS ŽVALGYBĄ 1987/1 nr.; Autorius : Algirdas Gustaitis
Kiekviena valstybė turi žvalgybą. Mums, lietuviams, įdomu, kokia buvo Nepriklausomos Lietuvos žvalgyba.

6. NAUJAS MYKOLO SLUCKIO ROMANAS 1987/2 nr.; Autorius : Juozas Žiogas
Mykolas Sluckis: MEDŽLIEPIS. Vilnius, Vaga, 1986. Didelės dorybės, stambios ydos — toks

7. IVINSKIO RINKTINIŲ RAŠTŲ ll - ĄJĮ TOMĄ PASITINKANT 1987/2 nr.; Autorius : Vincas Trumpa
Neseniai pasirodė stambus prof. Zenono Ivinskio Rinktinbių raštų II-asis tomas (Roma, 1986, 723 psl.).

8. PRANO ČEPĖNO NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS II TOMAS 1987/2 nr.; Autorius : J. JAKŠTAS
Pranas Čepėnas: NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. II tomas. Išleido Dr. K. Griniaus fondas. Čikaga,

9. KNYGA APIE MOKSLININKĄ JĖZUITĄ TOMĄ ŽEBRAUSKĄ 1987/2 nr.; Autorius : Alė Rūta
V. Zubovas: TOMAS ŽEBRAUSKAS IR JO MOKINIAI, Vilnius, "Mokslo" leidykla, 1986. Viršelio iliustracijos:

10. KNYGA APIE KUN. POPIELIUŠKOS "KRYŽIAUS KELIĄ" 1987/2 nr.; Autorius : J. Ž.
"Solidarumo" sąjūdžiui klestint ir vėliau, apsiausties būvio metais, šv. Stanislovo Komtkos bažnyčia

11. PAREIŠKIMAS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KLAUSIMU 1987/3 nr.; Autorius : Red
Ryšium su Lietuvos krikšto 600 metų sukakties minėjimu išeivijoje pradėta akcija prašyti popiežių,

12. ČESLOVO MILOŠO "NEPASIEKIAMA ŽEMĖ" 1987/3 nr.; Autorius : Algis Račiūnas
Czeslaw Milosz: UNATTAINABLE EARTH. New York, Ecco Press, 1986. "Unattainable Earth" (Nepasiekiama

13. ANTANO VAIČIULAIČIO "VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS" 1987/3 nr.; Autorius : R. Šilbajoris
Antanas Vaičiulaitis, VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS. Čikaga, Ateities literatūros fondas, 1986. 130

14. BRADŪNO SUKAKTUVINĖ KNYGA 1987/3 nr.; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Nors krikštytojai dažnai naikindavo jiems keistus religinius simbolius, liaudis juos išlaikė,

15. PABALTIJYS VIDURIO EUROPOS KULTŪROS METRAŠTYJE 1987/3 nr.; Autorius : JP
Michigano universiteto Amerikoje leidžiamas metraštis "Crosscurrents" — "Kryžminės srovės" šiandien

16. RENESANSO FILOSOFIJOS CHRESTOMATIJA 1987/4 nr.; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
FILOSOFIJOS ISTORIJOS CHRESTOMATIJA. Renesansas, t. I, Vilnius, "Mintis", 1984, 544 p.; t. II, Vilnius,

17. PJESĖ "EGLĖS ŽALČIŲ KARALIENĖS", MOTYVAIS 1987/4 nr.; Autorius : Antanas Slavov
Antanas Slavov, vienas žymiausių šiandienos bulgarų rašytojų, nuo 1977 m. gyvena Jungtinėse Amerikos

18. KETURI BALSAI 1987/4 nr.; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
"Keturi: Jaunųjų poezijos rinkinys" (Čikaga: Ateities Literatūros fondas, 1986; Jono Kuprio aplankas ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai