Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1975
Categories 1975
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (15), 3 kovas (18), 4 balandis (15), 5 geguze (16), 6 birzelis (17), 7 rugsejis (17), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. NAUJOKAIČIO LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA 1975/1 sausis; Autorius : Keblys Kęstutis
Išeivijos sąlygomis mokslo veikalų pasirodo nedaug, tad kiekviena naujai išleista mokslinio pobūdžio

2. PROZOS ANTOLOGIJA EMIGRANTINĖMIS TEMOMIS 1975/1 sausis; Autorius : Guopis Titas
Prieš keletą metų Vytauto Kazakevičiaus pastangomis Vilniuje buvo išleista poezijos antologija Graži

3. A. LANDSBERGIO STEBUKLINĖS DRAMOS 1975/2 vasaris; Autorius : Šilbajoris R.
ALGIRDAS LANDSBERGIS: Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjuje. Du stebukliniai vaidinimai. Algimanto Mackaus

4. Kultūros žmonių galerija Ylos studijoje 1975/3 kovas; Autorius : Kulbokas Vladas
STASYS YLA: Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje (nuo Mažvydo ligi Skvirecko). Lietuviškos knygos

5. MINDAUGAS A. KAIRIO DRAMŲ TRILOGIJOJ 1975/3 kovas; Autorius : Grinius J.
ANATOLIJUS KAIRYS, Karūna, istorinė trilogija — poema. "Dialogo" leidinys, Chicago, 1974. 318 psl.,

6. NAUJĄ LIETUVOS ŽEMĖLAPI PASITINKANT 1975/3 kovas; Autorius : Girnius Antanas
Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba 1973 m. data išleido kartografo pik. Juozo Andriaus sudarytą

7. Grincevičiaus "Vyskupo katinas" 1975/3 kovas; Autorius : Mirga G.
Česlovo Grincevičiaus naujoji knyga "Vyskupo katinas" (Chicago, 1972), išleista JAV LB Švietimo Tarybos,

8. ATSIMINIMAI APIE BALĮ SRUOGĄ 1975/4 balandis; Autorius : Juozas Girnius
Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. Spaudai paruošė ir išleido VANDA SRUOGIENĖ. Chicago, 1974. XIV+552

9. V. ALANTO "ŠVENTARAGIS" 1975/4 balandis; Autorius : Vladas Kulbokas
VYTAUTAS ALANTAS: Šventaragis. Istorinis romanas. Du tomai. Vilties draugijos leidykla, Cleveland, 1972 ir

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/4 balandis; Autorius : Red.
Kazys Škirpa: SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI. Dokumentinė apžvalga. Išleido autorius,

11. PRŪSŲ KALBOS GRAMATIKA 1975/5 geguze; Autorius : Pr. Skardžius
WILLIAM R. SCHMALSTIEG: An Old Prussian grammar; the phonology and morphology of the three catechisms. The

12. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1975/5 geguze; Autorius : Alaušius
Šalia grožinės literatūros kūrinių kasmet sulaukiame ir memuarinių leidinių. Tiesa, ir atsiminimai

13. A. TYRUOLIO SONETAI 1975/5 geguze; Autorius : Vladas Kulbokas
ALFONSAS TYRUOLIS: Diemedžio paunksmėje. Sonetai. "Šaltinio" leidinys, Nottingham, England, 1974. 31 psl.,

14. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/5 geguze; Autorius : Red.
Alfonsas Grauslys: ŠVIESA TAMSOJE. "Krikščionis gyvenime" knygų serijos Nr. 11,' Putnam, Conn., 1974.

15. PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA 1975/6 birzelis; Autorius : Administrator
MARTYNAS MAŽVYDAS: Pirmoji lietuviška knyga. Redakcinė komisija: K. Korsakas (pirm.), K. Ambrasas, J.

16. 1941 M. SUKILIMO ISTORIJA 1975/6 birzelis; Autorius : J.G.
KAZYS ŠKIRPA: Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Išleido autorius, Washington, D.C., 1975. 583 psl.,

17. M. SAULAITYTĖS EILĖRAŠČIAI 1975/6 birzelis; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
MARIJA SAULAITYTĖ: Šeštoji diena. Eilėraščiai. London, 1974. 70 p., 3 dol.Šeštoji diena — Marijos

18. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/6 birzelis; Autorius : Red.
ADOMAS GALDIKAS. Redagavo J. Girnius. J. Girniaus, M. Galdikienės, L. Andriekaus, V. Vizgirdos ir Waldemar

19. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : Alaušius
K. Bielinio atsiminimų III tomasKIPRAS BIELINIS: Gana to jungo. Išleista autoriaus ir Amerikos Lietuvių

20. JANKUTĖ ATLAIKO KONKURENCIJĄ 1975/7 rugsejis; Autorius : Gintarė Ivaškienė
NIJOLĖ JANKUTĖ: Nuo devynių iki pirmos. Akademinės Skautijos leidykla. Chicago, 1973. 133 psl.Prieš

21. VOKIEČIAI LIETUVOJE PO 1945 METŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : M. G. Slavėnienė
EINE DOKUMENTATION: DEUTSCHE IN LITAUEN NACH 1945.Huttenfeld, data nepažymėta. Išleido Litauische

22. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/7 rugsejis; Autorius : Red.
Prel. Aleksandras Dambrauskas - Jakš­tas: UŽGESĘ ŽIBURIAI. Biografijų ir nekrologų rinkinys. Lietuvių

23. JAUNO MIRUSIO POETO PALIKIMAS 1975/8 spalis; Autorius : Administrator
ARVYDAS AMBRASAS: leme, nepalik mūsų. Paruošė M. Martinaitis. Vilnius, Vaga, 1974. 64 psl.Pernai

24. FENOMENOLOGIJOS |VADAS 1975/8 spalis; Autorius : K. Skrupskelis
DAVIS STEWARD and ALGIS MICKŪNAS: Exploring Phenomenology. American Library Association, Chicago, 1974. 165

25. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/8 spalis; Autorius : red.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. Tomas IV. Redagavo Simas Sužiedėlis ir Juozas Jakštas, talkinami Ritos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai