Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1989
Categories 1989
1 nr. (25), 2 nr. (26), 3 nr. (27), 4 nr. (24)
 

1. LIETUVOS DAILĖ SOCIALISTINIO REALIZMO KONTEKSTE 1989/1 nr.; Autorius : Daiva Skuodytė
"Menas, kaip pavydus karalius, nepakenčia kišimosi į jo reikalus" — rašė XX a. prancūzų

2. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS XIV SUVAŽIAVIMAS ROMOJE 1989/1 nr.; Autorius : Dr. Barbora Vileišytė
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, atgimusi tremtyje ir surinkusi išblaškytus pasaulyje savo narius,

Nei visa Lietuvių Bendruomenė šioje šalyje, nei jos ankstesnės ir dabartinė Krašto valdyba neturėjo

4. PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO ŠVENTĖ 1989/1 nr.; Autorius : J. Žygas
Šventė įvyko sausio 28 d. Jaunimo centre. Institutas, veikiantis Čikagoje, Jaunimo centre, šia proga

5. DR. VINCAS KUDIRKA IŠ TOLO 1858 - 1899 1989/2 nr.; Autorius : M. J. Adomaitis
"Varpo" 100-mečiui Lietuvą prikėlė jauni žmonės. Kai 1883 metais pasirodė "Aušra",

6. TRUBADŪRAS ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS SCENOJE 1989/2 nr.; Autorius : J. Žygas
Opera yra labai ištaiginga ir brangi meno forma. Už tai jomis ir yra didžiuojamasi. Milanas didžiuojasi

7. EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO JAUNIMO PREMIJA 1989/2 nr.; Autorius : J. Žygas
Balandžio 3 dieną Tautiniuose namuose Čikagoje įvyko Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo dvyliktosios

8. MARGUERITE YOURCENAR PRISIMINUS 1989/2 nr.; Autorius : Rimvydas Šliažas
IŠ PASAULINĖS LITERATŪROS (1903 - 1987) Literatūros mėgėjui prancūziškai rašančios Marguerite

9. RUOŠIAMASI ŠEŠTAJAM MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMUI 1989/2 nr.; Autorius : J. Žygas
Šeštasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas rengiamas 1989 m. lapkričio 22 - 26 dienomis Čikagoje. Nors,

10. STIPRYBĖ ŠAKNYSE 1989/2 nr.; Autorius : Pr. G.
Žmogus tam tikra prasme panašus j medį — turi šaknis. Skirtumas tik tas, kad medžio šaknys yra

Visu pločiu Krupavičiaus gyvenimas išsiskleidė nepriklausomybės metais. 1918 m. vasarą Seinų

12. DEVINTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ 1989/3 nr.; Autorius : J. Žygas
Esame maža tauta tarp didelių kaimynų, tad norint išsilaikyti, turime apsiginkluoti kultūriniais

13. ŽODIS APIE BRAZDŽIONĮ LIETUVOJE 1989/3 nr.; Autorius : Aleksandras Šidlauskas
Poetinio žodžio magija — tai minčių, jausmų ir vaizdinių visuma. Poetinis žodis užburia

14. IŠEIVIJOS MUZIKOS SUGRĮŽIMAS TĖVYNĖN 1989/3 nr.; Autorius : Algis Šimkus
Išėjau į kelią pažiūrėt, ar žmonės nesugrįžta iš kelionės. Jonas Mekas Dar visai

15. "VARPO" DŪŽIAMS TEBEAIDINT 1989/3 nr.; Autorius : J. Žygas
"Varpo" šimtmečiui paminėti Prieš šimtą metų buvo išleistas "Varpas", kurio aidais dr. Vincas

16. TEPASILIEKA DRAUGYSTĖ 1989/3 nr.; Autorius : Henrikas Nagys
Paskutinį kartą paspaudžiau Jono Sereikio ranką 1944-ųjų metų vasarą. Atsisveikinova tada, gal ir

17. Lietuvių Fondas laukia jaunesniosios kartos 1989/3 nr.; Autorius : Ramona Steponavičiūtė
Tarybos pirmininko Stasio Baro ir valdybos pirmininkės Marijos Reinienės vadovaujamas, Lietuvių fondas

18. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS LEMONTE 1989/4 nr.; Autorius : Antanas Dundzila
Mūsų išeivijos gyvenimas laikas nuo laiko sužiba didelės apimties reikšmingais žygiais, kurie

19. LIETUVIŲ FONDAS IR JO PARAMA IŠEIVIJOS KULTŪRINEI VEIKLAI 1989/4 nr.; Autorius : Antanas Juodvalkis
Lietuvių Fondo steigėju yra med. dr. Antanas Razma, dabartinis JAV LB Krašto valdybos pirmininkas. Jo

20. LITUANISTIKA POZNANĖS UNIVERSITETE (1919 - 1989) 1989/4 nr.; Autorius : K. J. Ambrasas
Lietuvių kalba, taip neseniai įgavusi juridinį pamatą Lietuvoje, net ir šiais tarptautinių sąmyšių,

21. LIETUVOS DAILININKŲ PARODA NIUJORKE (Rugsėjo 23 - 24 d.) 1989/4 nr.; Autorius : ANTANAS BANIŪNAS
Praėjus jau ilgokam laikui nuo didžiulės Lietuvos menininkų parodos Kultūros Židinyje Niujorke,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai