Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1990 2
 

1. PIRMIEJI METAI SU SOVIETAIS 1990/2; Autorius : M. J. Adomaitis
Okupacijos 50-mečiui 1940 birželio 15, šeštadienis. Iš ryto Lietuvos kariuomenės teisme paskelbtas

2. Premija 1990/2; Autorius : Red.
Dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė

3. LIETUVA VIDURIO EUROPOS KONTEKSTE 1990/2; Autorius : J. Liepinis
Literatūros ir Meno savaitraštis 1988 - 1989 metais pergyveno kokybinę transformaciją — tapo ne tik

4. KATALIKYBĖ IR LIETUVIŲ TAUTINĖ SAVIMONĖ 1990/2; Autorius : Dalia Marija Stančienė
Atitrūkę nuo savo praeities, žmonės neturi jėgos ateičiai kurti, nes netenka šiai kūrybai medžiagos.

5. Žinia 1990/2; Autorius : Red.
Algimanto Gurecko, Lituanistikos tyrimo ir studijų Centro mokslinio bendradarbio, pastangomis, National

6. KOMUNISTINĖS IDEOLOGIJOS IR RELIGIJOS SANTYKIS LIETUVOJE 1990/2; Autorius : Gediminas Kirkilas
Dogmatiškas marksistinis ateizmas, nors ir buvo primestas Lietuvos komunistams, nors ir surado čia šiokių

7. JUBILIEJINIS DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS 1990/2; Autorius : Juozas Žygas
Lietuvių meno ansamblis Dainava šiemet mini 45 metų veiklos sukaktį. Jis susiorganizavo ir savo veiklą

8. LIETUVIŲ FONDO METINIS SUVAŽIAVIMAS 1990/2; Autorius : J. Žygas
Kasmet rengiamas fondo suvažiavimas, kuriame nariai supažindinami su jo veikla. Apžvelgiami atlikti darbai

9. NAUJAS LIETUVIŠKAS FILMAS NIUJORKE 1990/2; Autorius : J. L.
Leonidas Jacinevičius Nuotr. V. Maželio Prieš išleisdamos savo gaminius į rinką, didžiosios Amerikos

10. MŪSŲ BUITYJE 1990/2; Autorius : Red.
—    Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis JAV Senato uženio reikalų komiteto rekomenduojamas

11. TĖVYNĖJE 1990/2; Autorius : Red.
—    Sovietų Sąjungos Prezidentas M. Gorbačiovas į Lietuvą atvyko sausio mėn., išbuvo 3 dienas,

12. Skaitytojai rašo 1990/2; Autorius : A. Šmulkštys, M. D.
Dr. Mirga Girniuvienė šių metų Aidų Nr. 1 aptaria filosofiją kaip mokslą apie žmogų, nukrypdama nuo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai