Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1991
Categories 1991
1 (33), 2 (27), 3 (25), 4 (25)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. DIRBANČIŲJŲ TEISES ŪKINĖJE SOCIALINĖJE DEMOKRATIJOJE 1991/1; Autorius : P. DAUGINTIS, S.J.
1989 m. pavasarį gavau iš Brazilijos naują knygą: Claudio Nascimiento Rosa Luxemburgo e soli-darnošč.

Mūsų tauta jau tiek kankinta ir mokyta. Tačiau žmogus vis dėlto tikisi, jog bus geriau, jog

3. 1990 METŲ LAPKRIČIO SINOIKIJA LIETUVOJE 1991/1; Autorius : Kęstutis Trimakas
1990 m. lapkričio 3 -11 d. Lietuvoje įvykusios Lapkričio Sinoikijos programos įvade cituojami popiežiaus

4. AŠTUNTASIS TEATRO FESTIVALIS 1991/1; Autorius : J. Žygas
Festivalis įvyko 1990 m. lapkričio 15 - 18 d. Jaunimo centre, Čikagoje. Paprastai festivalis trukdavo tris

Pedagoginis lituanistikos institutas, kuris veikia Jaunimo Centre, Čikagoje, sausio 19 d. išleido būrelį

Ši šventė turėtų pralenkti viską, kas iki šiol išeivijos buvo rengta. Bet garantuoti negalima,

7. MŪSŲ BUITYJE 1991/1; Autorius : Red.
— Prof. dr. Rolandas Povilonis, filosofas, išrinktas Vilniaus universiteto rektorium. "Aidų"

8. TĖVYNĖJE 1991/1; Autorius : Red.
— Lietuvoje įvykusiuose kovo 9 d. balsavimuose 90 procentų balsavusiųjų pasisakė, kad jie nori

9. LAIŠKAS "AIDŲ" REDAKCIJAI 1991/1; Autorius : Jonas Sakas-Sakevičius
1985 m. liepos - rugpjūčio "Aidų" įžanginiame straipsnyje Ilgiausiai lietuvių kalba einąs žurnalas.

XX a. gali atrodyti materialistinis, bedieviškas, totalitarinis ir 1.1., bet taip pat jis gali didžiuotis

11. KĄ BYLOJA VENGRŲ AUTORIAI P E N SUVAŽIAVIME 1991/2; Autorius : Al. L.
Lietuvos atgimimą išgyvename širdimi ir protu, liejame jausmus ir drauge mėginame suprasti, kaip

12. VIDURIO EUROPOS REVOLIUCIJA 1991/2; Autorius : J. Liepinis
Vidurio-Rytų Europos revoliucijos interpretatoriai Vakaruose susiduria su terminologine problema — kaip

13. PABALTIJO LITERATŪROS IŠ BRITIŠKOS PERSPEKTYVOS 1991/2; Autorius : Spectator
Į Pabaltijį iš Vakarų Europos at-klystantys lankytojai dažniausiai domisi politinėmis kolizijomis ar

14. LIETUVIŲ FONDAS SUKAUPĖ PENKIS MILIJONUS DOLERIŲ 1991/2; Autorius : Antanas Juodvalkis
Išeivijos lietuvių švietimo, kultūros ir jaunimo veiklai išlaikyti bei remti buvo ir tebėra reikalingos

15. MŪSŲ BUITYJE 1991/2; Autorius : Red.
—    Išeivijos didžioji kultūrinė šventė, surengta JAV Lietuvių Bendruomenės Čikagoje gegužės

16. TĖVYNĖJE 1991/2; Autorius : Red.
—    Šv. Tėvas Jonas Paulius II, birželio 1-9 dienomis lankydamasis Lenkijoje, nepamiršo nė

17. GRIŪVA TOTALITARINĖ IDEOLOGIJA 1991/3; Autorius : Raimondas Kašauskas
Jau kone pačioje atgimimo pradžioje pasigirdo žodžiai: desovietizacija, depolitizacija,

18. MUZIKOS ŠVENTĖ 1991/3; Autorius : J.Žygas
Didysis išeivijos kultūrinis renginys Drąsiai galima teigti, kad tokio renginio, kaip Muzikos šventė,

19. PATIKSLINIMAS 1991/3; Autorius : Red.
Vinco Trumpos straipsnyje "Dr. Jonas Šliūpas — aušrininkas" (š. m. Aidai, Nr. 2, p. 101, skl. 1,

Lietuvių tautos istorijos lapus per ilgus amžius rašė įvairių tautybių oficialūs ir neoficialūs

Remdamasis Viešojo įstatymo 101-309 104 Nuostatu, 256 straipsniu, pateikiu jums šią ataskaitą apie JAV

22. MŪSŲ BUITYJE 1991/3; Autorius : Red.
JAV LB Krašto valdybos Švietimo tarybos pirmininkė Regina Kučienė, prasidedant mokslo metams, kreipiasi

23. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1991/3; Autorius : Red.
1991 m. liepos 3 d. Gerbiamas Kunige, Prašau sekančiame Aidų numeryje patalpinti šį laišką redakcijai:

24. JOHN DEWEY PALIKIMAS PEDAGOGIKOJE 1991/4; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Jau taip yra, kad kiekviena naujovė — ar tai būtų eilinis sumanymas, ar filosofinė kryptis, —

25. TREČIOJI MOKSLO IR MENO SINOIKIJA LIETUVOJE 1991/4; Autorius : Kęstutis Trimakas
Nežiūrint to, kad Trečioji Sinoikija Lietuvoje vyko 1991 m. rugsėjo 14-21 d., t.y. vos 3-4 savaites po

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai