Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1974
Categories 1974
1 sausis (16), 10 gruodis (24), 2 vasaris (16), 3 kovas (17), 4 balandis (16), 5 geguze (19), 6 birzelis (20), 7 rugsejis (19), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Ateitininkų Federacijos naujas vadas 1974/1 sausis; Autorius : J. G.
Išeivinės mūsų bendruomenės gyvavimas lemiamai priklauso nuo atskirų jos organizacijų. Viena iš

2. Viktoras Vizgirda 1974/1 sausis; Autorius : ANDRIEKUS LEONARDAS
Žodis Bostono LB Kultūros Klube 1974 sausio 26 tiesąSausio 14-tą dail. Viktorui Vizgirdai suėjo 70 metų

3. Lituanistikos Instituto suvažiavimas 1974/1 sausis; Autorius : Gaučys P.
Ketvirtasis visuotinis Lituanistikos Instituto suvažiavimas įvyko Čikagoje 1973 lapkričio 22 Jaunimo

4. Jaunimo peticija 1974/1 sausis; Autorius : Kasparas R.
Jaunimo Peticija generaliniam Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt Waldheimui buvo vienas iš II Pasaulio

5. NOBELIO LAUREATAS PATRICK WHITE 1974/1 sausis; Autorius : Liulevičienė A.
Nobelio literatūros premija 1973 metais buvo suteikta australų rašytojui Patrick White, kuris premijos

6. POLITIKA 1973 METAIS 1974/2 vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
AMERIKOJE buvo toliau ieškoma patvarios atramos tarptautinio atlydžio politikai. Pasak buv. valstybės

7. Baltijos valstybės ilgamečio Amerikos diplomato 1974/2 vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
Šių metų pradžioje miręs amerikiečių žymus diplomatas Charles E. Bohlen pernai išleido savo memuarus

8. PRŪSŲ AKMENS PAMINKLAI BARŠTYNE 1974/2 vasaris; Autorius : A. Malijauskas
Senojoje prūsų Bartos srityje, po II pasaulinio karo prie Lenkijos prijungto Barštyno (vok. Barten-steino,

9. IŠ GYVENIMO NEIŠDILDOMA RELIGIJA 1974/3 kovas; Autorius : A. ir A.
Kad religija ne tik nenyksta iš mūsų tarpo, bet kad ji savo esmėje nepasikeitusi nuo paskutinės ledynų

10. PENKTOJI DAILĖS PARODA NEW YORKE 1974/3 kovas; Autorius : R. Viesulas
Paroda vyko 1974 vasario 9-17 Kultūros Židinyje, Bro-oklyn, N.Y. Vasario 16 šventės proga ir pažymint

11. MUZIKOLOGŲ IR LITERATŪROS ISTORIKŲ DĖMESIUI 1974/3 kovas; Autorius : V. Daugirdaitė Sruogienė
Algis Šimkus savo straipsnyje 'Lietuviškos operos istorijos paraštėje, Stasio Šimkaus

12. KULTŪROS ŽIDINYS NEW YORKE 1974/3 kovas; Autorius : Alg. Š.
Šių metų vasario 10 New Yorke įvyko naujųjų Kultūros Židinio pastatų pašventinimas. Brooklyno

13. IŠ MOTERŲ REVOLIUCINIO PASAULIO 1974/4 balandis; Autorius : S. A.
I šių dienų revoliucines nuotaikas įsijungė ir moterys, sudarydamos motėm išsilaisvinimo sąjūdį.

14. PIANISTO MANIGIRDO MOTEKAIČIO REČITALIS 1974/4 balandis; Autorius : Algis Šimkus
Fortepijonas yra vienas sunkiau techniškai apvaldomų instrumentų. Aukštesniam lygiui šiuo instrumentu

15. VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PARODA ČIKAGOJE 1974/4 balandis; Autorius : Danguolė Stončiūtė
Vasario 16-tosios proga Čikagoje 6iemet buvo suruošta Čiurlionio galerijos kūrinių paroda, t.y. tų

16. FRANCIS PONGE 1974/4 balandis; Autorius : V. M. G.
Tarptautinės amerikiečių literatūros premijos laureatasFrancis Ponge tylumoje rašė eilėraščius virš

17. BAŽNYČIA LIETUVOJE 1974/5 geguze; Autorius : Jokūbas Balčiūnas
Maždaug prieš dešimtmetį Vakaruose buvo dar galvojama, kad Katalikų Bažnyčia okupuotoje Lietuvoje

18. "KAUKIŲ BALIUS" 1974/5 geguze; Autorius : Vladas Jakubėnas
Chicagos Lietuvių Opera yra demokratiškai gyvybingas vienetas. Per keliolika savo gyvavimo metų ji

19. V. IGNO PUSAMŽIS 1974/5 geguze; Autorius : Viktoras Vizgirda
Vytautas Ignas (anksčiau Ignatavičius) gimė 1924 gegužės 16 Raseinių apskrityje. Vidurinį mokslą ėjo

20. JAUNIMO SĄJUNGOS UŽMOJAI 1974/5 geguze; Autorius : Vytas Maciūnas
Amerikos Lietuvių Jaunimo Sąjungos centro valdyba: sėdi: J. Vaičiulaitytė, pirmininkas V. Maciūnas, R.

21. DR. B. SPOCK GALĖJO SUKLYSTI 1974/5 geguze; Autorius : A. S.
Per keliolika metų amerikiečiams tėvams neginčijamas autoritetas vaikų auklėjimo klausimais buvo dr.

22. ANTANAS PAPLAUSKAS-RAMŪNAS 1974/6 birzelis; Autorius : J. G.
Ottawoj gegužės 11 mirė vietinio universiteto pedagogikos profesorius dr. Antanas Paplauskas-Ramūnas. Iš

23. JERONIMO KAČINSKO MIŠIOS 1974/6 birzelis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Šių metų muzikinis sezonas Bostono lietuviams davė nemaža malonios progos keliais atvejais pasigėrėti

24. KĘSTUČIO ZAPKAUS TAPYBA 1974/6 birzelis; Autorius : Vida Krištolaitytė
Prieš dvidešimt metų Čikagos lituanistinėj šeštadienio mokykloj išgirdau iš klasės draugų,

25. A.D. SACHAROVAS — MOKSLININKAS IR LAISVĖS KOVOTOJAS 1974/6 birzelis; Autorius : Ramūnas J. Girnius
Branduolinių ginklų išradimas yra iškėlęs naujų klausimų tautų santykių plotmėje. Pirma, yra

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai