Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1973
Categories 1973
1 sausis (18), 10 gruodis (19), 2 vasaris (18), 3 kovas (18), 4 balandis (18), 5 geguze (22), 6 birzelis (18), 7 rugsejis (16), 8 spalis (17), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. J. Girnius — "Lietuvos Universitetas" (red. Pr. Čepėnas) 1973/1 sausis; Autorius : Girnius Juozas
Pernai sukako 50 metų nuo Lietuvos universiteto atkūrimo laikinojoj sostinėj Kaune. Tai buvo reikšminga

Lietuvių poezija išeivijoje 1945 -1971. III tomas. Redagavo Kazys Bradūnas. Išleido Ateities Literatūros

3. KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918 - 1919 1973/2 vasaris; Autorius : Stasys Raštikis
Kazys Ališauskas: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918 - 1919. I tomas, 490 psl. Redaktorius Pranas

4. APIE M. PEČKAUSKAITĘ VOKIEČIŲ KALBA 1973/2 vasaris; Autorius : O. Grn.
Kun. dr. Konstantino Gulbino, O.F.M. Cap. (g. 1919) Mūnsterio universitete 1969 m. apginta disertacija po

5. "BURŽUAZINĖ FILOSOFIJA" SOVIETINIU ŽVILGIU 1973/2 vasaris; Autorius : K. Skrupskelis
R. Skaisgiris, ŠIUOLAIKINĖS BURŽUAZINĖS FILOSOFIJOS PAGRINDINĖS KRYPTYS, Vilnius: Mintis, 1971 m., 222

6. NUOSTABUS SIGITO GEDOS VAIZDYNAS 1973/2 vasaris; Autorius : Pr. Visvydas
Vienas sąmojingas išeivijos kritikas Jono Avyžiaus romaną "Sodybų tuštėjimo metas", recenzijos

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/2 vasaris; Autorius : Red.
Aloyzas Baronas: VĖJAS LEKIA LYGUMA. Romanas. II papildyta laida. Išleido LAS, Čikaga, 1973. 188 psl.,

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/3 kovas; Autorius : Red.
THE USSR—GERMAN AG-GRESSION AGAINST LITHUA-NIA. Edited by Bronis J. Kasias. Robert Speller & Sons,

9. DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI 1973/3 kovas; Autorius : A. Liulevičienė
Antanas Maceina, DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI. "Krikščionis gyvenime" knygų serijos leidinys nr. 6.

10. AŠTUNTOJI PRADALGE 1973/3 kovas; Autorius : V. Kulbokas
Aštuntoji Pradalgė (1972), D. Britanijoj K. Barėno redaguojamas literatūros metraštis, mums dabar

11. DAINOS RŪTŲ DARŽE 1973/3 kovas; Autorius : J. Vaišvilaitė
Musėe de l'Homme Tautosakos Centras Ottavoje išleido 28 rinktines lietuviškas dainas — A Garland of Rue.

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/4 balandis; Autorius : Red.
Liūne Sutema: BADMETIS. Eilėraščiai. Čikaga 1972. Aplankas D. Lukošiūnaitės. Išleido Jūrų

13. LKMA "SUVAŽIAVIMO DARBAI" VII IR III 1973/4 balandis; Autorius : Juozas Girnius
Pereitų metų pabaigoje sulaukėme iš Romos net dviejų Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos "Suvažiavimo

14. IŠ LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJOS 1973/4 balandis; Autorius : Antanas Klimas
Dr. Petras Jonikas: Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje. Pedagoginis

15. A. KURŠAIČIO ŽODYNO III-SIS TOMAS 1973/5 geguze; Autorius : Antanas Klimas
Aleksandras Kuršaitis /Alexander Kurschat, Lietuviškai - vokiškas žodynas/ Litauisch - Deutsches

16. NAUJA P. LOSSOVVSKIO KNYGA 1973/5 geguze; Autorius : Pr. Čepėnas
P. Lossovvskio — Kraje baltyckie od demokraeji parlamentarnej do dik-tatury (1918 - 1934) — Pabaltijo

17. KOLEKTYVINIS VEIKALAS APIE ERETĄ 1973/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
Didysis jo nuotykis — Prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai — tokia dviguba antrašte Brooklyne, N. Y., 1972

18. KUNIGAI SOVIETINIAME TERORE 1973/5 geguze; Autorius : Bl. Ramelis
"Krikščionio gyvenime" knygų serijos leidinys Nr. 8 yra Mato Raišupio parašyti Dabarties kankiniai,

19. SOVIETINIS ŽVILGIS Į FILOSOFIJOS ISTORIJĄ 1973/5 geguze; Autorius : K. Skrupskelis
Prieš penkerius metus (1968) Vilniuje Minties leidykla yra išleidusi 103 puslapių knygelę "Iš

20. A. MUSTEIKIO "KIAUROS RIEŠKUČIOS" 1973/5 geguze; Autorius : V. Kulbokas
Antano Musteikio romaną "Kiauros rieškučios" praeitų metų pabaigoj išleido Lietuviškos Knygos Klubas

21. LEIDINYS APIE JURGI KRASNICKĄ 1973/5 geguze; Autorius : J. G.
Studentų Ateitininkų Sąjunga Čikagoj 1972 išleido V. Liulevičiaus redaguotą leidinį Jurgis Krasnickas

22. V. TRUMPA APIE NAPOLEONĄ, BALTIJĄ IR AMERIKĄ 1973/6 birzelis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Skaitančiajai mūsų visuomenei istorikas Vincas Trumpa nuo seno žinomas iš savo aktualių, kartais ir

23. KNYGA APIE RENANO KRITIKUS 1973/6 birzelis; Autorius : J.G.
Gana jau gausūs mūsų mokslininkai vis aktyviau reiškiasi amerikiečių moksliniame gyvenime. Iš dr. S.

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/6 birzelis; Autorius : Red.
SUVAŽIAVIMO DARBAI II. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos II suvažiavimo (1936) paskaitos, redaguotos J.

25. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/7 rugsejis; Autorius : Red.
Stasys Yla: VARDAI IR VEIDAI MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE. Nuo Mažvydo ligi Skvirecko. Aplankas T. Valiaus.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai