Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1972
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

1. JAV LB dvidešimtmetį išlydėjus 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Volertas V.
Praeitis ir dabartis Prel. J. Balkūnas, JAV LB Laikinojo organizacinio komiteto

2. Lietuviškojo švietimo darbai ir rūpesčiai ... 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Kavaliūnas J.
Jonas Jasaitis JAV LB centro valdybospirmininkas 1961 -1967   Bronius

3. Bendruomenės tikslus ir veiklą perkratant 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Trumpa Vincas
Dabartinė JAV LB centro valdyba: (pirmoje eilėje, iš kairės) J. Gaila, S. Jurskytė, V. Volertas, A. Zerr

4. Feliksas Kapočius 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : YLA STASYS
Kan. Feliksas Kapočius, buvęs po karo tautinis delegatas lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje, mirė 1971

5. Dr. Leonas Bistras 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Girnius Juozas
Filosofija pralaimėjo, politika laimėjo Dr. L. Bistras, grįžęs iš Sibiro tremtfilosofiją ir

6. Lietuvių kalba Fordhamo universitete 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Vasys Antanas
Paprastai taip jau yra, kad švenčiant bet kokią sukaktį, kartu mėginama susumuoti ir ne vienas balansas,

7. "Dainavos" dvidešimtpenkmetis 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Jakubėnas Vladas
Lietuvių Meno "Dainavos" Ansamblis su solistais. Pirmoj eilėj (iš kairės): A. Grigas, J. Šalnienė,

8. Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui? 1972/3 kovas; Autorius : Alaušius
Spalio numery (1971 nr. 8) jaunimo kongreso reikalu mūsų žurnale platėliau buvo pasisakęs Kęstutis

9. Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis 1972/3 kovas; Autorius : Jankauskas Stasys
Laikas tarytum greičiau bėga, kai daug čia mokslus išėjusiųjų įsigyja mokslo laipsnius ir eina

10. TASAI NEPAŽĮSTAMASIS IVINSKIS 1972/balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Tikslas ir šaltiniaiAtidesnis skaitytojas tuoj pat, be abejo, pastebės, kad šio straipsnio antraštė

Sveikiname Pasaulio lietuvių jaunimo II kongresą ir jo metu įvykstančią Tautinių šokių IV šventę.

12. ŽVILGSNIS Į BRAZILIJOS LIETUVIUS 1972/4 geguze; Autorius : ANTANAS SAULAITIS
Lietuvių Brazilijoje yra nuo seniau. Nėra ištirta buvusi lietuvių kolonija netoli pirmosios krašto

13. JURGIS KRASNICKAS 1972/5 birzelis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Gimimo ir mirties sukakčių proga Šįmet sukanka 50 metų nuo Jurgio Krasnicko mirties ir 70 metų nuo jo

14. Žmonių santykiai Žemaičiuose 1972/6 rugsejis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Kita kartą, dar prieš Didįjį karą (1914) ir tuojau po jo žmogus praeidamas žmogų numaudavo kepurę ir

15. ATSISVEIKINANT PROF. ANTANĄ SALI 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
Mano didžiausias troškimas, linkėjimas yra, kad lietuviškoji šeima išlaikytų gyvą senutę mūsų

16. A. SALYS — PROFESORIUS AMERIKOJE 1972/8 lapkritis; Autorius : WILLIAM R. SCHMALSTIEG
Amerikiečių kalbininkų tarpe profesorius Antanas Salys yra labiau žinomas kaip mokslininkas-dėstytojas,

17. ANTANO SALIO MOKSLINĖ VEIKLA 1972/8 lapkritis; Autorius : PETRAS JONIKAS
(Čikagos Universitetas — U. of C.) Šiame straipsnyje autoriaus stengiamasi pateikti kelis svarbesnius

18. Kultūrinė laisvė ir ištikimybė 1972/8 lapkritis; Autorius : MINDAUGAS NASVYTIS
Dailininko Viktoro Vizgirdos meninis keliasDR. MINDAUGAS NASVYTISSio straipsnio autorius, 1947 baigęs

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai